Vardenafil ODT

léková forma: tableta, rozpadající se v ústech
Drogová třída: Agenti impotence
Lékařsky zkontrolovánood Drugs.com. Naposledy aktualizováno 1. října 2019.

Na této straně
Rozšířit

Indikace a použití pro Vardenafil ODT

Tablety vardenafil hydrochloridu, které se rozpadají v ústech, jsou indikovány k léčbě erektilní dysfunkce.Vardenafil ODT Dávkování a podávání

Všeobecné

Orálně se rozpadající tablety s hydrochloridem vardenafilu jsou dostupné v 10 mg tabletách rozpadajících se v ústech. Tablety vardenafil hydrochloridu, které se rozpadají v ústech, nejsou zaměnitelné s vardenafilem 10 mg potahované tablety (LEVITRA). Vardenafil hydrochlorid perorálně se rozpadající tablety poskytují vyšší systémovou expozici ve srovnání s vardenafilem 10 mg potahované tablety (LEVITRA)[viz Klinická farmakologie (12.3).]

Tablety vardenafil hydrochloridu, které se rozpadají v ústech, by se měly užívat perorálně, podle potřeby, přibližně 60 minut před sexuální aktivitou. Maximální frekvence dávkování je jedna tableta vardenafil hydrochloridu, která se rozkládá v ústech, denně. Pro odpověď na léčbu je nutná sexuální stimulace.

Tablety vardenafil hydrochloridu, které se rozpadají v ústech, by měly být umístěny na jazyk, kde se rozpadnou. Tableta se má užívat bez tekutiny. Měl by se užít ihned po vyjmutí z blistru.

Těm pacientům, kteří vyžadují nižší nebo vyšší dávku vardenafilu, je třeba předepsat vardenafil potahované tablety[viz Poradenské informace pro pacienty (17)].

Používejte s jídlem

Tablety vardenafil hydrochloridu, které se rozpadají v ústech, lze užívat s jídlem nebo bez jídla.

Použití ve zvláštních populacích

Poškození jater:Nepoužívejte vardenafil hydrochlorid perorálně se rozpadající tablety u pacientů se středně těžkou (Child-Pugh B) nebo těžkou (Child-Pugh C) poruchou jater[viz Upozornění a opatření (5.8) a Klinická farmakologie (12.3)].

Renální poškození:U pacientů na renální dialýze nepoužívejte tablety vardenafil hydrochloridu, které se rozpadají v ústech[viz Upozornění a opatření (5.9) a Klinická farmakologie (12.3)].

Doprovodné léky

Dusičnany:Současné užívání s nitráty v jakékoli formě je kontraindikováno[viz Kontraindikace (4.1)].

Stimulátory guanylátcyklázy (GC), jako je riociguát: Současné užívání je kontraindikováno[viz Kontraindikace (4.2)].

Inhibitory CYP3A4:Nepoužívejte vardenafil hydrochlorid perorálně se rozpadající tablety se silnými nebo středně silnými inhibitory CYP3A4, jako je ketokonazol, itrakonazol, ritonavir, indinavir, saquinavir, atazanavir, klarithromycin a erythromycin[viz Varování a bezpečnostní opatření (5.2) a Interakce s léky (7.2)].

Alfa-blokátory:U pacientů, kteří jsou stabilní na léčbě alfa-blokátory, by měla být léčba inhibitory PDE5 zahájena nejnižší doporučenou počáteční dávkou. Postupné zvyšování dávky alfa-blokátoru může být spojeno s dalším snižováním krevního tlaku u pacientů užívajících inhibitor fosfodiesterázy (PDE5) včetně vardenafilu. U pacientů užívajících alfa-blokátory nezahajujte léčbu vardenafilem perorálně se rozpadajícími tabletami vardenafil hydrochloridu. U těchto pacientů by měly být jako počáteční terapie použity nižší dávky potahovaných tablet vardenafilu[viz Dávkování a způsob podání (2.4)]. Pacienti užívající alfa-blokátory, kteří dříve užívali vardenafil potahované tablety, mohou na doporučení svého poskytovatele zdravotní péče přejít na vardenafil hydrochloridové tablety, které se rozpadají v ústech.[viz Varování a bezpečnostní opatření (5.6)aLékové interakce (7.1).]

Je-li současně s léčbou alfa-blokátory předepisován vardenafil-hydrochlorid, perorálně se rozpadající tablety, je třeba zvážit časový interval mezi dávkami[viz Klinická farmakologie (12.2)].Dávkové formy a síly

Orálně se rozpadající tablety vardenafil hydrochloridu jsou dostupné v 10 mg bílé až téměř bílé, kulaté, bikonvexní, s vyraženým 477.

Kontraindikace

Dusičnany

Podávání vardenafil hydrochloridu perorálně se rozpadajících tablet s nitráty (buď pravidelně a/nebo přerušovaně) a donory oxidu dusnatého je kontraindikováno[viz Klinická farmakologie (12.2)]. V souladu s účinky inhibice PDE5 na dráhu oxidu dusnatého/cyklického guanosinmonofosfátu mohou inhibitory PDE5, včetně tablet rozpadajících se v ústech vardenafil hydrochloridu, zesilovat hypotenzní účinky nitrátů. Vhodný časový interval po dávkování perorálně se rozpadajících tablet vardenafil hydrochloridu pro bezpečné podávání nitrátů nebo donátorů oxidu dusnatého nebyl stanoven.

Stimulátory guanylátcyklázy (GC).

Nepoužívejte vardenafil hydrochlorid orálně se rozpadající tablety u pacientů, kteří používají GC stimulátor, jako je riociguát. Inhibitory PDE5, včetně tablet vardenafil hydrochloridu, které se rozpadají v ústech, mohou zesílit hypotenzní účinky stimulátorů GC.

Upozornění a bezpečnostní opatření

Hodnocení erektilní dysfunkce by mělo zahrnovat lékařské posouzení, stanovení potenciálních základních příčin a identifikaci vhodné léčby.

Před předepsáním tablet vardenafil hydrochloridu, které se rozpadají v ústech, je důležité si uvědomit následující:

Kardiovaskulární účinky

Všeobecné

Lékaři by měli zvážit kardiovaskulární stav svých pacientů, protože se sexuální aktivitou je spojen určitý stupeň srdečního rizika. Léčba erektilní dysfunkce, včetně tablet vardenafil hydrochloridu, které se rozpadají v ústech, by proto neměla být používána u mužů, kterým se sexuální aktivita nedoporučuje kvůli jejich základnímu kardiovaskulárnímu stavu.

Neexistují žádné kontrolované klinické údaje o bezpečnosti nebo účinnosti vardenafilu u následujících pacientů; a proto se jeho použití nedoporučuje, dokud nebudou k dispozici další informace: nestabilní angina pectoris; hypotenze (klidový systolický krevní tlak 170/110 mmHg); nedávná mrtvice, život ohrožující arytmie nebo infarkt myokardu (během posledních 6 měsíců); těžké srdeční selhání.

Obstrukce výtoku levé komory

Pacienti s obstrukcí odtoku levé komory (například aortální stenózou a idiopatickou hypertrofickou subaortální stenózou) mohou být citliví na působení vazodilatátorů včetně inhibitorů PDE5.

Účinky na krevní tlak

Vardenafil má systémové vazodilatační vlastnosti, které vedly k přechodnému poklesu krevního tlaku vleže u zdravých dobrovolníků (průměrný maximální pokles o 7 mmHg systolický a 8 mmHg diastolický).[viz Klinická farmakologie (12.2)]. I když by se za normálních okolností dalo očekávat, že to bude mít u většiny pacientů malý dopad, před předepsáním tablet vardenafil hydrochloridu, které se rozpadají v ústech, by měli lékaři pečlivě zvážit, zda by jejich pacienti se základním kardiovaskulárním onemocněním nemohli být nepříznivě ovlivněni takovými vazodilatačními účinky.

Potenciál lékových interakcí se silnými nebo středně silnými inhibitory CYP3A4

Současné podávání se silnými inhibitory CYP3A4 (jako je ritonavir, indinavir, ketokonazol) nebo středně silnými inhibitory CYP3A4 (jako je erythromycin) zvyšuje plazmatické koncentrace vardenafilu. Nepoužívejte vardenafil hydrochlorid perorálně se rozpadající tablety u pacientů užívajících silné nebo středně silné inhibitory CYP3A4[viz Dávkování a podání (2.4), Lékové interakce (7.2) a Poradenské informace pro pacienty (17).]

Riziko priapismu

U této skupiny látek, včetně vardenafilu, byly vzácně hlášeny prodloužené erekce delší než 4 hodiny a priapismus (bolestivá erekce trvající déle než 6 hodin). V případě, že erekce přetrvává déle než 4 hodiny, pacient by měl okamžitě vyhledat lékařskou pomoc. Pokud není priapismus okamžitě léčen, může dojít k poškození tkáně penisu a trvalé ztrátě potence.

Tablety vardenafil hydrochloridu, které se rozpadají v ústech, by měli používat s opatrností pacienti s anatomickou deformací penisu (jako je angulace, kavernózní fibróza nebo Peyronieho choroba) nebo pacienti, kteří mají stavy, které je mohou predisponovat k priapismu (jako je srpkovitá anémie, mnohočetná myelom nebo leukémie).

Účinky na oko

Lékaři by měli pacientům doporučit, aby přestali užívat všechny inhibitory fosfodiesterázy typu 5 (PDE5), včetně tablet vardenafil hydrochloridu, které se rozpadají v ústech, a vyhledali lékařskou pomoc v případě náhlé ztráty zraku na jednom nebo obou očích. Taková příhoda může být známkou nearteritické přední ischemické neuropatie zrakového nervu (NAION), což je vzácné onemocnění a příčina zhoršeného vidění, včetně trvalé ztráty zraku, která byla vzácně hlášena po uvedení na trh v dočasné souvislosti s užíváním všech inhibitorů PDE5. Na základě publikované literatury je roční incidence NAION 2,5 až 11,8 případů na 100 000 u mužů ve věku ≧ 50 let.
Observační případová zkřížená studie hodnotila riziko NAION, když k užívání inhibitoru PDE5 jako třídy došlo bezprostředně před nástupem NAION (v rámci 5 poločasů), ve srovnání s užíváním inhibitoru PDE5 v předchozím časovém období. Výsledky naznačují přibližně dvojnásobné zvýšení rizika NAION s odhadem rizika 2,15 (95% CI 1,06, 4,34). Podobná studie uvedla konzistentní výsledek s odhadem rizika 2,27 (95% CI 0,99, 5,2). K výskytu NAION v těchto studiích mohly přispět i další rizikové faktory pro NAION, jako je přítomnost přeplněné ploténky zrakového nervu.

Ani vzácné postmarketingové zprávy, ani souvislost mezi užíváním inhibitoru PDE5 a NAION v observačních studiích neprokazují příčinnou souvislost mezi užíváním inhibitoru PDE5 a NAION[viz Nežádoucí účinky (6.2)].

Lékaři by měli zvážit, zda by jejich pacienti se základními rizikovými faktory NAION mohli být nepříznivě ovlivněni užíváním inhibitorů PDE5. Jedinci, kteří již zažili NAION, jsou vystaveni zvýšenému riziku recidivy NAION. Inhibitory PDE5, včetně tablet vardenafil hydrochloridu, které se rozpadají v ústech, by proto měly být u těchto pacientů používány s opatrností a pouze tehdy, když očekávaný přínos převáží nad riziky. Jedinci s přeplněnou ploténkou zrakového nervu jsou také považováni za osoby s vyšším rizikem NAION ve srovnání s běžnou populací, nicméně důkazy nejsou dostatečné pro podporu screeningu potenciálních uživatelů inhibitorů PDE5, včetně tablet vardenafil hydrochloridu, které se rozpadají v ústech, pro tento neobvyklý stav.

Orálně se rozpadající tablety vardenafil hydrochloridu nebyly hodnoceny u pacientů se známými dědičnými degenerativními poruchami sítnice, včetně retinitis pigmentosa, proto se jeho použití nedoporučuje, dokud nebudou u těchto pacientů k dispozici další informace.

Náhlá ztráta sluchu

Lékaři by měli pacientům doporučit, aby přestali užívat všechny inhibitory PDE5, včetně tablet vardenafil hydrochloridu, které se rozpadají v ústech, a v případě náhlého zhoršení nebo ztráty sluchu okamžitě vyhledali lékařskou pomoc. Tyto příhody, které mohou být doprovázeny tinnitem a závratěmi, byly hlášeny v časové souvislosti s užíváním inhibitorů PDE5, včetně vardenafilu. Není možné určit, zda tyto příhody přímo souvisejí s užíváním inhibitorů PDE5 nebo s jinými faktory[viz Nežádoucí účinky (6.2)].

Alfa-blokátory

U pacientů užívajících alfa-blokátory nezahajujte léčbu vardenafilem perorálně se rozpadajícími tabletami vardenafil hydrochloridu. Pacienti léčení alfa-blokátory, kteří dříve užívali vardenafil potahované tablety, mohou být na doporučení svého poskytovatele zdravotní péče změněni na vardenafil hydrochloridové tablety rozpadající se v ústech. Při současném podávání inhibitorů PDE5 s alfa-blokátory se doporučuje opatrnost. Inhibitory PDE5, včetně tablet vardenafil hydrochloridu, které se rozpadají v ústech, a alfa-adrenergní blokátory jsou oba vazodilatátory s účinky snižujícími krevní tlak. Pokud se vazodilatátory používají v kombinaci, lze očekávat aditivní účinek na krevní tlak. U některých pacientů může současné užívání těchto dvou tříd léků významně snížit krevní tlak[viz lékové interakce (7.1) a klinická farmakologie (12.2)]vedoucí k symptomatické hypotenzi (například mdloby). Je třeba vzít v úvahu následující:

· Před zahájením léčby inhibitorem PDE5 by pacienti měli být stabilní na léčbě alfa-blokátory. Pacienti, kteří vykazují hemodynamickou nestabilitu při léčbě samotnými alfa-blokátory, jsou vystaveni zvýšenému riziku symptomatické hypotenze při současném užívání inhibitorů PDE5.

· U pacientů, kteří jsou stabilní na léčbě alfa-blokátory, by měla být léčba inhibitory PDE5 zahájena nejnižší doporučenou počáteční dávkou. U pacientů užívajících alfa-blokátory nezahajujte léčbu vardenafilem perorálně se rozpadajícími tabletami vardenafil hydrochloridu. U těchto pacientů by měly být jako počáteční terapie použity nižší dávky potahovaných tablet vardenafilu[viz Dávkování a způsob podání (2.4)].

· U těch pacientů, kteří již užívají optimalizovanou dávku inhibitoru PDE5, by měla být léčba alfa-blokátory zahájena nejnižší dávkou. Postupné zvyšování dávky alfa-blokátoru může být spojeno s dalším snižováním krevního tlaku u pacientů užívajících inhibitor PDE5.

Bezpečnost kombinovaného použití inhibitorů PDE5 a alfa-blokátorů může být ovlivněna dalšími proměnnými, včetně deplece intravaskulárního objemu a jiných antihypertenziv.

Vrozené nebo získané prodloužení QT intervalu

Ve studii účinku vardenafilu na QT interval u 59 zdravých mužů[viz Klinická farmakologie (12.2)]terapeutické (10 mg potahované tablety) a supraterapeutické (80 mg) dávky vardenafilu a aktivní kontrola moxifloxacinu (400 mg) vyvolaly podobné zvýšení QTc intervalu. Postmarketingová studie hodnotící účinek kombinace vardenafilu s jiným lékem se srovnatelným QT efektem prokázala aditivní QT efekt ve srovnání s každým lékem samostatně[viz Klinická farmakologie (12.2)]. Tato pozorování je třeba vzít v úvahu při klinickém rozhodování při předepisování vardenafilu pacientům se známou anamnézou prodloužení QT intervalu nebo pacientům, kteří užívají léky, o kterých je známo, že prodlužují QT interval.

Pacienti užívající antiarytmika třídy 1A (například chinidin, prokainamid) nebo třídy III (například amiodaron, sotalol) nebo pacienti s vrozeným prodloužením QT intervalu by se měli vyvarovat užívání tablet vardenafil hydrochloridu, které se rozpadají v ústech.

Poškození jater

Nepoužívejte vardenafil hydrochlorid perorálně se rozpadající tablety u pacientů se středně těžkou (Child-Pugh B) nebo těžkou (Child-Pugh C) poruchou jater[viz Dávkování a podávání (2.3) Klinická farmakologie (12.3)] a Použití u specifických populací (8.6)].

Renální poškození

Nepoužívejte vardenafil hydrochlorid perorálně se rozpadající tablety u pacientů na renální dialýze, protože vardenafil nebyl v této populaci hodnocen[viz Dávkování a podávání (2.3) a Použití u specifických populací (8.7)].

Kombinace s jinými terapiemi erektilní dysfunkce

Bezpečnost a účinnost tablet vardenafil hydrochloridu, které se rozpadají v ústech, používaných v kombinaci s jinými způsoby léčby erektilní dysfunkce nebyly studovány. Proto se použití takových kombinací nedoporučuje.

Účinky na krvácení

U lidí samotná potahovaná tableta vardenafilu v dávkách až 20 mg neprodlužuje dobu krvácení. Neexistují žádné klinické důkazy o jakémkoli aditivním prodloužení doby krvácení, pokud je vardenafil podáván s aspirinem. Orálně se rozpadající tablety vardenafil hydrochloridu nebyly podávány pacientům s poruchami krvácení nebo významnou aktivní peptickou ulcerací. Těmto pacientům by proto měly být po pečlivém zvážení přínosu a rizika podávány tablety vardenafil hydrochloridu, které se rozpadají v ústech.

Fenylketonurika

Tablety vardenafil hydrochloridu, které se rozpadají v ústech, obsahují aspartam, zdroj fenylalaninu, který může být škodlivý pro lidi s fenylketonurií. Fenylketonurika: Jedna tableta vardenafil hydrochloridu, která se rozkládá v ústech, obsahuje 1,403 mg fenylalaninu v jedné tabletě.

vitamíny, díky kterým vydržíte déle v posteli

Pohlavně přenášená nemoc

Použití tablet vardenafil hydrochloridu, které se rozpadají v ústech, nenabízí žádnou ochranu proti pohlavně přenosným chorobám. Mělo by být zváženo poradenství pacientům ohledně ochranných opatření nezbytných k ochraně před sexuálně přenosnými chorobami, včetně viru lidské imunodeficience (HIV).

Nežádoucí účinky

Následující závažné nežádoucí účinky při užívání tablet vardenafil hydrochloridu, které se rozpadají v ústech, jsou diskutovány na jiném místě označení:

· Kardiovaskulární účinky[viz Kontraindikace (4.1) a Upozornění a opatření (5.1)]

· Priapismus[viz Varování a bezpečnostní opatření (5.3)]

· Prodloužení QT intervalu[viz Varování a bezpečnostní opatření (5.7)]

· Účinky na oko[viz Varování a bezpečnostní opatření (5.4)]

· Náhlá ztráta sluchu[viz Varování a bezpečnostní opatření (5.5)]

Zkušenosti z klinických studií

Vzhledem k tomu, že klinické studie probíhají za velmi odlišných podmínek, nelze míry nežádoucích reakcí pozorované v klinických studiích léku přímo srovnávat s mírami v klinických studiích jiného léku a nemusí odrážet míry pozorované v praxi.

Vardenafil hydrochlorid orálně dezintegrační tablety: Bezpečnost tablet vardenafil hydrochloridu, které se rozpadají v ústech, byla hodnocena ve dvou identických mezinárodních, randomizovaných, dvojitě zaslepených, placebem kontrolovaných studiích. V obou klíčových studiích byl zařazení stratifikován tak, že přibližně 50 % pacientů bylo ve věku ≧ 65 let. Přibližně 8 % (n=29) bylo ve věku ≧ 75 let. Integrovaná analýza obou studií zahrnovala celkem 355 subjektů, které dostávaly tablety vardenafil hydrochloridu, které se rozpadají v ústech, ve srovnání s 340 subjekty, které dostávaly placebo (průměrný věk byl 61,7 let, rozmezí 21 až 88 let; 68 % běloch, 5 % černoch, 6 % Asiat, 11 % hispánců a 11 % ostatních). Míra přerušení léčby z důvodu nežádoucích účinků byla 1,4 % u tablet vardenafil hydrochloridu, které se rozpadají v ústech, ve srovnání s 0,6 % u placeba. Níže uvedená tabulka 1 uvádí nejčastěji hlášené nežádoucí účinky.

Tabulka 1: Nežádoucí účinky hlášené u ≧ 2 % pacientů léčených perorálně se rozpadajícími tabletami s hydrochloridem vardenafilu a častější na léčivu než na placebu v kontrolovaných studiích

Nežádoucí reakce na léky
Vardenafil hydrochlorid orálně se rozpadající tablety
Placebo
(n=355)
(n=340)
Bolest hlavy
14,4 %
1,8 %
proplachování
7,6 %
0,6 %
Nosní kongesce
3,1 %
0,3 %
Dyspepsie
2,8 %
0 %
Závrať
23 %
0 %
Bolesti zad
dva%
0,3 %

Nežádoucí účinky hlášené v placebem kontrolovaných studiích s vardenafil hydrochloridem perorálně se rozpadajícími tabletami byly srovnatelné s nežádoucími účinky hlášenými v dřívějších placebem kontrolovaných studiích potahovaných tablet vardenafilu.

Všechny studie Vardenafilu:Vardenafil potahované tablety a tablety vardenafil hydrochloridu, které se rozpadají v ústech, byly podány více než 17 000 mužům (průměrný věk 54,5 let, rozmezí 18 až 89 let; 70 % bílých, 5 % černých, 13 % asijských, 4 % hispánských a 8 % jiných) během kontrolovaných a nekontrolovaných klinických studiích po celém světě. Počet pacientů léčených po dobu 6 měsíců a déle byl 3357 a 1350 pacientů bylo léčeno po dobu alespoň 1 roku.

V placebem kontrolovaných klinických studiích s vardenafilem potahované tablety a vardenafil hydrochloridem perorálně se rozpadajícími tabletami byla míra přerušení léčby z důvodu nežádoucích účinků 1,9 % u vardenafilu ve srovnání s 0,8 % u placeba.

Placebem kontrolované studie naznačovaly vliv dávky na výskyt některých nežádoucích účinků (například závratě, bolest hlavy, návaly horka, dyspepsie, nevolnost, ucpaný nos) po dávkách 5 mg, 10 mg a 20 mg vardenafilu potahovaných tablet .

Následující část uvádí další, méně časté nežádoucí účinky (<2%) reported during the clinical development of vardenafil film-coated tablets and vardenafil hydrochloride orally disintegrating tablets. Excluded from this list are those adverse reactions that are infrequent and minor, those events that may be commonly observed in the absence of drug therapy, and those events that are not reasonably associated with the drug:

Tělo jako celek:alergický edém a angioedém, pocit nevolnosti, alergické reakce, bolest na hrudi

Sluchový:tinnitus, vertigo

Kardiovaskulární:palpitace, tachykardie, angina pectoris, infarkt myokardu, ventrikulární tachyarytmie, hypotenze

Zažívací:nevolnost, gastrointestinální a břišní bolest, sucho v ústech, průjem, gastroezofageální refluxní choroba, gastritida, zvracení, zvýšení transamináz

Muskuloskeletální:zvýšení kreatinfosfokinázy (CPK), zvýšený svalový tonus a křeče, myalgie

Nervový:parestézie a dysestézie, somnolence, porucha spánku, synkopa, amnézie, záchvat

Respirační:dušnost, kongesce dutin

Kůže a přílohy:erytém, vyrážka

Oftalmologie:poruchy vidění, oční hyperémie, zkreslení barvy zraku, bolest oka a oční diskomfort, fotofobie, zvýšení nitroočního tlaku, konjunktivitida

Urogenitální:zvýšení erekce, priapismus

Postmarketingové zkušenosti

Následující nežádoucí účinky byly zjištěny během postregistračního použití vardenafilu ve formě potahovaných tablet. Protože jsou tyto reakce hlášeny dobrovolně z populace nejisté velikosti, není vždy možné odhadnout jejich frekvenci nebo stanovit příčinnou souvislost s expozicí léku.

Oftalmologie:Nearteritická přední ischemická neuropatie zrakového nervu (NAION), příčina zhoršeného vidění včetně trvalé ztráty zraku, byla po uvedení na trh vzácně hlášena v dočasné souvislosti s užíváním inhibitorů PDE5, včetně vardenafilu. Většina, ale ne všichni, z těchto pacientů měla základní anatomické nebo vaskulární rizikové faktory pro rozvoj NAION, včetně, ale bez omezení na ně: nízký poměr pohárku k ploténce (přeplněná ploténka), věk nad 50 let, diabetes, hypertenze, onemocnění koronárních tepen, hyperlipidémie a kouření[viz Varování a bezpečnostní opatření (5.4) a Poradenské informace pro pacienty (17)].

Poruchy zraku včetně ztráty zraku (dočasné nebo trvalé), jako je defekt zorného pole, okluze retinální žíly a snížená zraková ostrost, byly také vzácně hlášeny po uvedení přípravku na trh. Není možné určit, zda tyto příhody přímo souvisejí s užíváním vardenafilu.

Neurologické:Po uvedení na trh byly v časové souvislosti s vardenafilem hlášeny záchvaty, recidiva záchvatů a přechodná globální amnézie.

Otologické:Případy náhlého zhoršení nebo ztráty sluchu byly hlášeny po uvedení na trh v časové souvislosti s užíváním inhibitorů PDE5, včetně vardenafilu. V některých případech byly hlášeny zdravotní stavy a další faktory, které mohly také hrát roli v otologických nežádoucích příhodách. V mnoha případech byly informace o následném lékařském vyšetření omezené. Není možné určit, zda tyto hlášené příhody přímo souvisejí s užíváním vardenafilu, se základními rizikovými faktory pro ztrátu sluchu pacienta, kombinací těchto faktorů nebo jinými faktory.[viz Poradenské informace pro pacienty (17)].

Drogové interakce

Níže popsané studie lékových interakcí byly provedeny za použití vardenafilu potahovaných tablet.

Potenciál farmakodynamických interakcí s vardenafil hydrochloridem perorálně se rozpadajícími tabletami

Dusičnany:Současné užívání tablet vardenafil hydrochloridu, které se rozpadají v ústech, a nitrátů je kontraindikováno. Účinky sublingválních nitrátů (0,4 mg) na snížení krevního tlaku podaných 1 a 4 hodiny po vardenafilu a zvýšení srdeční frekvence při podání 1, 4 a 8 hodin po vardenafilu byly zesíleny dávkou 20 mg vardenafilu u zdravých subjektů středního věku . Tyto účinky nebyly pozorovány, když byl vardenafil 20 mg užitý 24 hodin před podáním nitroglycerinu (NTG). Zesílení hypotenzních účinků nitrátů u pacientů s ischemickou chorobou srdeční nebylo hodnoceno a současné užívání tablet vardenafil hydrochloridu, které se rozkládají v ústech, a nitrátů je kontraindikováno[viz Kontraindikace (4.1) a Klinická farmakologie (12.2)].

Alfa-blokátory:Pacienti užívající alfa-blokátory by neměli zahajovat léčbu vardenafilem pomocí tablet vardenafil hydrochloridu, které se rozpadají v ústech. Pacienti léčení alfa-blokátory, kteří dříve užívali vardenafil potahované tablety, mohou být převedeni na vardenafil hydrochlorid perorálně se rozkládající tablety na radu svého poskytovatele zdravotní péče. Při současném podávání inhibitorů PDE5 s alfa-blokátory se doporučuje opatrnost. Inhibitory PDE5, včetně tablet vardenafil hydrochloridu, které se rozpadají v ústech, a alfa-adrenergních blokátorů jsou oba vazodilatátory s účinky snižujícími krevní tlak. Pokud se vazodilatátory používají v kombinaci, lze očekávat aditivní účinek na krevní tlak. Klinické farmakologické studie byly provedeny při současném podávání vardenafilu s alfuzosinem, terazosinem nebo tamsulosinem[Viz Dávkování a podávání (2.4), Varování a bezpečnostní opatření (5.6) a Klinická farmakologie (12.2).]

Antihypertenziva:Tablety vardenafil hydrochloridu, které se rozpadají v ústech, mohou zvýšit účinek antihypertenziv na snížení krevního tlaku. V klinické farmakologické studii pacientů s erektilní dysfunkcí způsobily jednotlivé dávky 20 mg vardenafilu průměrné maximální snížení krevního tlaku vleže o 7 mmHg systolického a 8 mmHg diastolického (ve srovnání s placebem), doprovázené průměrným maximálním zvýšením srdeční frekvence o 4 tepy za minutu. Maximální pokles krevního tlaku nastal mezi 1 a 4 hodinami po podání. Po opakovaném podávání po dobu 31 dnů byly pozorovány podobné reakce krevního tlaku v den 31 jako v den 1.

Alkohol:Vardenafil 20 mg nezesílil hypotenzní účinky alkoholu během 4hodinového období pozorování u zdravých dobrovolníků, když byl podáván s alkoholem (0,5 g/kg tělesné hmotnosti: přibližně 40 ml absolutního alkoholu u osoby o hmotnosti 70 kg). Plazmatické hladiny alkoholu a vardenafilu se při současném podávání nezměnily.

Účinek jiných léků na Vardenafil

Studie in vitro

Studie na lidských jaterních mikrozomech ukázaly, že vardenafil je primárně metabolizován izoformami 3A4/5 cytochromu P450 (CYP) a v menší míře CYP2C9. Proto se očekává, že inhibitory těchto enzymů sníží clearance vardenafilu[viz Dávkování a podávání (2.4) a Varování a bezpečnostní opatření (5.2)].

Studie in vivo

Nepoužívejte vardenafil hydrochlorid perorálně se rozpadající tablety se středně silnými a silnými inhibitory CYP3A4, jako je erythromycin, grapefruitový džus, klarithromycin, ketokonazol, itrakonazol, indinavir, saquinavir, atazanavir, ritonavir, protože systémová koncentrace vardenafilu se v jejich přítomnosti zvyšuje[viz Upozornění a opatření (5) a Dávkování a podávání (2.4)].

Silné inhibitory CYP3A4

Ketokonazol (200 mg jednou denně) způsobil 10násobné zvýšení plochy pod křivkou vardenafilu (AUC) a čtyřnásobné zvýšení maximální koncentrace (Cmax) při současném podávání s vardenafilem 5 mg u zdravých dobrovolníků[viz Dávkování a podání (2.4) a Varování a opatření (5).]

Indinavir (800 mg t.i.d.) spolu s vardenafilem 10 mg vedl k 16násobnému zvýšení AUC vardenafilu, 7násobnému zvýšení C vardenafilumaxa 2násobné zvýšení poločasu vardenafilu[viz Dávkování a podání (2.4) a Varování a opatření (5).]

Ritonavir (600 mg dvakrát denně) podávaný společně s vardenafilem 5 mg vedl ke 49násobnému zvýšení AUC vardenafilu a 13násobnému zvýšení C vardenafilumax. Interakce je důsledkem blokování jaterního metabolismu vardenafilu ritonavirem, inhibitorem HIV proteázy a vysoce účinným inhibitorem CYP3A4, který také inhibuje CYP2C9[Viz Dávkování a způsob podání (2.4) a Varování a bezpečnostní opatření (5.2).]

Středně silné inhibitory CYP3A4

Erythromycin (500 mg t.i.d.) způsobil 4násobné zvýšení AUC vardenafilu a 3násobné zvýšení C vardenafilumaxpři současném podávání s vardenafilem 5 mg u zdravých dobrovolníků[viz Dávkování a způsob podání (2) a Upozornění a opatření (5)].

Jiné lékové interakce

Nebyly pozorovány žádné farmakokinetické interakce mezi vardenafilem a následujícími léky: glyburid, warfarin, digoxin, antacidum na bázi hydroxidu hořečnato-hlinitého a ranitidin. Ve studii s warfarinem neměl vardenafil žádný vliv na protrombinový čas ani jiné farmakodynamické parametry.

Cimetidin (400 mg b.i.d.) neměl žádný vliv na AUC a Cmaxvardenafilu při současném podávání s 20 mg vardenafilu u zdravých dobrovolníků.

Účinky Vardenafilu na jiné léky

Studie in vitro

Vardenafil a jeho metabolity neměly žádný účinek na CYP1A2, 2A6 a 2E1 (Ki >100 mikromolární). Byly zjištěny slabé inhibiční účinky vůči jiným izoformám (CYP2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 3A4), ale hodnoty Ki byly vyšší než plazmatické koncentrace dosažené po podání dávky. Nejsilnější inhibiční aktivita byla pozorována u metabolitu vardenafilu M1, který měl Ki 1,4 mikromolární vůči CYP3A4, což je asi 20krát vyšší než M1 Cmaxhodnoty po dávce 80 mg vardenafilu.

Studie in vivo

nifedipin:Vardenafil 20 mg (potahované tablety), při současném podávání s nifedipinem s pomalým uvolňováním 30 mg nebo 60 mg jednou denně, neovlivnil relativní AUC nebo Cmaxnifedipinu, léku, který je metabolizován prostřednictvím CYP3A4. Nifedipin neměnil plazmatické hladiny vardenafilu, když se užíval v kombinaci. Orálně se rozpadající tablety vardenafil hydrochloridu při současném podávání s nifedipinem s pomalým uvolňováním 30 mg nebo 60 mg jednou denně u pacientů, jejichž hypertenze byla kontrolována nifedipinem, vedlo k dalšímu průměrnému snížení systolického/diastolického krevního tlaku vleže o 3/4 mmHg (věková skupina 65 let do 69 let) a 5/5 mmHg (věková skupina 70 až 80 let) ve srovnání s placebem.

Ritonavir a Indinavir:Při současném podání 5 mg vardenafilu s 600 mg b.i.d. ritonavir, Cmaxa AUC ritonaviru byly sníženy přibližně o 20 %. Po podání 10 mg vardenafilu (potahované tablety) s 800 mg t.i.d. indinavir, Cmaxa AUC indinaviru byly sníženy o 40 %, resp. 30 %.

Aspirin:Vardenafil 10 mg a 20 mg nepotencoval prodloužení doby krvácení způsobené aspirinem (dvě 81mg tablety).

Další interakce:Vardenafil neměl žádný vliv na farmakodynamiku glyburidu (koncentrace glukózy a inzulínu) a warfarinu (protrombinový čas nebo jiné farmakodynamické parametry).


POUŽITÍ U KONKRÉTNÍCH POPULACÍ

Těhotenství

Souhrn rizik

Tablety vardenafil hydrochloridu, které se rozpadají v ústech, nejsou indikovány k použití u žen.

Neexistují žádné údaje o použití tablet vardenafil hydrochloridu, které se rozpadají v ústech u těhotných žen, které by informovaly o rizicích spojených s užíváním léků. V reprodukčních studiích na zvířatech provedených u březích potkanů ​​a králíků nebyly pozorovány žádné nepříznivé vývojové výsledky při perorálním podání vardenafilu během organogeneze při expozicích pro nevázaný vardenafil a jeho hlavní metabolit přibližně 100krát, respektive 29krát, než je maximální doporučená dávka pro člověka (MRHD). 20 mg na základě AUC(viz údaje).

Data

Údaje o zvířatechU potkanů ​​a králíků, kteří dostávali vardenafil v dávce až 18 mg/kg/den během organogeneze, nebyly pozorovány žádné důkazy o specifickém potenciálu teratogenity, embryotoxicity nebo fetotoxicity. Tato dávka je přibližně 100krát (potkan) a 29krát (králík) vyšší než hodnoty AUC pro nevázaný vardenafil a jeho hlavní metabolit u lidí při maximální doporučené dávce pro člověka (MRHD) 20 mg.

Ve studii pre- a postnatálního vývoje u potkanů ​​byla NOAEL (hladina bez pozorovaných nežádoucích účinků) pro mateřskou toxicitu 8 mg/kg/den. Po expozici matky 1 a 8 mg/kg byl pozorován opožděný fyzický vývoj mláďat při absenci mateřských účinků, pravděpodobně v důsledku vazodilatace a/nebo sekrece léčiva do mléka. Počet žijících mláďat narozených potkanům exponovaným pre- a postnatálně byl snížen na 60 mg/kg/den. Na základě výsledků pre- a postnatální studie je vývojová NOAEL nižší než 1 mg/kg/den. Na základě plazmatických expozic ve studii vývojové toxicity u potkanů ​​se odhaduje, že 1 mg/kg/den u březích potkanů ​​vytváří celkové hodnoty AUC pro nevázaný vardenafil a jeho hlavní metabolit srovnatelné s lidskou AUC při MRHD 20 mg.

Laktace

Souhrn rizik

Tablety vardenafil hydrochloridu, které se rozpadají v ústech, nejsou indikovány k použití u žen.

Neexistují žádné informace o přítomnosti vardenafilu a jeho hlavního metabolitu v mateřském mléce, o účincích na kojené dítě nebo o účincích na produkci mléka. Vardenafil je přítomen v krysím mléce kojících samic potkanů(viz údaje).

Data

Vardenafil byl vylučován do mléka kojících potkanů ​​v koncentracích přibližně 10krát vyšších, než jsou koncentrace v plazmě. Po jednorázové perorální dávce 3 mg/kg bylo 3,3 % podané dávky vyloučeno do mléka během 24 hodin.

Pediatrické použití

Tablety vardenafil hydrochloridu, které se rozpadají v ústech, nejsou indikovány pro použití u pediatrických pacientů. Bezpečnost a účinnost u dětí nebyla stanovena.

Geriatrické použití

Vardenafil AUC a Cmaxu starších mužů ve věku 65 let nebo starších užívajících tablety vardenafil hydrochloridu, které se rozkládají v ústech, byly zvýšeny o 39 % a 21 %, v tomto pořadí, ve srovnání s pacienty ve věku 45 let a méně. Nebyly pozorovány žádné celkové rozdíly v bezpečnosti nebo účinnosti mezi pacienty ve věku ≧ 65 let a těmi<65 years old in placebo-controlled clinical trials [viz Klinická farmakologie (12.3)].

Poškození jater

U pacientů se středně těžkou nebo těžkou poruchou funkce jater nepoužívejte tablety vardenafil hydrochloridu, které se rozpadají v ústech.

U dobrovolníků s mírnou poruchou funkce jater (Child-Pugh A), Cmaxa AUC po dávce 10 mg vardenafilu (potahované tablety) byly zvýšeny o 22 % a 17 %, v tomto pořadí, ve srovnání se zdravými kontrolními subjekty. Tablety vardenafil hydrochloridu, které se rozpadají, lze použít u pacientů s mírnou poruchou funkce jater. U dobrovolníků se středně těžkou poruchou funkce jater (Child-Pugh B), Cmaxa AUC po dávce 10 mg vardenafilu (potahované tablety) byly zvýšeny o 130 % a 160 %, v tomto pořadí, ve srovnání se zdravými kontrolními subjekty. Vardenafil nebyl hodnocen u pacientů s těžkou (Child-Pugh C) poruchou funkce jater. Nepoužívejte vardenafil hydrochlorid perorálně se rozpadající tablety u pacientů se středně těžkou až těžkou poruchou funkce jater[Viz Upozornění a opatření (5.8) a Dávkování a podávání (2).]

Renální poškození

U pacientů na renální dialýze nepoužívejte tablety vardenafil hydrochloridu, které se rozpadají v ústech.

U dobrovolníků s mírnou poruchou funkce ledvin (CLcr = 50 až 80 ml/min) byla farmakokinetika vardenafilu 20 mg potahované tablety podobná jako u kontrolní skupiny s normální funkcí ledvin. U středně těžké (CLcr = 30 až 50 ml/min) nebo těžké (CLcr<30 mL/min) renal impairment groups, the AUC of vardenafil was 20 to 30% higher compared to that observed in a control group with normal renal function (CLcr>80 ml/min). Tablety vardenafil hydrochloridu, které se rozpadají v ústech, lze použít u pacientů s mírnou, středně těžkou nebo těžkou poruchou funkce ledvin. Nepoužívejte vardenafil hydrochlorid perorálně se rozpadající tablety u pacientů na renální dialýze, protože vardenafil nebyl u těchto pacientů hodnocen[viz Dávkování a podání (2.3) a Upozornění a opatření (5.9)].

Předávkování

Maximální dávka vardenafilu, pro kterou jsou k dispozici údaje u člověka, je jedna 120mg dávka potahovaných tablet podaná zdravým dobrovolníkům mužského pohlaví. U většiny těchto subjektů se objevila reverzibilní bolest zad/myalgie a/nebo abnormální vidění. Jednotlivé dávky až do 80 mg vardenafilu a opakované dávky až do 40 mg vardenafilu podávané jednou denně po dobu 4 týdnů byly tolerovány, aniž by vyvolaly závažné nežádoucí vedlejší účinky.

Při podávání 40 mg vardenafilu dvakrát denně byly pozorovány případy silné bolesti zad. Nebyla zjištěna žádná svalová nebo neurologická toxicita.

V případě předávkování je třeba podle potřeby přijmout standardní podpůrná opatření. Neočekává se, že by renální dialýza urychlila clearance, protože vardenafil se silně váže na plazmatické proteiny a není významně eliminován močí.

Popis Vardenafil ODTTablety s hydrochloridem vardenafilu, které se rozpadají v ústech, jsou perorální terapií pro léčbu erektilní dysfunkce. Tato monohydrochloridová sůl vardenafilu je selektivním inhibitorem PDE5 specifického pro cyklický guanosinmonofosfát (cGMP).

Vardenafil HCl, USP je chemicky označen jako piperazin, 1-[[3-(1,4-dihydro-5-methyl-4-oxo-7-propylimidazo[5,1-f][1,2,4]triazin- 2-yl)-4-ethoxyfenyl]sulfonyl]-4-ethyl-monohydrochlorid a má následující strukturní vzorec:

Vardenafil HCl, USP je bílý nebo lehce hnědý nebo žlutý prášek s molekulovou hmotností 579,1. Je mírně rozpustný ve vodě, volně rozpustný v bezvodém ethanolu. Prakticky nerozpustný v heptanu.

Tablety s hydrochloridem vardenafilu, které se rozpadají v ústech, jsou formulovány jako bílé až téměř bílé, kulaté tablety rozpadající se v ústech. Jedna tableta obsahuje 11,85 mg vardenafil hydrochloridum USP (ve formě trihydrátu), což odpovídá 10 mg vardenafilu a následující neúčinné složky: monohydrát laktosy, silicifikovaná mikrokrystalická celulóza, krospovidon, koloidní oxid křemičitý, aspartam, monohydrát kyseliny citronové, NFLNF WO Peppermint SD #491, stearylfumarát sodný a stearát hořečnatý.
Vardenafil ODT - Klinická farmakologie

Mechanismus působení

Erekce penisu je hemodynamický proces zahájený relaxací hladkého svalstva v corpus cavernosum a jeho přidružených arteriolách. Během sexuální stimulace se oxid dusnatý uvolňuje z nervových zakončení a endoteliálních buněk v corpus cavernosum. Oxid dusnatý aktivuje enzym guanylátcyklázu, což vede ke zvýšené syntéze cyklického guanosinmonofosfátu (cGMP) v buňkách hladkého svalstva corpus cavernosum. cGMP zase spouští relaxaci hladkého svalstva, což umožňuje zvýšený průtok krve do penisu, což vede k erekci. Tkáňová koncentrace cGMP je regulována jak rychlostmi syntézy, tak degradace prostřednictvím fosfodiesteráz (PDE). Nejhojnější PDE v lidském corpus cavernosum je cGMP-specifická PDE5; proto inhibice PDE5 zvyšuje erektilní funkci zvýšením množství cGMP. Protože k zahájení lokálního uvolňování oxidu dusnatého je nutná sexuální stimulace, nemá inhibice PDE5 žádný účinek v nepřítomnosti sexuální stimulace.

In vitrostudie ukázaly, že vardenafil je selektivní inhibitor PDE5. 3 , 4, 7, 8, 9 a 10).

Farmakodynamika

Níže popsané farmakodynamické studie byly provedeny s použitím vardenafilu potahovaných tablet.

Účinky na krevní tlak

V klinické farmakologické studii pacientů s erektilní dysfunkcí způsobily jednotlivé dávky vardenafilu 20 mg potahované tablety průměrné maximální snížení krevního tlaku vleže o 7 mmHg systolického a 8 mmHg diastolického (ve srovnání s placebem), doprovázené průměrným maximálním zvýšením srdeční frekvence 4 tepy za minutu. Maximální pokles krevního tlaku nastal mezi 1 a 4 hodinami po podání. Po opakovaném podávání po dobu 31 dnů byly pozorovány podobné reakce krevního tlaku v den 31 jako v den 1. Vardenafil může přidat k účinkům antihypertenziv na snížení krevního tlaku[viz lékové interakce (7)].

Účinky na krevní tlak a srdeční frekvenci při kombinaci Vardenafilu s nitráty

Byla provedena studie, ve které byla hodnocena odpověď krevního tlaku a srdeční frekvence na 0,4 mg nitroglycerinu (NTG) sublingválně u 18 zdravých subjektů po předběžné léčbě vardenafilem 20 mg potahované tablety v různých časech před podáním NTG. Vardenafil 20 mg způsobil další časově závislé snížení krevního tlaku a zvýšení srdeční frekvence v souvislosti s podáváním NTG. Účinky na krevní tlak byly pozorovány při podání 20 mg vardenafilu 1 nebo 4 hodiny před NTG a účinky na srdeční frekvenci byly pozorovány při podání 20 mg 1, 4 nebo 8 hodin před NTG. Při podání vardenafilu 20 mg potahované tablety 24 hodin před NTG nebyly zjištěny další změny krevního tlaku a srdeční frekvence(viz obrázek 1).

Obrázek 1: Bodové odhady po odečtení placeba (s 90% CI) středního maximálního krevního tlaku a účinků na srdeční frekvenci před podáním vardenafilu 20 mg ve 24, 8, 4 a 1 hodině před 0,4 mg NTG sublingválně


Protože se předpokládá, že chorobný stav pacientů vyžadujících nitrátovou terapii zvyšuje pravděpodobnost hypotenze, je použití vardenafilu u pacientů na nitrátové terapii nebo u dárců oxidu dusnatého kontraindikováno[viz Kontraindikace (4.1)].

Účinky krevního tlaku u pacientů na stabilní léčbě alfa-blokátory

Byly provedeny tři klinické farmakologické studie u pacientů s benigní hyperplazií prostaty (BPH) léčených stabilními dávkami alfa-blokátorů sestávajících z alfuzosinu, tamsulosinu nebo terazosinu.

Studie 1:Tato studie byla navržena tak, aby vyhodnotila účinek 5 mg potahovaných tablet vardenafilu ve srovnání s placebem při podávání pacientům s BPH na chronické léčbě alfa-blokátory ve dvou samostatných kohortách: tamsulosin 0,4 mg denně (kohorta 1, n=21) a terazosin 5 nebo 10 mg denně (kohorta 2, n=21). Uspořádala se randomizovaná, dvojitě zaslepená, zkřížená studie se čtyřmi léčbami: vardenafil 5 mg nebo placebo podávané současně s alfa-blokátorem a vardenafil 5 mg nebo placebo podávané 6 hodin po alfa-blokátoru. Krevní tlak a puls byly hodnoceny během 6hodinového intervalu po podání vardenafilu. Pro výsledky krevního tlaku (BP)viz tabulka 2. U jednoho pacienta se po současné léčbě 5 mg vardenafilu a 10 mg terazosinu objevila symptomatická hypotenze s krevním tlakem vestoje 80/60 mmHg, která se objevila jednu hodinu po podání a následnými mírnými závratěmi a středně těžkými závratěmi trvajícími po dobu 6 hodin. U vardenafilu a placeba zaznamenalo pět a dva pacienti po současném podání terazosinu pokles systolického krevního tlaku ve stoje (SBP) o >30 mmHg. Při podávání vardenafilu 5 mg a terazosinu s odstupem 6 hodin nebyla pozorována hypotenze. Po současném podání vardenafilu 5 mg a tamsulosinu měli dva pacienti stálý krevní tlak<85 mmHg. A decrease in standing SBP of>30 mmHg bylo pozorováno u dvou pacientů užívajících tamsulosin současně užívajících vardenafil a u jednoho pacienta užívajícího současně placebo. Když byly tamsulosin a vardenafil 5 mg odděleny 6 hodinami, měli dva pacienti stálý STK<85 mmHg and one patient had a decrease in SBP of>30 mmHg. Během studie nebyly hlášeny žádné závažné nežádoucí účinky související s hypotenzí. Nebyly zaznamenány žádné případy synkopy.

Tabulka 2: Průměrná (95% CI) maximální změna od výchozí hodnoty systolického krevního tlaku (mmHg) po vardenafilu 5 mg u pacientů s BPH na stabilní léčbě alfa-blokátory (studie 1)

Alfa-blokátor

Současné dávkování Vardenafilu 5 mg a alfa-blokátoru, placeba se subtraktem
Dávkování Vardenafilu 5 mg a alfa-blokátoru
Odděleno 6 hodinami, odečteno od placeba
Terazosin
5 nebo 10 mg denně
Stálý SBP
-3 (-6,7, 0,1)
-4 (-7,4, -0,5)
SBP vleže
-4 (-6,7, -0,5)
-4 (-7,1, -0,7)
tamsulosin
0,4 mg denně
Stálý SBP
-6 (-9,9, -2,1)
-4 (-8,3, -0,5)
SBP vleže
-4 (-7, -0,8)
-5 (-7,9, -1,7)

Účinky krevního tlaku (SBP vestoje) u normotenzních mužů při stabilní dávce tamsulosinu 0,4 mg po současném podání vardenafilu 5 mg nebo placeba nebo po podání vardenafilu 5 mg nebo placeba s odstupem 6 hodin jsou uvedeny naObrázek 2. Účinky krevního tlaku (SBP vestoje) u normotenzních mužů při stabilní dávce terazosinu (5 nebo 10 mg) po současném podání vardenafilu 5 mg nebo placeba nebo po podání vardenafilu 5 mg nebo placeba s odstupem 6 hodin jsou uvedeny vObrázek 3.

Obrázek 2: Průměrná změna systolického krevního tlaku ve stoje (mmHg) oproti výchozí hodnotě během 6hodinového intervalu po současném nebo 6hodinovém separačním podání vardenafilu 5 mg nebo placeba se stabilní dávkou tamsulosinu 0,4 mg u normotenzních pacientů s BPH (studie 1)

Obrázek 3: Průměrná změna systolického krevního tlaku ve stoje (mmHg) od výchozí hodnoty během 6hodinového intervalu po současném nebo 6hodinovém separačním podání vardenafilu 5 mg nebo placeba se stabilní dávkou terazosinu (5 nebo 10 mg) u normotenzních pacientů s BPH (studie 1)

Studie 2:Tato studie byla navržena tak, aby vyhodnotila účinek 10 mg vardenafilu (potahované tablety) (1. fáze) a 20 mg vardenafilu (potahované tablety) (2. stádium) ve srovnání s placebem, když byly podávány jedné skupině pacientů s BPH ( n=23) při stabilní léčbě tamsulosinem 0,4 mg nebo 0,8 mg denně po dobu alespoň čtyř týdnů. Uspořádala se randomizovaná, dvojitě slepá, dvoudobá, zkřížená studie. Vardenafil nebo placebo byly podávány současně s tamsulosinem. Krevní tlak a puls byly hodnoceny během 6hodinového intervalu po podání vardenafilu. Pro výsledky BPviz tabulka 3. U jednoho pacienta došlo po vardenafilu 10 mg ke snížení SBP ve stoje o >30 mmHg oproti výchozí hodnotě. Nebyly zaznamenány žádné další případy odlehlých hodnot krevního tlaku (stálý STK 30 mmHg). Tři pacienti hlásili závratě po vardenafilu 20 mg. Nebyly zaznamenány žádné případy synkopy.

Tabulka 3: Průměrná (95% CI) maximální změna od výchozí hodnoty systolického krevního tlaku (mmHg) po vardenafilu 10 a 20 mg (potahované tablety) u pacientů s BPH na stabilní léčbě alfa-blokátory tamsulosinem 0,4 nebo 0,8 mg denně (studie 2)


Vardenafil 10 mg
Odečteno od placeba
Vardenafil 20 mg
Odečteno od placeba
Stálý SBP
-4 (-6,8, -0,3)
-4 (-6,8, -1,4)
SBP vleže
-5 (-8,2, -0,8)
-4 (-6,3, -1,8)

Účinky krevního tlaku (stálý SBP) u normotenzních mužů při stabilní dávce tamsulosinu 0,4 mg po současném podání vardenafilu 10 mg, vardenafilu 20 mg nebo placeba jsou ukázány vObrázek 4.

Obrázek 4: Průměrná změna od výchozí hodnoty systolického krevního tlaku ve stoje (mmHg) během 6hodinového intervalu po současném podání vardenafilu 10 mg potahované tablety (fáze 1), vardenafilu 20 mg potahované tablety (fáze 2) nebo placeba s stabilní dávka tamsulosinu 0,4 mg u normotenzních pacientů s BPH (studie 2)

Studium 3: Tato studie byla navržena tak, aby vyhodnotila účinek jednotlivých dávek 5 mg vardenafilu (stadium 1) a 10 mg vardenafilu (stadium 2) ve srovnání s placebem, když byly podávány jedné kohortě pacientů s BPH (n=24) na stabilní terapii alfuzosin 10 mg denně po dobu nejméně čtyř týdnů. Návrh byla randomizovaná, dvojitě zaslepená, 3-dobá zkřížená studie. Vardenafil nebo placebo byly podány 4 hodiny po podání alfuzosinu. Krevní tlak a puls byly hodnoceny v 10hodinovém intervalu po podání vardenafilu nebo placeba. Výsledky BP viz tabulka 4.

Tabulka 4: Průměrná (95% C.I.) maximální změna od výchozí hodnoty systolického krevního tlaku (mmHg) po vardenafilu 5 a 10 mg u pacientů s BPH na stabilní léčbě alfa-blokátory alfuzosinem 10 mg denně (Studie 3)Vardenafil 5 mg po odečtení placeba
Vardenafil 10 mg po odečtení placeba
Stálý SBP
-2 (-5,8, 1,2)
-5 (-8,8, -1,6)
SBP vleže
-1 (-4,1, 2,1)
-6 (-9,4, -2,8)

U jednoho pacienta došlo po podání vardenafilu 5 mg potahované tablety a vardenafilu 10 mg potahovaných tablet oproti výchozí hodnotě. Žádné případy stálého systolického krevního tlaku<85 mm Hg were observed during this study. Four patients, one dosed with placebo, two dosed with vardenafil 5 mg film-coated tablets and one dosed with vardenafil 10 mg film-coated tablets, reported dizziness. Blood pressure effects (standing SBP) in normotensive men on a stable dose of alfuzosin 10 mg following administration of vardenafil 5 mg, vardenafil 10 mg, or placebo separated by 4 hours, are shown in Figure 5.

Obrázek 5: Průměrná změna systolického krevního tlaku ve stoje (mmHg) během 6hodinového intervalu od výchozí hodnoty po 4hodinovém separačním podání vardenafilu 5 mg (stádium 1), vardenafilu 10 mg (stádium 2) nebo placeba se stabilní dávkou alfuzosinu 10 mg při BPH pacienti (studie 3)

Účinky na krevní tlak u normotenzních mužů po nucené titraci alfa-blokátory

Dvě randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické farmakologické studie se zdravými normotenzními dobrovolníky (věkové rozmezí 45 až 74 let) byly provedeny po nucené titraci alfa-blokátoru terazosinu na 10 mg denně po dobu 14 dnů (n=29) a po zahájení léčby tamsulosinem 0,4 mg denně po dobu pěti dnů (n=24). V žádné studii nebyly žádné závažné nežádoucí účinky související s hypotenzí. Symptomy hypotenze byly důvodem k vysazení u 2 subjektů užívajících terazosin a u 4 subjektů užívajících tamsulosin. Případy odlehlých hodnot krevního tlaku (definované jako stálý STK<85 mmHg and/or a decrease from baseline of standing SBP>30 mmHg) byly pozorovány u 9/24 subjektů užívajících tamsulosin a 19/29 užívajících terazosin.

Výskyt subjektů se stálým SBP<85 mmHg given vardenafil and terazosin to achieve simultaneously the amount of time at the maximum concentration in serum (Tmax) vedlo k předčasnému ukončení této větve studie. U většiny (7/8) těchto subjektů byly případy stálého SBP<85 mmHg were not associated with symptoms. Among subjects treated with terazosin, outlier values were observed more frequently when vardenafil and terazosin were given to achieve simultaneous Tmaxnež když byla dávka podána k oddělení Tmaxdo 6 hodin. Při současném podávání terazosinu a vardenafilu byly pozorovány 3 případy závratí. Sedm subjektů mělo závratě vyskytující se hlavně při současném Tmaxpodávání tamsulosinu. Nebyly zaznamenány žádné případy synkopy.

Tabulka 5: Průměrná (95% CI) maximální změna výchozí hodnoty systolického krevního tlaku (mmHg) po vardenafilu 10 a 20 mg (potahované tablety) u zdravých dobrovolníků na denní léčbě alfablokátoryDávkování Vardenafilu a alfa-blokátoru odděleno 6 hodinami
Současné dávkování Vardenafilu a Alpha-Blockeru
Alfa-blokátor

vardenafil
10 mg
Odečteno placebem
vardenafil
20 mg
Odečteno placebem
vardenafil
10 mg
Odečteno placebem
vardenafil
20 mg
Odečteno placebem
Terazosin
10 mg denně
Stálý SBP
-7 (-10, -3)
-11 (-14, -7)
-23 (-31, 16)*
-14 (-33, 11)*
SBP vleže
-5 (-8, -2)
-7 (-11, -4)
-7 (-25, 19)*
-7 (-31, 22)*
Tamsulosin 0,4 mg denně
Stálý SBP
-4 (-8, -1)
-8 (-11, -4)
-8 (-14, -2)
-8 (-14, -1)
SBP vleže
-4 (-8, 0)
-7 (-11, -3)
-5 (-9, -2)
-3 (-7, 0)

* Vzhledem k velikosti vzorku nemusí být intervaly spolehlivosti přesným měřítkem pro tato data. Tyto hodnoty představují rozsah rozdílu.

Obrázek 6: Průměrná změna systolického krevního tlaku ve stoje (mmHg) během 6hodinového intervalu po současném nebo 6hodinovém separačním podání vardenafilu 10 mg a 20 mg (potahované tablety) nebo placeba s terazosinem (10 mg) u zdravých dobrovolníků od výchozí hodnoty

Obrázek 7: Průměrná změna od výchozí hodnoty systolického krevního tlaku (mmHg) ve stoje během 6hodinového intervalu po současném nebo 6hodinovém separačním podání vardenafilu 10 mg a 20 mg (potahované tablety) nebo placeba s tamsulosinem (0,4 mg) u zdravých dobrovolníků

Účinky na srdeční elektrofyziologii

Účinek 10 mg a 80 mg vardenafilu podaných ve formě potahovaných tablet na QT interval byl hodnocen v jednodávkové, dvojitě zaslepené, randomizované, placebem a aktivní látkou kontrolované zkřížené studii (moxifloxacin 400 mg) u 59 zdravých muži (81 % běloši, 12 % černoši, 7 % hispánci) ve věku 45 až 60 let. QT interval byl měřen jednu hodinu po dávce, protože tento časový bod se blíží průměrné době maximální koncentrace vardenafilu.

Dávka 80 mg vardenafilu (čtyřnásobek nejvyšší doporučené dávky potahovaných tablet) byla zvolena, protože tato dávka poskytuje plazmatické koncentrace pokrývající koncentrace pozorované při současném podání nízké dávky vardenafilu (5 mg) a 600 mg dvakrát denně. ritonaviru. Z inhibitorů CYP3A4, které byly studovány, způsobuje ritonavir nejvýznamnější lékovou interakci s vardenafilem. Tabulka 6 shrnuje účinek na průměrný nekorigovaný QT a průměrný korigovaný QT interval (QTc) s různými metodami korekce (Fridericia a metoda lineární individuální korekce) jednu hodinu po dávce. Není známo, že by jediná korekční metoda byla platnější než ta druhá. V této studii bylo průměrné zvýšení srdeční frekvence spojené s dávkou 10 mg vardenafilu podanou jako potahovaná tableta ve srovnání s placebem 5 tepů/minutu a s dávkou 80 mg vardenafilu bylo průměrné zvýšení 6 tepů/min. minuta.

Tabulka 6: Průměrné změny QT a QTc v msec (90% CI) oproti výchozí hodnotě ve srovnání s placebem 1 hodinu po dávce s různými metodikami pro korekci účinku srdeční frekvence

Lék/dávka
QT neopraveno
(ms)
Fridericia QT
Oprava
(ms)
Individuální QT
Oprava
(ms)
Vardenafil 10 mg
-dva
(-4, 0)
8
(6, 9)
4
(3, 6)
Vardenafil 80 mg
-dva
(-4, 0)
10
(8, 11)
6
(4, 7)
Moxifloxacin* 400 mg
3
(patnáct)
8
(6, 9)
7
(5, 8)

* Aktivní kontrola (lék, o kterém je známo, že prodlužuje QT)

Terapeutické a supraterapeutické dávky vardenafilu a aktivní kontroly moxifloxacinu vyvolaly podobné zvýšení QTc intervalu. Tato studie však nebyla navržena tak, aby prováděla přímé statistické srovnání mezi léky nebo úrovněmi dávek. Klinický dopad těchto změn QTc není znám[viz Varování a bezpečnostní opatření (5)].

V samostatné postmarketingové studii 44 zdravých dobrovolníků vedly jednotlivé dávky 10 mg vardenafilu (potahovaná tableta) k průměrné změně QTcF (korekce Fridericia) po odečtení placeba od výchozí hodnoty o 5 ms (90% CI: 2,8). . Jednotlivé dávky gatifloxacinu 400 mg vedly k průměrné změně QTcF po odečtení placeba od výchozí hodnoty o 4 ms (90% CI: 1,7). Při současném podávání vardenafilu 10 mg (potahované tablety) a gatifloxacinu 400 mg byla průměrná změna QTcF oproti výchozí hodnotě aditivní ve srovnání s oběma léky samostatně a způsobila průměrnou změnu QTcF o 9 ms od výchozí hodnoty (90% CI: 6, 11). Klinický dopad těchto změn QT není znám[viz Varování a bezpečnostní opatření (5.7)].

Účinky na zátěžový test na běžeckém pásu u pacientů s ischemickou chorobou srdeční (CAD)

Ve dvou nezávislých studiích, které hodnotily 10 mg (n=41) a 20 mg (n=39) vardenafil (potahované tablety), vardenafil nezměnil celkovou dobu cvičení na běžícím pásu ve srovnání s placebem. Populace pacientů zahrnovala muže ve věku 40 až 80 let se stabilní námahou indukovanou anginou pectoris dokumentovanou alespoň jedním z následujících: 1) předchozí anamnéza infarktu myokardu (MI), bypassu koronární artérie (CABG), perkutánní transluminální koronární angioplastika (PTCA nebo stentování (ne do 6 měsíců); 2) pozitivní koronární angiogram vykazující alespoň 60% zúžení průměru alespoň jedné velké koronární arterie; nebo 3) pozitivní zátěžový echokardiogram nebo zátěžová jaderná perfuzní studie.

Výsledky těchto studií ukázaly, že vardenafil nezměnil celkovou dobu cvičení na běžeckém pásu ve srovnání s placebem (vardenafil 10 mg vs. placebo: 433±109 a 426±105 sekund, v tomto pořadí; 20 mg vardenafil vs. placebo: 414±114 a 411± 124 sekund). Celkový čas do anginy pectoris vardenafil ve srovnání s placebem nezměnil (10 mg vardenafilu vs. placebo: 291±123 a 292±110 sekund; 20 mg vardenafilu vs. placebo: 354±137 a 347±143 sekund, v tomto pořadí). Celková doba do 1 mm nebo větší deprese segmentu ST byla podobná jako u placeba ve skupinách s 10 mg i 20 mg vardenafilu (10 mg vardenafil vs. placebo: 380 ± 108 a 334 ± 108 sekund; 20 mg vardenafil vs. placebo : 364±101 a 366±105 sekund, v tomto pořadí).

Účinky na oko

Jednotlivé perorální dávky inhibitorů fosfodiesterázy prokázaly přechodné na dávce závislé narušení barevného rozlišení (modrá/zelená) pomocí testu Farnsworth-Munsell 100-hue (FM-100) a snížení amplitud b-vlny na elektroretinogramu (ERG) s maximálními účinky blízko době maximálních plazmatických hladin. Tato zjištění jsou v souladu s inhibicí PDE6 v tyčinkách a čípcích, která se účastní fototransdukce v sítnici. Nálezy byly nejzřetelnější jednu hodinu po podání, snižovaly se, ale stále byly přítomny 6 hodin po podání. Ve studii s jednorázovou dávkou u 25 normálních mužů vardenafil (potahované tablety) 40 mg, což je dvojnásobek maximální denní doporučené dávky, nezměnil zrakovou ostrost, nitrooční tlak, fundoskopické nálezy a nálezy štěrbinové lampy.

V další dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické studii bylo 52 mužům podáno alespoň 15 dávek 20 mg vardenafilu po dobu 8 týdnů oproti placebu. Studii dokončilo 32 (32) mužů (62 % pacientů). Funkce sítnice byla měřena pomocí ERG a testu FM-100 2, 6 a 24 hodin po podání dávky. Studie byla navržena tak, aby detekovala změny ve funkci sítnice, které se mohou objevit u více než 10 % pacientů. Vardenafil nevyvolal klinicky významné ERG nebo FM-100 účinky u zdravých mužů ve srovnání s placebem. Dva pacienti užívající vardenafil ve studii hlásili epizody přechodné cyanopsie (objekty jsou modré).

Účinky na morfologii motility spermií

Po jednotlivých 20mg perorálních dávkách potahovaných tablet vardenafilu u zdravých dobrovolníků nebyl žádný účinek na motilitu nebo morfologii spermií.

Farmakokinetika

Farmakokinetika vardenafilu a jeho metabolitu M1 z perorálně se rozpadajících tablet vardenafil hydrochloridu byla hodnocena u zdravých dobrovolníků mužského pohlaví (18 až 50 let) au mladých (18 až 45 let) a starších (≧ 65 let) pacientů s erektilní dysfunkcí. Studie ukázaly, že tablety vardenafil hydrochloridu, které se rozpadají v ústech, poskytují vyšší systémovou expozici vardenafilu ve srovnání s vardenafilem 10 mg potahovanými tabletami.

Vstřebávání

Průměrné plazmatické koncentrace vardenafilu naměřené po podání jednorázové perorální dávky hydrochloridu vardenafilu, perorálně se rozpadajících tablet pacientům s erektilní dysfunkcí (18 až 45 let) jsou znázorněny naPostavení 8.

Obrázek 8: Profil plazmatické koncentrace vardenafilu (průměr ± SD) pro tablety s hydrochloridem vardenafilu v ústech u mužů ve věku 18 letna 45 let s erektilní dysfunkcí

Střední doba k dosažení Cmax(Tmax) u pacientů užívajících tablety vardenafil hydrochloridu, které se rozpadají v ústech nalačno, byla 1,5 h [rozmezí: 0,75 až 2,5 h]. Po podání vardenafil hydrochloridu perorálně se rozpadajících tablet starším (≧ 65 let) a mladým (18 až 45 let) pacientům s erektilní dysfunkcí se průměrná AUC vardenafilu zvýšila o 21 až 29 %, zatímco průměrná Cmaxbyla nižší o 19 % a 8 % v porovnání s 10 mg vardenafilu (potahované tablety). Ve studii zdravých dobrovolníků mužského pohlaví (18 až 50 let) byl průměr Cmaxa AUC vardenafilu z tablet vardenafil hydrochloridu, které se rozpadají v ústech, byly vyšší o 15 % a 44 %, v tomto pořadí, ve srovnání s 10 mg potahovanými tabletami vardenafilu.

Nebylo zjištěno, že by se vardenafil hromadil v plazmě, když byl vardenafil hydrochlorid podáván denně po dobu deseti dnů.

Účinek jídla:Jídlo s vysokým obsahem tuku nemělo žádný vliv na AUC a T vardenafilumaxz vardenafil hydrochloridu orálně se rozpadajících tablet u zdravých dobrovolníků a snížil Cmax o 35 %. Klinické studie pro tablety vardenafil hydrochloridu, které se rozpadají v ústech, byly prováděny bez ohledu na jídlo. Tablety vardenafil hydrochloridu, které se rozpadají v ústech, lze užívat s jídlem nebo bez jídla.

Účinek vody:Když byly tablety vardenafil hydrochloridu rozpadající se v ústech spolknuty s vodou, AUC vardenafilu se snížila o 29 % a medián Tmaxbyla zkrácena o 60 minut, zatímco Cmaxnebyl ovlivněn. V klinických studiích bylo dávkování prováděno bez vody. Tablety vardenafil hydrochloridu, které se rozpadají v ústech, by se měly užívat bez tekutiny.

Rozdělení
Průměrný distribuční objem v ustáleném stavu (Vss) pro vardenafil je 208 l, což ukazuje na rozsáhlou tkáňovou distribuci. Vardenafil a jeho hlavní cirkulující metabolit M1 se silně váží na plazmatické proteiny (asi 95 % u mateřského léčiva a M1). Tato vazba na proteiny je reverzibilní a nezávislá na celkové koncentraci léčiva.

Po jednorázové perorální dávce 20 mg vardenafilu potahované tablety zdravým dobrovolníkům bylo 1,5 hodiny po podání dávky získáno v spermatu v průměru 0,00018 % podané dávky.

Metabolismus
Vardenafil je metabolizován převážně jaterním enzymem CYP3A4 s přispěním izoforem CYP3A5 a CYP2C. Hlavní cirkulující metabolit M1 je výsledkem desethylace na piperazinové části vardenafilu. M1 podléhá dalšímu metabolismu. Plazmatická koncentrace M1 je přibližně 26 % koncentrace původní sloučeniny. Tento metabolit vykazuje profil selektivity fosfodiesterázy podobný profilu vardenafilu a anin vitroinhibiční účinnost pro PDE5 28 % účinnosti vardenafilu. Proto M1 představuje přibližně 7 % celkové farmakologické aktivity.

Vylučování
Průměrný terminální poločas vardenafilu u pacientů užívajících tablety vardenafil hydrochloridu, které se rozpadají v ústech, se pohyboval mezi přibližně 4 až 6 hodinami. Eliminační poločas metabolitu M1 je mezi 3 až 5 hodinami. Po perorálním podání je vardenafil vylučován jako metabolity převážně stolicí (přibližně 91 až 95 % podané perorální dávky) a v menší míře močí (přibližně 2 až 6 % podané perorální dávky). Vardenafil je lék s vysokou clearance s plazmatickou clearance 56,4 l/h po intravenózním podání.

Farmakokinetika u specifických populací

Pediatrie
Tablety vardenafil hydrochloridu, které se rozpadají v ústech, nejsou indikovány pro použití u pediatrických pacientů. Studie s vardenafilem nebyly provedeny u pediatrické populace.

Geriatrie
Vardenafil AUC a Cmaxu starších pacientů (65 let nebo starších), kteří užívali tablety vardenafil hydrochloridu, které se rozpadají, byly zvýšeny o 39 % a 21 %, v tomto pořadí, ve srovnání s pacienty ve věku 45 let a méně[viz Použití ve specifických populacích (8.5)].

Poškození jater
U dobrovolníků s mírnou poruchou funkce jater (Child-Pugh A), Cmaxa AUC po dávce 10 mg vardenafilu (potahované tablety) byly zvýšeny o 22 % a 17 %, v tomto pořadí, ve srovnání se zdravými kontrolními subjekty. U dobrovolníků se středně těžkou poruchou funkce jater (Child-Pugh B) byly hodnoty Cmax a AUC po dávce 10 mg vardenafilu (potahované tablety) zvýšeny o 130 % a 160 % ve srovnání se zdravými kontrolními subjekty. Vardenafil nebyl hodnocen u pacientů s těžkou (Child-Pugh C) poruchou funkce jater[viz Dávkování a podávání (2.3), Varování a opatření (5.8) a Použití u specifických populací (8.6).]

Renální poškození
U dobrovolníků s mírnou poruchou funkce ledvin (CLcr = 50 až 80 ml/min) byla farmakokinetika vardenafilu podobná jako u kontrolní skupiny s normální funkcí ledvin. U středně těžké (CLcr = 30 až 50 ml/min) nebo těžké (CLcr<30 mL/min) renal impairment groups, the AUC of vardenafil was 20 to 30% higher compared to that observed in a control group with normal renal function (CLcr>80 ml/min). Farmakokinetika vardenafilu nebyla hodnocena u pacientů vyžadujících renální dialýzu[viz Dávkování a podávání (2.3), Varování a bezpečnostní opatření (5.9) a Použití u specifických populací (8.7)].

Neklinická toxikologie

Karcinogeneze, mutageneze, zhoršení plodnosti

Karcinogeneze

Vardenafil nebyl karcinogenní u potkanů ​​a myší, pokud byl podáván denně po dobu 24 měsíců. V těchto studiích byly systémové expozice léku (AUC) pro nevázaný (volný) vardenafil a jeho hlavní metabolit přibližně 400krát a 170krát vyšší u samců a samic potkanů ​​a 21krát a 37krát u myších samců a samic, v tomto pořadí. expozice pozorované u mužů, kterým byla podávána maximální doporučená dávka pro člověka (MRHD) 20 mg.

Mutageneze

Vardenafil nebyl mutagenní, jak bylo hodnoceno v obou testechin vitrobakteriální Amesův test nebo test přímé mutace u čínského křečka V79buňky. Vardenafil nebyl klastogenní, jak bylo hodnoceno v obou testechin vitrotest chromozomální aberace nebožítmikronukleární test na myších.

Zhoršení plodnosti

Vardenafil nezhoršil fertilitu u samců a samic potkanů, kterým byly podávány dávky až 100 mg/kg/den po dobu 28 dní před pářením u samců a po dobu 14 dní před pářením a do 7. dne březosti u samic. V odpovídající 1měsíční studii toxicity na potkanech tato dávka vyvolala hodnotu AUC pro nevázaný vardenafil 200krát vyšší než AUC u lidí při MRHD 20 mg.

Klinické studie

Účinnost a bezpečnost tablet vardenafil hydrochloridu, které se rozpadají v ústech, byly hodnoceny ve dvou identických mezinárodních, randomizovaných, dvojitě zaslepených, placebem kontrolovaných studiích (studie 1 a 2). Orálně se rozpadající tablety vardenafil hydrochloridu byly podávány bez ohledu na jídlo podle potřeby u mužů s erektilní dysfunkcí (ED), z nichž mnozí měli řadu dalších zdravotních potíží. V obou klíčových studiích byla randomizace stratifikována tak, že přibližně 50 % pacientů bylo ve věku ≧ 65 let. Primární hodnocení účinnosti bylo pomocí skóre domény erektilní funkce (EF) validovaného dotazníku International Index of Erectile Function (IIEF) a dvou otázek z Profilu sexuálního setkání (SEP) zabývajících se schopností dosáhnout vaginální penetrace (SEP2), a schopnost udržet erekci dostatečně dlouho pro úspěšný styk (SEP3). Primární cílové parametry byly hodnoceny po 3 měsících.

Studie 1 hodnotila 355 převážně evropských (Belgie, Francie, Německo, Španělsko, Jižní Afrika a Nizozemsko) pacientů (průměrný věk 61,9; 67 % bělochů, 4 % černochů, 3 % Asiatů, 26 % neznámých). Průměrné výchozí skóre EF domény bylo 13 jak pro placebo, tak pro skupiny s perorálně se rozpadajícími tabletami s vardenafil hydrochloridem. Studie 2 hodnotila 331 převážně severoamerických (USA, Kanada, Mexiko a Austrálie) pacientů (průměrný věk 61,7; 69 % bělochů, 5 % černochů, 4 % Asiatů, 22 % Hispánců). Průměrné výchozí skóre EF domény bylo 12 pro tablety vardenafil hydrochloridu, které se rozpadají v ústech a 13 pro placebo.

V obou studiích perorálně se rozpadající tablety vardenafil hydrochloridu prokázaly klinicky významná a statisticky významná zlepšení oproti placebu ve všech 3 primárních proměnných účinnosti (viz tabulka 7).

Tabulka 7: Změna od výchozí hodnoty pro proměnné primární účinnosti ve studiích 1 a 2


Studium 1
Studium 2

Placebo
Vardenafil hydrochlorid orálně se rozpadající tablety
p-hodnota
Placebo
Vardenafil hydrochlorid orálně se rozpadající tablety
p-hodnota
EF skóre domény
(N=172)
(N=181)

(N=160)
(N=167)

Koncový bod
14
dvacet jedna

14
dvacet jedna

Změna od základní linie
1.6
8.7
<.0001
1.5
8.5
<.0001
Zavedení penisu (SEP2)
(N=169)
(N=179)

(N=161)
(N=168)

Koncový bod
Čtyři pět%
74 %

43 %
69 %

Změna od základní linie
6,9 %
35,9 %
<.0001
4,8 %
30,8 %
<.0001
Údržba erekce (SEP3)
(N=164)
(N=178)

(N=160)
(N=168)

Koncový bod
26 %
65 %

27 %
60 %

Změna od základní linie
11,6 %
51,6 %
<.0001
12,4 %
45,9 %
<.0001

Další klinické studie Vardenafilu s potahovanými tabletami

Pacienti s ED a diabetes mellitus

Vardenafil prokázal klinicky významné a statisticky významné zlepšení erektilní funkce v prospektivní, fixní dávce [10 a 20 mg vardenafil potahované tablety], dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studii u pacientů s diabetes mellitus (n=439; průměrný věk 57 let, rozmezí 33 až 81; 80 % běloch, 9 % černoch, 8 % hispánec a 3 % jiný).

V této studii byla prokázána významná zlepšení v doméně EF (skóre EF domény 17 u 10 mg vardenafilu a 19 u 20 mg vardenafilu ve srovnání se 13 u placeba; p<0.0001).

Vardenafil významně zlepšil celkovou míru dosažení erekce dostatečné pro penetraci (SEP2) na pacienta (61 % na 10 mg a 64 % na 20 mg vardenafilu ve srovnání s 36 % na placebu; p<0.0001).

Vardenafil prokázal klinicky významné a statisticky významné zvýšení celkové míry udržení erekce do úspěšného pohlavního styku (SEP3) na pacienta (49 % na 10 mg, 54 % na 20 mg vardenafilu ve srovnání s 23 % na placebu; p<0.0001).

Pacienti s ED po radikální prostatektomii

Vardenafil prokázal klinicky významné a statisticky významné zlepšení erektilní funkce v prospektivní, fixní dávce 10 a 20 mg vardenafil potahovaných tablet, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studii u pacientů po prostatektomii (n=427, průměrný věk 60, rozmezí 44 do 77 let; 93 % bílé, 5 % černé, 2 % jiné).

V této studii byla prokázána významná zlepšení v doméně EF (skóre EF domény 15 u 10 mg vardenafilu a 15 u 20 mg vardenafilu ve srovnání s 9 u placeba; p<0.0001).

Vardenafil významně zlepšil celkovou míru dosažení erekce dostatečné pro penetraci (SEP2) na pacienta (47 % na 10 mg a 48 % na 20 mg vardenafilu ve srovnání s 22 % na placebu; p<0.0001).

Vardenafil prokázal klinicky významné a statisticky významné zvýšení celkové míry udržení erekce do úspěšného pohlavního styku (SEP3) na pacienta (37 % na 10 mg, 34 % na 20 mg vardenafilu ve srovnání s 10 % na placebu; p<0.0001).

Způsob dodávky/skladování a manipulace

Jak se dodává

Vardenafil hydrochloridum perorálně se rozpadající tablety 10 mg jsou bílé až téměř bílé, kulaté, bikonvexní tablety s vyraženým 477 na jedné straně a hladké na druhé straně.

Tablety s hydrochloridem vardenafilu, které se rozpadají v ústech, jsou baleny do blistrových balení a dodávány jako jednotka po 4 tabletách.

1 blistr obsahující 4 tablety NDC 62332-235-04

Kromě účinné látky, vardenafilu, každá tableta obsahuje monohydrát laktózy, silicifikovanou mikrokrystalickou celulózu, krospovidon, koloidní oxid křemičitý, aspartam, monohydrát kyseliny citronové, NAT Peppermint FL WONF SD #491, natrium-stearylfumarát a magnesium-stearát.

Doporučené skladování

Tablety s hydrochloridem vardenafilu skladujte při teplotě 25 °C (77 °F); povolené výchylky do 15° až 30°C (59° až 86°F) [viz USP Controlled Room Temperature].

Tablety s hydrochloridem vardenafilu, které se rozpadají v ústech, jsou dodávány v blistrech. Pacientovi je třeba doporučit, aby si před použitím blistr prohlédl a nepoužil, pokud jsou blistry roztržené, zlomené nebo chybí.

Informace pro pacienty

Viz označení pacienta schválené FDA (Informace o pacientovi)

Používejte s jinými formulacemi Vardenafilu

Informujte pacienty, že tablety vardenafil hydrochloridu, které se rozpadají v ústech, nejsou zaměnitelné s potahovanými tabletami vardenafilu (LEVITRA), protože poskytuje vyšší systémovou expozici. Měli by také prodiskutovat, že maximální dávka je jedna tableta hydrochloridu vardenafilu, která se rozkládá v ústech, za 24 hodin.

Dusičnany

Diskutujte s pacienty, že tablety vardenafil hydrochloridu, které se rozpadají v ústech, jsou kontraindikovány při pravidelném a/nebo přerušovaném užívání organických nitrátů. Pacienti by měli být poučeni, že současné užívání vardenafilu s nitráty může způsobit náhlý pokles krevního tlaku na nebezpečnou úroveň, což může mít za následek závratě, synkopu nebo dokonce srdeční infarkt nebo mrtvici.

Stimulátory guanylátcyklázy (GC).

Informujte pacienty, že tablety vardenafil hydrochloridu, které se rozpadají v ústech, jsou kontraindikovány u pacientů, kteří používají stimulátory guanylátcyklázy, jako je riociguát.

Kardiovaskulární

Diskutujte s pacienty o potenciálním srdečním riziku sexuální aktivity u pacientů s již existujícími kardiovaskulárními rizikovými faktory.

Současné užívání s léky, které snižují krevní tlak

Informujte pacienty, že u některých pacientů může současné užívání inhibitorů PDE5, včetně tablet vardenafil hydrochloridu, které se rozpadají v ústech, s alfa-blokátory významně snížit krevní tlak, což vede k symptomatické hypotenzi (například mdloby). Pacienti, kteří užívají alfa-blokátory, by měli užívat tablety vardenafil hydrochloridu, které se rozpadají v ústech, pouze v případě, že předchozí léčba potahovanými tabletami vardenafil byla dobře tolerována[viz Dávkování a podání (2) a Lékové interakce (7)].Pacienti by měli být informováni o možném výskytu příznaků souvisejících s posturální hypotenzí ao vhodných protiopatřeních. Pacientům by mělo být doporučeno, aby kontaktovali předepisujícího lékaře, pokud jim jiný poskytovatel zdravotní péče předepisuje jiná antihypertenziva nebo nové léky, které mohou interagovat s tabletami rozpadajícími se v ústech vardenafil hydrochloridem.

Doporučená administrace

Diskutujte s pacienty o vhodném použití tablet vardenafil hydrochloridu, které se rozpadají v ústech, a o jeho předpokládaných přínosech. Mělo by být vysvětleno, že po užití tablet vardenafil hydrochloridu, které se rozpadají v ústech, je k erekci nutná sexuální stimulace. Tablety vardenafil hydrochloridu, které se rozpadají v ústech, by se měly užívat přibližně 60 minut před sexuální aktivitou. Pacienti by měli být poučeni ohledně dávkování tablet vardenafil hydrochloridu, které se rozpadají v ústech, zejména pokud jde o maximální denní dávku. Pacientům by mělo být doporučeno, aby se obrátili na svého poskytovatele zdravotní péče, pokud nejsou spokojeni s kvalitou jejich sexuální výkonnosti s tabletami vardenafil hydrochloridu, které se rozpadají v ústech, nebo v případě nežádoucího účinku.

Priapismus

Informujte pacienty, že u vardenafilu a této třídy sloučenin byly vzácně hlášeny prodloužené erekce delší než 4 hodiny a priapismus (bolestivé erekce trvající déle než 6 hodin). V případě, že erekce přetrvává déle než 4 hodiny, pacient by měl okamžitě vyhledat lékařskou pomoc. Pokud není priapismus okamžitě léčen, může dojít k poškození tkáně penisu a trvalé ztrátě potence.

Drogové interakce

Informujte pacienty, aby kontaktovali předepisujícího lékaře, pokud jim jiný poskytovatel zdravotní péče předepíše nové léky, které mohou interagovat s tabletami rozpadajícími se v ústech vardenafil hydrochloridem.

Náhlá ztráta zraku

Informujte pacienty, aby přestali užívat všechny inhibitory PDE5, včetně tablet vardenafil hydrochloridu, které se rozpadají v ústech, a vyhledejte lékařskou pomoc v případě náhlé ztráty zraku na jednom nebo obou očích. Taková příhoda může být známkou nearteritické přední ischemické neuropatie zrakového nervu (NAION), která je příčinou sníženého zraku, včetně trvalé ztráty zraku, která byla vzácně hlášena po uvedení na trh v časové souvislosti s užíváním všech inhibitorů PDE5. Lékaři by také měli s pacienty prodiskutovat zvýšené riziko NAION u jedinců, kteří již prodělali NAION na jednom oku. Lékaři by také měli s pacienty prodiskutovat zvýšené riziko NAION u běžné populace u pacientů s přeplněnou ploténkou zrakového nervu, ačkoli důkazy nejsou dostatečné pro podporu screeningu potenciálních uživatelů inhibitoru PDE5, včetně tablet vardenafil hydrochloridu, které se rozpadají v ústech, pro tento neobvyklý stav[viz Upozornění a opatření (5.4) a [viz Nežádoucí účinky (6.1)].

Náhlá ztráta sluchu

Poraďte pacientům, aby přestali užívat inhibitory PDE5, včetně tablet vardenafil hydrochloridu, které se rozpadají v ústech, a v případě náhlého zhoršení nebo ztráty sluchu okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Tyto příhody, které mohou být doprovázeny tinnitem a závratěmi, byly hlášeny v časové souvislosti s užíváním inhibitorů PDE5, včetně tablet vardenafil hydrochloridu, které se rozpadají v ústech. Není možné určit, zda tyto příhody přímo souvisejí s užíváním inhibitorů PDE5 nebo s jinými faktory[viz Nežádoucí účinky (6)].

Pohlavně přenášená nemoc

Informujte pacienty, že tablety vardenafil hydrochloridu, které se rozpadají v ústech, nenabízejí žádnou ochranu proti pohlavně přenosným chorobám. Informujte pacienty, že je třeba zvážit ochranná opatření nezbytná k ochraně před sexuálně přenosnými chorobami, včetně viru lidské imunodeficience (HIV).

Úprava dávky

Tablety vardenafil hydrochloridu, které se rozpadají v ústech, jsou dostupné pouze v jedné síle. Pacientům, kteří vyžadují jiné dávkování, by měl být předepsán vardenafil potahované tablety (LEVITRA).Označení pacientů schválené FDA

Vardenafil hydrochlorid (var-DEN-a-fil HYE-droe-KLOR-ide)

Tablety rozpadající se v ústech

Přečtěte si informace pro pacienty o tabletách rozpadajících se v ústech vardenafil hydrochloridu, než je začnete užívat, a znovu pokaždé, když dostanete náplň. Mohou se objevit nové informace. Také může být užitečné sdílet tyto informace se svým partnerem. Tato příbalová informace nenahrazuje rozhovor se svým lékařem. Vy a váš lékař byste měli mluvit o tabletách vardenafil hydrochloridu, které se rozpadají v ústech, když je začnete užívat, a při pravidelných kontrolách. Pokud informacím nerozumíte nebo máte otázky, promluvte si se svým lékařem nebo lékárníkem.

JAKÉ DŮLEŽITÉ INFORMACE BYSTE MĚLI VĚDĚT O VARDENAFIL HYDROCHLORIDOVÝCH TABLETECH, KTERÉ BY MĚLI VĚDĚT?

Tablety vardenafil hydrochloridu, které se rozpadají v ústech, nejsou zaměnitelné s potahovanými tabletami vardenafil (LEVITRA).

Tablety vardenafil hydrochloridu, které se rozpadají v ústech, mohou způsobit náhlý pokles krevního tlaku na nebezpečnou úroveň, pokud je užíváte s některými jinými léky.Při náhlém poklesu krevního tlaku byste mohli dostat závrať, omdlít nebo dostat srdeční infarkt nebo mrtvici.

Orálně se rozpadající tablety vardenafil hydrochloridu obsahují fenylalanin, který může být škodlivý pro lidi s fenylketonurií. Pokud máte fenylketonurii, poraďte se se svým lékařem.

Neužívejte tablety vardenafil hydrochloridu, které se rozpadají, pokud:

· Užívejte jakékoli léky nazývané nitráty (často používané k potlačení bolesti na hrudi, známé také jako angina pectoris).

· Užívejte rekreační drogy zvané poppers, jako je amylnitrát a butylnitrát.

Vezměte si riociguát (Adempas®), stimulátor guanulátcyklázy, lék k léčbě plicní arteriální hypertenze a chronické-tromboembolické plicní hypertenze.

(VidětKdo by neměl užívat tablety vardenafil hydrochloridu, které se rozpadají v ústech?)

Řekněte všem svým poskytovatelům zdravotní péče, že užíváte tablety vardenafil hydrochloridu, které se rozpadají v ústech.Pokud potřebujete pohotovostní lékařskou péči kvůli srdečnímu problému, bude důležité, aby váš poskytovatel zdravotní péče věděl, kdy jste naposledy užili tablety vardenafil hydrochloridu, které se rozpadají v ústech.

CO JSOU VARDENAFIL HYDROCHLORID TABLETY NA DEZINETGRACI ÚRŮ?

Tablety s hydrochloridem vardenafilu, které se rozpadají v ústech, jsou lékem na předpis užívaným ústy k léčbě erektilní dysfunkce (ED) u mužů.

ED je stav, kdy penis neztvrdne a nerozšíří se, když je muž sexuálně vzrušený nebo když nemůže udržet erekci. Muž, který má potíže s dosažením nebo udržením erekce, by měl vyhledat pomoc svého lékaře, pokud jej tento stav obtěžuje. Orálně se rozpadající tablety vardenafil hydrochloridu mohou pomoci muži s ED získat a udržet erekci, když je sexuálně vzrušený.

Orálně se rozpadající tablety vardenafil hydrochloridu ne:

· Cure ED.

· Zvyšte mužskou sexuální touhu.

· Chraňte muže nebo jeho partnerku před pohlavně přenosnými chorobami, včetně HIV. Promluvte si se svým lékařem o způsobech, jak se chránit před pohlavně přenosnými chorobami.

· Slouží jako mužská forma antikoncepce.

Tablety vardenafil hydrochloridu, které se rozpadají v ústech, jsou určeny pouze pro muže s ED. Tablety s hydrochloridem vardenafilu, které se rozpadají v ústech, nejsou určeny ženám ani dětem. Tablety s hydrochloridem vardenafilu, které se rozpadají v ústech, musí být používány pouze pod dohledem lékaře.

JAK FUNGUJE VARDENAFIL HYDROCHLORID TABLETY NA ROZDÍLENÍ ÚSTNÍCH ÚSTÍ?

Když je muž sexuálně stimulován, normální fyzickou reakcí jeho těla je zvýšení průtoku krve do jeho penisu. To má za následek erekci. Tablety s hydrochloridem vardenafilu, které se rozkládají v ústech, pomáhají zvýšit průtok krve do penisu a mohou pomoci mužům s ED získat a udržet erekci uspokojivou pro sexuální aktivitu. Jakmile muž dokončí sexuální aktivitu, průtok krve do jeho penisu se sníží a jeho erekce zmizí.

KDO MŮŽE UŽÍVAT VARDENAFIL HYDROCHLORID TABLETY NA DEZINETGRACI ÚSTNÍCH ÚSTÍ?

Poraďte se se svým lékařem, aby rozhodl, zda jsou pro vás tablety vardenafil hydrochloridu, které se rozkládají v ústech, vhodné.

Bylo prokázáno, že tablety vardenafil hydrochloridu, které se rozkládají v ústech, jsou účinné u mužů starších 18 let, kteří mají erektilní dysfunkci, včetně mužů s diabetem.

KDO BY NEMĚL UŽÍVAT VARDENAFIL HYDROCHLORID TABLETY ROZDÁVAJÍCÍ ÚSTNĚ?

Neužívejte tablety vardenafil hydrochloridu, které se rozpadají, pokud:

·Užívejte jakékoli léky nazývané nitráty(vidětJaké důležité informace byste měli vědět o tabletách s hydrochloridem vardenafilu, které se rozpadají v ústech?). Dusičnany se běžně používají k léčbě anginy pectoris. Angina pectoris je příznakem srdečního onemocnění a může způsobit bolest na hrudi, v čelisti nebo na paži.

Mezi léky nazývané nitráty patří nitroglycerin, který se nachází v tabletách, sprejích, mastech, pastách nebo náplastech. Dusičnany lze nalézt také v jiných lécích, jako je isosorbiddinitrát nebo isosorbidmononitrát. Některé rekreační drogy zvané poppers také obsahují dusičnany, jako je amylnitrát a butylnitrát. Pokud užíváte tyto léky, nepoužívejte tablety vardenafil hydrochloridu, které se rozpadají v ústech. Zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka, pokud si nejste jisti, zda některý z vašich léků jsou nitráty.

·Vezměte si riociguát, stimulátor guanylátcyklázy,lék, který léčí plicní arteriální hypertenzi a chronickou tromboembolickou plicní hypertenzi.

·Váš poskytovatel zdravotní péče vám řekl, že nemáte sexuální aktivitu kvůli zdravotním problémům.Sexuální aktivita může způsobit další zátěž pro vaše srdce, zvláště pokud je vaše srdce již oslabené srdečním infarktem nebo srdeční chorobou.

CO MUSÍTE PROJEDNÁT SE SVÝM LÉKAŘEM, NEŽ UŽÍVAT VARDENAFIL HYDROCHLORID TABLETY NA DEZINETGRACI ÚSTNÍCH ÚDAJŮ? Před užitím tablet vardenafil hydrochloridu, které se rozpadají, informujte svého lékaře o všech svých zdravotních problémech, včetně následujících:

· Máte srdeční problémy, jako je angina pectoris, srdeční selhání, nepravidelný srdeční tep nebo jste prodělali srdeční infarkt. Zeptejte se svého lékaře, zda je pro vás sexuální aktivita bezpečná.

· Máte nízký krevní tlak nebo vysoký krevní tlak, který není kontrolován.

· Máte plicní hypertenzi

proč moje erekce není tak silná, jak bývala

· Měl mrtvici.

· Měl jste záchvat.

· Nebo mají někteří členové rodiny vzácné srdeční onemocnění známé jako prodloužení QT intervalu (syndrom dlouhého QT).

· Máte problémy s játry.

· Máte problémy s ledvinami a potřebujete dialýzu.

· Máte retinitis pigmentosa, vzácné genetické (vyskytuje se v rodinách) oční onemocnění.

· Měl jste někdy závažnou ztrátu zraku nebo máte oční onemocnění zvané nearteritická přední ischemická neuropatie zrakového nervu (NAION).

· Máte žaludeční vředy.

· Máte problémy s krvácením.

· Máte zdeformovaný tvar penisu nebo Peyronieho chorobu.

· Měli jste erekci, která trvala déle než 4 hodiny.

· Máte problémy s krevními buňkami, jako je srpkovitá anémie, mnohočetný myelom nebo leukémie.

· Máte problémy se sluchem.

· Máte fenylketonurii.

· Trpíte nesnášenlivostí fruktózy.

MOHOU VARDENAFIL HYDROCHLORID TABLETY NA ROZBÍRÁNÍ ÚSTNÍCH ÚSTÍ OVLIVNIT JINÉ LÉKY?

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, včetně léků na předpis i bez něj, vitamínů a bylinných doplňků. Tablety vardenafil hydrochloridu, které se rozpadají v ústech, a jiné léky se mohou vzájemně ovlivňovat. Vždy se poraďte se svým lékařem, než začnete nebo přestanete užívat jakékoli léky. Zvláště informujte svého lékaře, pokud užíváte některý z následujících léků:

· Léky zvané nitráty (vizJaké důležité informace byste měli vědět o tabletách s hydrochloridem vardenafilu, které se rozpadají v ústech?).

· Léky, které léčí abnormální srdeční tep. Patří mezi ně chinidin, prokainamid, amiodaron a sotalol.

· Ritonavir (Norvir®) nebo indinavir sulfát (Crixivan®) saquinavir (Fortavase®nebo Invirase®) nebo atazanavir (Reyataz®) nebo jiné inhibitory HIV proteázy.

· Ketokonazol nebo itrakonazol (jako je Nizoral®nebo Sporanox®).

· Erythromycin nebo klarithromycin.

· Jiné léky nebo léčba ED.

Pacienti užívající tyto léky by neměli užívat tablety vardenafil hydrochloridu, které se rozpadají v ústech.

Pacienti užívající alfa-blokátory by neměli zahajovat léčbu vardenafilem pomocí tablet vardenafil hydrochloridu, které se rozpadají v ústech. Pacienti užívající alfa-blokátory, kteří dříve užívali vardenafil potahované tablety, mohou na radu svého poskytovatele zdravotní péče přejít na tablety vardenafil hydrochloridu, které se rozkládají v ústech.

· Léky zvané alfa-blokátory. Mezi ně patří Hytrin®(terazosin HCl), Flomax®(tamsulosin HCl), Cardura®(doxazosin mesylát), Minipress®(prazosin HCl) nebo Uroxatral®(alfuzosin HCl), Rapaflo®(silodosin). Alfa-blokátory se někdy předepisují při problémech s prostatou nebo při vysokém krevním tlaku. U některých pacientů může použití inhibitorů PDE5, včetně tablet vardenafil hydrochloridu, které se rozpadají v ústech, s alfa-blokátory významně snížit krevní tlak, což vede k mdlobám.

· Pacienti by měli kontaktovat předepisujícího lékaře, pokud jim jiný poskytovatel zdravotní péče předepisuje alfa-blokátory nebo jiné léky snižující krevní tlak.

JAK MÁTE UŽÍVAT VARDENAFIL HYDROCHLORID TABLETY ROZDÁVAJÍCÍ ÚSTNĚ?

Užívejte tablety vardenafil hydrochloridu, které se rozpadají, přesně podle pokynů svého lékaře. Orálně se rozpadající tablety s hydrochloridem vardenafilu se dodávají v 10 mg tabletách rozpadajících se v ústech. Dávka je jedna tableta hydrochloridu vardenafilu, která se rozpadá v ústech.Neužívejte více než jednu tabletu vardenafil hydrochloridu, která se rozkládá v ústech, denně.Dávky by měly být užívány s odstupem alespoň 24 hodin.

· Pokud máte problémy s prostatou nebo vysoký krevní tlak, na který užíváte léky zvané alfa-blokátory, neměli byste zahajovat léčbu erektilní dysfunkce tabletami vardenafil hydrochloridu, které se rozpadají v ústech. Váš lékař může předepsat nižší dávku vardenafilu potahované tablety.

Užijte 1 tabletu vardenafil hydrochloridu, která se rozkládá v ústech, asi 1 hodinu (60 minut) před sexuální aktivitou. K erekci je nutná určitá forma sexuální stimulace u tablet vardenafil hydrochloridu, které se rozpadají v ústech. Tablety vardenafil hydrochloridu, které se rozpadají v ústech, lze užívat s jídlem nebo bez jídla.

Umístěte na jazyk, kde se rychle rozpustí. Tableta se má užívat celá a ne drtit nebo dělit.

Tableta se nesmí zapíjet tekutinou.

Měl by se užít ihned po vyjmutí z blistru.

Okamžitě zavolejte svého lékaře nebo pohotovost, pokud jste omylem užil více tablet vardenafil hydrochloridu, které se rozpadají v ústech, než bylo předepsáno.

Pokud dostáváte vardenafil hydrochlorid perorálně se rozpadající tablety v blistru, před použitím blistr prohlédněte. Nepoužívejte, pokud jsou puchýře natržené, zlomené nebo chybí.

JAKÉ JSOU MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY VARDENAFIL HYDROCHLORID TABLETY ROZDÁVAJÍCÍ ÚSTNĚ?

Nejčastějšími vedlejšími účinky tablet vardenafil hydrochloridu, které se rozpadají v ústech, jsou bolest hlavy, návaly horka, ucpaný nos nebo rýma, poruchy trávení, žaludeční nevolnost, závratě a bolesti zad. Tyto nežádoucí účinky obvykle po několika hodinách odezní. Zavolejte svého lékaře, pokud se u vás vyskytne nežádoucí účinek, který vás obtěžuje nebo který nezmizí.

Orálně se rozpadající tablety vardenafil hydrochloridu mohou méně často způsobit:

·Erekce, která nezmizí (priapismus).Pokud dosáhnete erekce, která trvá déle než 4 hodiny, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Priapismus musí být léčen co nejdříve, jinak může dojít k trvalému poškození vašeho penisu včetně neschopnosti dosáhnout erekce.

·Změny barevného vidění,jako je vidět modrý nádech předmětů nebo mít potíže s rozlišováním mezi modrou a zelenou barvou.

Ve vzácných případech hlásili muži užívající inhibitory PDE5 (perorální léky na erektilní dysfunkci, včetně vardenafilu) náhlé zhoršení nebo ztrátu zraku v jednom nebo obou očích. Není jisté, zda inhibitory PDE5 přímo způsobují ztrátu zraku. Pokud zaznamenáte náhlé zhoršení nebo ztrátu zraku, přestaňte užívat inhibitory PDE5, včetně tablet vardenafil hydrochloridu, které se rozpadají v ústech, a ihned zavolejte lékaře.

Náhlá ztráta nebo zhoršení sluchu, někdy se zvoněním v uších a závratěmi, byly vzácně hlášeny u lidí užívajících inhibitory PDE5, včetně vardenafilu. Není možné určit, zda tyto příhody přímo souvisejí s inhibitory PDE5, s jinými nemocemi nebo léky, s jinými faktory nebo s kombinací faktorů. Pokud zaznamenáte tyto příznaky, přestaňte užívat tablety vardenafil hydrochloridu, které se rozpadají v ústech, a ihned kontaktujte lékaře.

To nejsou všechny vedlejší účinky tablet vardenafil hydrochloridu, které se rozpadají v ústech. Pro více informací se zeptejte svého lékaře nebo lékárníka.

Zavolejte svého lékaře o radu ohledně nežádoucích účinků. Nežádoucí účinky můžete hlásit úřadu FDA na čísle 1-800-FDA 1088.

JAK BY SE VARDENAFIL HYDROCHLORID PERORÁLNĚ DEZINTEGRAČNÍ tablety SKLADOVALY?

· Uchovávejte tablety vardenafil hydrochloridu, které se rozpadají v ústech, při teplotě 25 °C (77 °F); povolené výchylky do 15° až 30°C (59° až 86°F) [viz USP Controlled Room Temperature].

· Uchovávejte vardenafil hydrochlorid perorálně se rozpadající tablety a všechny léky mimo dosah dětí.

VŠEOBECNÉ INFORMACE O VARDENAFIL HYDROCHLORIDOVÝCH TABLETECH ROZDÁVAJÍCÍCH ÚSTNĚ

Léky jsou někdy předepisovány na jiné stavy, než jaké jsou popsány v příbalových informacích pro pacienty. Nepoužívejte vardenafil hydrochlorid orálně se rozpadající tablety na stav, pro který nebyl předepsán. Nedávejte vardenafil hydrochlorid perorálně se rozpadající tablety jiným lidem, i když mají stejné příznaky jako vy. Může jim to ublížit.

Tento leták shrnuje nejdůležitější informace o tabletách s hydrochloridem vardenafilu, které se rozpadají v ústech. Pokud byste chtěli další informace, promluvte si se svým poskytovatelem zdravotní péče. Můžete požádat svého lékaře nebo lékárníka o informace o tabletách s hydrochloridem vardenafilu, které se rozpadají v ústech, které jsou určeny pro zdravotníky.

Pro více informací volejte Alembic Pharmaceuticals Limited na čísle 1-866-210-9797.

JAKÉ JSOU SLOŽKY VARDENAFIL HYDROCHLORID TABLETY ROZDÁVAJÍCÍ ÚSTNĚ?

Aktivní složka:vardenafil hydrochlorid

Neaktivní složky vardenafil hydrochloridu tablety rozpadající se v ústech:Monohydrát laktózy, silicifikovaná mikrokrystalická celulóza, krospovidon, koloidní oxid křemičitý, aspartam, monohydrát kyseliny citronové, NAT Peppermint FL WONF SD #491, stearylfumarát sodný a magnesium-stearát.

Fenylketonurika: Tablety vardenafil hydrochloridu, které se rozkládají v ústech, obsahují 1,403 mg fenylalaninu v jedné tabletě.

Produkty uvedené v tabletách s hydrochloridem vardenafilu, které se rozpadají v ústech USPI

LEVITRA je registrovaná ochranná známka společnosti Bayer AG a je používána na základě licence společnosti GlaxoSmithKline.

Norvir (ritonavir) je ochranná známka společnosti Abbott Laboratories

Crixivan (indinavir sulfát) je ochranná známka společnosti Merck & Co., Inc.

Invirase nebo Fortavase (sachinavir mesylát) je ochranná známka společnosti Roche Laboratories Inc.

Reyataz (atazanavir sulfát) je ochranná známka společnosti Bristol-Myers Squibb Company

Nizoral (ketokonazol) je ochranná známka společnosti Johnson & Johnson

Sporanox (itrakonazol) je ochranná známka společnosti Johnson & Johnson

Hytrin (terazosin HCl) je ochranná známka společnosti Abbott Laboratories

Flomax (tamsulosin HCl) je ochranná známka společnosti Yamanouchi Pharmaceutical Co., Ltd.

Cardura (doxazosin mesylát) je ochranná známka společnosti Pfizer Inc.

Minipress (prazosin HCl) je ochranná známka společnosti Pfizer Inc.

Rapaflo (silodosin) je ochranná známka společnosti Watson Pharma Inc.

Uroxatral (alfuzosin HCl) je ochranná známka společnosti Sanofi-Synthelabo

Pharmaburst B2 je ochranná známka společnosti SPI Pharma Inc.

Vyrobeno:

Alembic Pharmaceuticals Limited

(Divize formulací),

Panelav 389350, Gujarat, Indie

Vyrobeno pro:

Alembic Pharmaceuticals, Inc.

750 Route 202, Bridgewater, NJ 08807

Jelen

Revize: 10/2018


ŠTÍTEK NA BALENÍ.HLAVNÍ ZOBRAZOVACÍ PANEL


NDC 62332-235-04
Vardenafil hydrochlorid
Tablety rozpadající se v ústech
10 mg* na tabletu
Umístěte orálně
rozpadající se
tabletu v
ústech, na
jazyk.
Orálně
rozpadající se
tablet by měl být
přijato bez
kapalný.
Pouze Rx
4 tablety
alembický
VARDENAFIL
tableta vardenafilu, rozpadající se v ústech
Informace o produktu
Typ produktu ŠTÍTEK LÉKA NA LIDSKÝ PŘEDPIS Kód položky (zdroj) NDC:62332-235
Cesta administrace ÚSTNÍ Rozpis DEA
Aktivní složka/aktivní složka
Název složky Základ síly Síla
VARDENAFIL HYDROCHLORID TRIHYDRÁT (VARDENAFIL) VARDENAFIL 10 mg
Neaktivní ingredience
Název složky Síla
MONOHYDRÁT LAKTÓZY
MIKROKRYSTALICKÁ CELULÓZA
CROSPOVIDONE
OXID KŘEMIČITÝ
ASPARTAM
KYSELINA CITROVÁ, MONOHYDRÁT
MÁTA PEPRNÁ
STEARYL FUMARÁT SODNÝ
STEARÁT HOŘEČNATÝ
Vlastnosti produktu
Barva BÍLÁ (bílá až téměř bílá) Skóre žádné skóre
Tvar KOLO Velikost 9 mm
Příchuť Imprint Code 477
Obsahuje
Obal
# Kód položky Popis balíčku
jeden NDC:62332-235-04 4 BLISTRY v 1 KARTONU
jeden 4 TABLETY, PERORÁLNĚ ROZBÍRANÉ V 1 BLISTRU
Marketingové informace
Marketingová kategorie Číslo přihlášky nebo citace monografie Datum zahájení marketingu Datum ukončení marketingu
VY ANDA208324 20. 11. 2018
Štítkovač -Alembic Pharmaceuticals Inc. (079288842)
Zřízení
název Adresa ID/FEI Operace
Alembic Pharmaceuticals Limited 650574671 VÝROBA (62332-235)
Alembic Pharmaceuticals Inc.