Czech Republic

Žvýkačkové testy? Geniální, přiznal Havlíček. Mohou být lístkem na fotbal

Havlíèek by chtìl, aby si lidé test provádìli napøíklad pøed pøíchodem do divadla nebo na fotbal. „Mají smysl v místech, kde je èlovìk delší dobu, tøeba v kinech, divadlech, fitkách èi hotelech,“ øekl pro CNN Prima News.

Zmínìné žvıkaèkové testy už podle ministra dorazily na trh, ale ještì u nich probíhá certifikace. „Je to jako taková žvıkaèka. Trochu zažvıkáte a prolnete slinami. Jsou geniální v tom, že nepotøebujete žádného odborníka a mùžete si je udìlat kdekoliv,“ øekl ministr.

Problém zatím pøedstavuje vysoká cena testu, Havlíèek však doufá, že se èasem sníží i na polovinu. „Když by lidé test dìlali v nemocnici, vztahovalo by se na to zdravotní pojištìní, když sami, tak ne. Šlo by o èástku do 200 korun a každı si musí øíct, zda na to má,“ uvedl.

Testy by fungovaly podobnì jako antigenní, platily by 48 hodin. Pro získání vısledku je však staèí trochu požvıkat. Havlíèek shledává jejich nejvìtší vıhodu v tom, že k nim není zapotøebí žádného odborníka a èlovìk si ho mùže udìlat kdekoliv.

„Øešíme prodej k obchodech, je to velká vızva a byl bych rád, kdyby se to podaøilo. S PCR testem je to komplikované, antigenní test také není úplnì triviální, ale teï jsou k dispozici a už se zaèínají používat kloktací testy a žvıkací testy, a to by bylo vıborné,“ dodal pro CNN Prima News.

Podle Havlíèka testy již dorazily a nyní u nich probíhá certifikace. Kdy pøesnì budou dostupné, se zatím neví. Také není vyøešené, zda by pøi testování pøed hromadnımi akcemi testy platili lidé, nebo organizátoøi.

Dále je zapotøebí vyøešit také otázku restaurací. Èlovìk by se mohl testovat pøed vstupem, testy by však nemusely mít smysl, protože v restauraci se vystøídá vìtší množství lidí, uvedl Havlíèek.

Football news:

Willian: I really wanted to stay at Chelsea. Leaving for Arsenal is a difficult decision, there is a serious rivalry between the clubs
Kane will not leave Tottenham this summer. Clubs do not have the money for such large deals
Antonio Conte: The fans of our rivals said that Conte should be kicked out of Inter. It would help them
Real Madrid is ready to listen to proposals for Varane if contract negotiations do not start by the summer
Antonio Cassano: Juve bought Ronaldo to win the Champions League, but the results got worse. They took Serie A without him
Manchester United could buy Pau Torres from Villarreal. Kunde from Sevilla is too expensive
Lautaro Martinez: I negotiated with Barca, but that's in the past. I will sign a new contract with Inter