Czech Republic

ZVOLNĚNÍ: Kde covid zanechal rýhy a kde ho tolik necítí? Přestupy napoví

Pøivádìní posil a jejich gáže pøináší do klubovıch nákladù další a další položky. Vlastnì je v rozporu s tvrzením majitelù, kteøí v nelehké dobì musí šetøit.

Jistì, manažerskou šikovností (hostování, vımìna, odmìny závislé na individuálních èi tımovıch úspìších a podobnì) mùžete trochu seškrtat i tyhle vıdaje.

Pøesto poèty pøestupù v rozjeté sezonì nabízí docela vypovídající náhled, kde covid (ne)zanechal citelné ekonomické rıhy.

Pozor, v zásadì nemusí mít jen negativní konotaci. Mùže to naopak svìdèit o stabilitì klubu, obdivuhodné štìdrosti mecenášù èi majitelù a o jejich bezmìrné touze uspìt.

Ale pojïme ke konkrétnìjším èíslùm.

U žádného extraligového klubu nenastala paradoxní situace, že prazvláštní covidová sezona vyburcovala manažery k totální zmìnì chování na hráèském trhu a bláznivému shánìní posil.

Pro lepší vykreslení jsme zohlednili i to, jak si kluby poèínaly v pøedchozích dvou roènících. Jen pro pøipomenutí - loni touhle dobou jeden z dílù Zvolnìní pojednával o tom, jak nìkteré kluby v prùbìhu sezony obmìnily pøes polovinu (!) sestavy.

Nejvíc novicù v prùbìhu aktuální sezony napoèítali fanoušci brnìnské Komety. Za sezonu nespokojenı majitel a kouè Libor Zábranskı pøivedl èi alespoò vyzkoušel už deset novıch akvizic.

Jasnì, nìkteøí z hokejistù vypomohli z nižších soutìží (Svoboda, Luciani, Nìmec), další s vıhledem do NHL prahli víc po herní praxi než po závratném vıdìlku (Hájek, Král), pøesto se jedná o slušnou øádku jmen.

Na druhou stranu to pro Zábranského není žádná novinka. V Brnì si zvykli, že holohlavı boss jedná ráznì.

V minulé sezonì v jejím prùbìhu pøivedl sedm borcù, šest z nich pøed závìrem pøestupního období (napøíklad Glover, Rákos, Èervenı, Krenželok èi Stránskı). V roèníku 2018/2019 to byla devítka hráèù, kteøí mìli tehdy Kometu vyzbrojit pøi plánované obhajobì titulu.

Posilujeme. Nehledì na dobu i okolnosti

O nejvìtší povyk se na hráèském trhu nyní starají Pardubice. Pøi posledním utkání - shodou okolností proti Brnu - se pøi úvodním vhazování objevilo na ledì šest hokejistù v èervenıch dresech, z nichž hned pìt naèínalo sezonu jinde (brankáø Barulin, bek Ïaloga a kompletní útok Camara - Roman - Kosticyn). K tomu pøipoètìte i mladíky Koffera s Horkım a chvilkovı brankáøskı záskok Vladaøe.

Také vás unavují rozbory, ofsajdy, fauly nebo zakázaná uvolnìní? Server iDNES.cz pøináší pravidelnı seriál Zvolnìní, ve kterém se reportéøi MF DNES budou vážnì i nevážnì zabıvat aktuálním extraligovım dìním.

1. díl: Kupte si hokej za šest tisíc. Charita, které nerozumím
2. díl: Víc se odkládá, než hraje. (Ne)jsi sama, extraligo, vydrž
3. díl: Prùmìruj, poèítej do ètyøiceti. Blíží se v extralize kontumace?
4. díl: Další uniklá nahrávka køiví pokøivené. Teï spíš covid vše rovná
5. díl: Koronakonce, montéøi a Poláci. Extraliga žije a musí kvaltovat
6. díl: Jak by pardubické chmury rozehnal Kusı? Sametovou revolucí
7. díl: Covid je pøíležitost. Tabulky a béèkoví cizinci ho však pøežijí
8. díl: Krása, góly, povyk. Komu nejvíc svìdèí odkládání startu NHL?
9. díl: Nezajídal se vám už Gulaš? Nová jména osvìžují extraligu
10. díl: Paradox ligy. Zlo ráznì potírá ten, kterı popírá covid
11. díl: Nezapomnìli jste na extraligu? Svižnı novoroèní pøehled
12. díl: Stoupni si do brány a chytej. Jak se píšou rekordy s nulou

Všechny díly seriálu najdete ZDE.

Z vıètu snadno pochopíte, jak miliardáø a novı šéf Dynama Dìdek prahne po pronikavém sukcesu v play off.

Pozor, tohle je ještì poøád slabı odvar v porovnání s minulımi pardubickımi sezonami. Jako by mìsto, které hostí Velkou pardubickou, mìlo ve sportovní DNA zakódovanı dostihovı pøístup.

Loni Dynamo v dostizích za udržením nejvyšší soutìže pøivedlo dvanáct akvizic (mimo jiné Zacharèuka, Vondrku nebo Rolinka), pøedloni jich splašilo hned ètrnáct, mezi nimiž zaujme zahranièní kolonie Eklund, Ihnacak, Schauss, Porseland.

V minulé sezonì hrozbu pøímého sesunu do první ligy zbìsile odvracely i Vítkovice. I díky dvanáctce posil (Doèekal, Hruška, Kubalík nebo Štencel) se jim to povedlo.

V bezprecedentní dobì se o záchranu nebojuje. Svaz kvùli covidové nejistotì zrušil sestup z extraligy, do play off postoupí skoro každı.

Pøesto je docela s podivem, že Vítkovice pøíliš neslevily pøi akutním pátrání po vıpomoci. Lze oprávnìnì namítnout, že jejich plány ovlivòuje zdravotní stav hráèù a marodka. Na druhou stranu stejné trable øeší i jinde v extralize. Každopádnì Vítkovice v prùbìhu nesestupové sezony nabraly už osm novıch hráèù.

Bez sestupu žádné zbìsilosti

Smazání sestupového strašákù naopak evidentnì zafungovalo v Olomouci, Zlínu, Karlovıch Varech a nejvıraznìji v Litvínovì.

Loni u Vervy zavládla panika. Chøadnoucí hokejová bašta øítící se do zkázy pøed uzávìrkou pøestupù pøivedla bezmála desítku leckdy pochybnıch posil, jako byl Aliu, Langkow nebo Hedberg. K „last minute“ záchranì rozhodnì víc pøispìl Moravèík nebo Pospíšil.

A souèasnı Litvínov? V posledních tıdnech pøivedl kvartet hráèù, kteøí kádr spíš rozšiøují, než posilují (Žejdl, Zeman, Fronk, Koláø).

Ano, naše statistika poèítala každı jednotlivı pøíchod a nezohledòovala, zda se jedná o pøestup èi hostování z první ligy, což mùže vısledek samozøejmì zkreslovat. Logicky také nelze znát podmínky jednotlivıch kontraktù a stìží se dá férovì pomìøovat kvalita jednotlivıch posil. Proto jsme zùstali pouze u èíselného vyjádøení.

Lukáš Žejdl z Litvínova (uprostøed) sleduje puk, zezadu ho brání Jiøí Ondrùšek...

Lukáš Žejdl z Litvínova (uprostøed) sleduje puk, zezadu ho brání Jiøí Ondrùšek z Olomouce.

Klid vládne i ve Zlínì. Po prachmizerném vstupu do minulé sezony si vyhlédl zachránce v cizinì - Jeglièe s Claireauxem. V nesestupové sezonì si naopak vybírají jen obèasné pomocníky z nižších soutìží. Velké ryby neloví ani Karlovy Vary. Na co taky? Sezonu rozjely znamenitì, do play off to i pøes souèasnou krizi postaèí, rozpoèet se pošetøí a z neúspìšné liberecké štace se vrátil útoèník Rachùnek.

Pozoruhodnì se pracuje i v Olomouci. Velké zmìny v prùbìhu sezony? Na to zapomeòte. Covid, necovid. Krize, nekrize. Na Hané si vystaèí s vlastními zásobami, které obèas rozšíøí doèasná (a zpravidla jinde nepotøebná) chasa. Vlastnì o to víc vyniká olomoucká konzistence a vıkonnost, která pravidelnì trápí i nejsilnìjší manèafty extraligy.

Trochu ubrali, ale žádnı povyk

Burácející majitel, pøekotné zmìny, poøádnı prùvan. Schválnì, kterı extraligovı tım vás napadne? Urèitì by do téhle kategorie mohl patøit Hradec Králové. Jenže pozor, Mountfield si v covidové sezonì poèíná mimoøádnì úspornì. Až na jednu vımìnu s Libercem (Pavlík za Zachara) je ticho.

Oproti loòsku ubrala i Mladá Boleslav, aè pøivedla cizince Claireauxe a Allena.

K nejvyšším pøíèkám by se v tabulce rádi vydrápali Bílí Tygøi z Liberce. Jejich poèínání na hráèském trhu je konstantní, ani covid ho pøíliš neovlivnil. Soupisku v prùbìhu roèníku neobmìòují. Pokud se pøeci jen Bílí Tygøi odhodlají k pøestupu, jedná se o kvalitní jméno - nyní reprezentaèní bek Vitásek. V minulé sezonì brankáø Hrachovina. V pøedminulé ofenzivní duo Fillipi a Birner.

Ondøej Vitásek v dresu Liberce.

Ondøej Vitásek v dresu Liberce.

Když je k mání špièkové jméno, které má zároveò pouto ke klubu, reaguje i Plzeò. Exkluzivní posila byl v minulosti Kováø nebo Moravèík. Indiáni ale dlouhodobì øeší v prùbìhu sezon jen kosmetické úpravy a hostování. Kvùli marodce rozšíøil tım veterán Vampola a prvoligovı Fin Korkiakoski.

„Na každém trhu platí, že pøed uzávìrkou všichni snaží øešit problémy jako marodku nebo ztrátu formy. Zohledòují se i finanèní možnosti a ambice. Letos je ale covidová situace brzda, ekonomika každého klubu je špatná,“ líèil nedávno sparanskı trenér Josef Jandaè. „Pokud budeme nìco na pøestupním trhu øešit, nebude to z vıkonnostních, ale ze zdravotních dùvodù.“

Zrušení sestupu funguje, zahranièní pøíchody dál nemizí

I proto Spartu pro play off posílil brankáø Alexander Salák. A ambiciózní klub nepohrdl, když se naskytla možnost (by tøeba jen na èást sezony) získat hráèe jako Chlapík, Sobotka nebo Polášek. V porovnání s pøedchozími sezony se poèet sparanskıch pøestupù pøíliš neliší.

Velice podobnì je na tom i další favorit na titul. Tøinec pøivedl dva kanadské farmáøe Leiera s Rodewaldem, navrátilce Rotha nebo brankáøe Kacetla. V úterı Oceláøi pøilákali i 23letého Michaela Špaèka, jenž se ještì loni pokoušel prosadit v NHL.

Dohromady za nedávné období sehnali pìt borcù. Pøestupní období konèí za pár dní 31. ledna.

Už nyní lze ale konstatovat, že zhruba polovina tımù ve vylepšování soupisek oproti pøedchozím sezonám znatelnì polevila. Zafungoval mechanismus, kdy svaz vymazal sestup.

Posily naopak dál shání tımy s velkımi ambicemi. Zároveò se ukazuje, že rozšíøením vyøazovací èásti znesnadòuje hráèské pøesuny mezi extraligovımi kluby, viz pøípad Nìmec a jeho (ne)pøestup z Brna do Sparty. I proto dál pøicházejí hokejisté ze zahranièních lig.

Pøestupy v rozehranıch sezonách

1) Sparta Praha
Aktuální sezona 2020/2021: Celkovì 4; z toho v závìru pøestupního období 2 (Chlapík, Sobotka / Polášek, Salák)
Sezona 2019/2020: 5; 3 (Tomášek, Jurèina / Pohl, Neuvirth, Koistinen)
Sezona 2018/2019: 4; 3 (de la Rose / Blain, Bukarts, Klíma)

2) Oceláøi Tøinec
2020/21: 5; 5 (Kacetl, Roth, Rodewald, Leier, Špaèek)
2019/20: 7; 6  (Nestrašil / Kantor, Wolski, Bartko, Szturc, Štìpánek, Homola)
2018/19: 5; 2 (Kváèa, Galvinš, Werek / Kundrátek, Vrána)

3) Mladá Boleslav
2020/21: 2; 2 (Claireaux, Allen)
2019/20: 7; 3 (Bièevskis, Lunter, Jegliè, Haas / Michajlov, Peters, Kašpar)
2018/19: 4; 2 (Drtina, Voráèek / Kovaèeviè, Zohorna)

4) Plzeò
2020/21: 2; 2 (Korkiakoski, Vampola
2019/20: 5; 2 (Suchı, Vracovskı, Voráèek / Jánošík, Zdráhal)
2018/19: 2; 2 (Kováø, Moravèík)

5) Bílí Tygøi Liberec
2020/21: 2; 2 (Vitásek, Pavlík)
2019/20: 1; 1 (Hrachovina)
2018/19: 2; 0 (Filippi, Birner)

6) Mountfield HK
2020/21: 1; 1 (Zachar)
2019/20: 5; 3 (Allen, Kevin Klíma / Lev, Eklund, Orsava)
2018/19: 3; 0 (Karabáèek, Smoleòák, Lesio)

7) Dynamo Pardubice
2020/21: 8; 5 (Ïaloga, Camara, Vladaø / Koffer, Kosticyn, Barulin, Horkı, Roman)
2019/20: 12; 6 (Vlach, Voráèek, Beran, Kantor, Blümel, Knotek / Zacharèuk, Vondrka, Rolinek, Pauloviè, Jenyš, Svaèina)
2018/19: 14; 9 (Welsh, Dervuk, Skokan, Mikuš, Procházka / Hovorka, Eklund, Ihnacak, Schauss, Porseland, Kloz, Zdráhal, Horkı, Hamerlík)

8) Energie Karlovy Vary
2020/21: 3; 2 (Kadlec / Rachùnek, Habal)
2019/20: 6; 2 (Kubalík, Polák, Èernoch, Mikiska / Vildumetz, Zabloudil)
2018/19: 4; 2 (Kozák, Vlach / Eminger, Èernı)

9) Kometa Brno
2020/21: 10; 5 (DeFazio, Svoboda, Luciani, Král, Hájek / Zámorskı, Holland, Nìmec, Bondra, Barinka)
2019/20: 7; 6 (Svaèina / Glover, Rákos, Vincour, Stránskı, Krenželok, Èervenı)
2018/19: 9; 5 (Schauss, Kašík, Plekanec, Karabáèek / Vondráèek, Baranka, Orsava, Michálek, Èiliak)

10) Verva Litvínov
2020/21: 4; 4 (Žejdl, Zeman, Fronk, Koláø)
2019/20: 12; 9 (Mahbod, Kudla, Pavelka / Moravèík, Aliu, Langkow, Pospíšil, Fronk, Koláø, Žobolov, Jánskı, Hedberg, Pavelka)
2018/19: 7; 3 (Porseland, Kašpar, Kloz, Suchánek // Tronèinskı, Graborenko, Piché)

11) Vítkovice Ridera
2020/21: 8; 6 (Ivan, Polášek / Gewiesse, Galvinš, Pyrochta, Svaèina, Doudera, Kalus)
2019/20: 12; 10 (Razgals, Veselı / Doèekal, Hruška, Indrák, Rosandiè, Dudas, Šišovskı, Kubalík, Štencel, Èernı, Kováø)
2018/19: 5; 3 (Mrázek, Gregorc / Hrabal, Guman, Poletín)

12) Olomouc
2020/21: 4; 0 (Mareš, Kusko, Valskı, Èachotskı)
2019/20: 4; 0 (Vodnı, Musil, Bambula, Pekr)
2018/19: 2; 1 (Nahodil / Brož)

13) Berani Zlín
2020/21: 5; 1 (Hejèman, Poletín, Svoboda, Pšurnı / Vopelka)
2019/20: 4; 0 (Claireaux, Jegliè, Novotnı, Èiliak)
2018/19: 4; 3 (Lakatoš / Kanko, Dufek, Kašík)

14) Motor Èeské Budìjovice
2020/21: 9; 8 (Bednáø / Ville, Alderson, Novák, Maleèek, Štencel, Roth, Forman, Adamskı)
2019/20 a 2018/19: Motor hrál v první lize.

* Do vıètu jmen jsou zahrnutí hokejisté, kteøí zmìnili tım v prùbìhu rozehrané sezony. Nejsou zde naopak uvedení hráèi, kteøí zmìnili pùsobištì mezi sezonami.
** Závìrem pøestupního období rozumíme zmìnu, která se odehrála v prosinci èi lednu
*** Není zohlednìno, o jakı druh zmìny (pøestup/hostování/vımìna) se jedná.
**** Zdroj: Eliteprospects.com

Football news:

Spartak-2 coach Pilipchuk about Roche: I liked it. The qualification of the player is visible
Ronaldo ranked in the top 3 scorers of Juventus in Serie A in the XXI century (71 goals). He overtook Dybala
Rostov did not file a protest against the result of the match with Zenit. Replay is not possible (SE)
Ronaldo hit the wall twice with a free kick in the game against Verona. He has 66 shots and 1 goal in Juve
Andrea Pirlo: The young Juve players didn't understand the importance of the details. I asked Ronaldo and Alex to talk to them, but it was not enough
Verona coach: We only gave Juve one chance to score, and it's not easy when they have Chiesa and Ronaldo
Ronaldo has 47 goals in the last 47 games in Serie A