Czech Republic

ZVOLNĚNÍ: Haló z mobilu. A co další bizarní předměty na hokejovém ledě

Kuriózní momentka bez pøehánìní zaujala víc než dìj a vısledek extraligového souboje Plznì s Vítkovicemi ().

Jen ve struènosti: Na poèátku druhé tøetiny si aktéøi páteèního klání všimli podivného pøedmìtu v rohu kluzištì za vítkovickou bránu. Rozhodèí pøerušují hru. Hlavní arbitr Hodek z ledu sbírá mobilní telefon, kterı odváží na pobavenou plzeòskou støídaèku.

Záhy domácí kustod Jakub Vais zveøejòuje na Twitteru zábìry z kamery nad ledovou plochou, která odhaluje, že vytroušenı aparát patøí vítkovickému útoèníkovi Janu Hruškovi.

Jeho klub hned následující den na vlastním webu celou událost vysvìtluje.

Bez vtípkù. A zcela vážnì.

Je to malièkost, ale zároveò neveselé zjištìní vypovídající o smıšlení znaèné èásti spoleènosti, která okamžitì bez náznaku humoru podezøívá Hrušku z mobilních online sázek nebo jiného propracovaného zpùsobu ovlivòování vlastního zápasu.

Vážnì jsme dospìli do bodu, kdy i za úsmìvnou pøíhodou budeme automaticky hledat levárnu? Doba konspiraèním teoriím zjevnì svìdèí...

Klub je nicménì ráznì vyvrací. Omlouvá se fanouškùm i sponzorùm, zkušenı centr dostává za porušení interních pravidel vyhubováno i pokutu. Pravda, ve sledovanìjší hokejové soutìži by se nìco podobného nejspíš stìží stalo.

Na druhou stranu, vıkonnostní èi rekreaèní sportovci bìžnì kontrolující o pøestávkách displej telefonu mají jistì pochopení. Hruškùv ztracenı mobil s nakousnutım jablkem má spíš úsmìvnı a lidskı rozmìr, vìnovat by se mìlo jinım a vážnìjším (nejen) hokejovım tématùm.

Anebo víte co? Ne, zùstaòme u neobvyklıch pøedmìtù, které pøistály na ledì uprostøed hokejovıch zápasù. I od toho existuje seriál Zvolnìní.

Kapesní nùž nebo popelnice

Na rozjezd setrvejme chvíli v extralize. Nepatøiènı objekt nemusí notnì znamenat veselou záležitost. Naopak. Pøi utkání barážové skupiny v bøeznu 1996 mezi Kometou a Pardubicemi pøiletìl na led otevøenı kapesní nùž.

Také vás unavují rozbory, ofsajdy, fauly nebo zakázaná uvolnìní? Server iDNES.cz pøináší pravidelnı seriál Zvolnìní, ve kterém se reportéøi MF DNES budou vážnì i nevážnì zabıvat aktuálním extraligovım dìním.

1. díl: Kupte si hokej za šest tisíc. Charita, které nerozumím
2. díl: Víc se odkládá, než hraje. (Ne)jsi sama, extraligo, vydrž
3. díl: Prùmìruj, poèítej do ètyøiceti. Blíží se v extralize kontumace?
4. díl: Další uniklá nahrávka køiví pokøivené. Teï spíš covid vše rovná
5. díl: Koronakonce, montéøi a Poláci. Extraliga žije a musí kvaltovat
6. díl: Jak by pardubické chmury rozehnal Kusı? Sametovou revolucí
7. díl: Covid je pøíležitost. Tabulky a béèkoví cizinci ho však pøežijí
8. díl: Krása, góly, povyk. Komu nejvíc svìdèí odkládání startu NHL?
9. díl: Nezajídal se vám už Gulaš? Nová jména osvìžují extraligu
10. díl: Paradox ligy. Zlo ráznì potírá ten, kterı popírá covid
11. díl: Nezapomnìli jste na extraligu? Svižnı novoroèní pøehled
12. díl: Stoupni si do brány a chytej. Jak se píšou rekordy s nulou
13. díl: Kde covid zanechal rıhy a kde ho tolik necítí? Pøestupy napoví
14. díl: Zhøešit, pokárat a (ne)trestat. Hokej se vzepøel plíživé normì
15. díl: Pešán lamentuje jako Øíha. Døív spíš zmizí covid než neochota
16. díl: Budìjovickı zmar. Když se euforie zmìní v pachu

Všechny díly seriálu najdete ZDE.

Nervózní duel vzápìtí sudí Fietko ukonèil, což rozlítilo dav na dnes neexistujícím zimáku za Lužánkami tak, že na led vhodili i popelnici. Mimochodem, o nìkolik mìsícù pozdìji letící odpadkovı koš zasáhl v Kladnì do hlavy i trenéra Vladimíra Vùjtka. „Nìco takového jsem nezažil,“ žasl tehdy vítkovickı kouè, kterı naštìstí po ataku neutrpìl žádné vážné zranìní.

Pivo, ale i celı sud

Nespokojení diváci podobnì dávají najevo svoji frustraci - na extraligovém ledì se už objevily i mince, klíèe nebo dokonce bota. Koloritem je pivo.

Snad nejznámìjší pivní sprchu schytali èeští reprezentanti po bezkrevném vıkonu a porážce 0:3 se Švédy pøi Svìtovém poháru 1996 v Praze. „Poprvé v životì jsem se stydìl, že mám na sobì národní dres,“ líèil útoèník Robert Lang poté, co led zasypaly stovky plechovek.

Ještì dál zašli shodou okolností opìt brnìnští fanoušci. Pøed patnácti lety pøi prvoligovém derby v Tøebíèi hodili na hrací plochu rovnou prázdnı pivní sud.

Kohoutí návštìva

Barážovı boj na jaøe 2014 mezi Kladnem a Olomoucí. Komerèní pøestávka konèí, hokejisté se pozvolna chystají na vhazování, jenže poblíž èasomìøièù se rozhlíží vystrašenı opeøenec.

Zøejmì jeden z hostujících fanouškù vhodil v nestøeženı moment na led kohouta, kterı je symbolem klubu z Hané. Na olomouckém ledì se zjevil po senzaèním titulu v roce 1994 i po postupu Hanákù do nejvyšší soutìže o dvì dekády pozdìji.

Kultovní chobotnice

Pojïme za moøe, v nìmž žije i dùležitı živoèich následujícího pøíbìhu. Vše se odehrálo v roce 1952. Bratøi Jerry a Peter Cusimanové, majitelé rybárny a zároveò hokejoví fanoušci Detroitu, se rozhodli podpoøit Red Wings neotøelım zpùsobem.

Jeden ze sourozencù pronesl v igelitovém pytli na stadion chobotnici, kterou pøi utkání proti Torontu vhodil na led. Moøskı tvor má osm chapadel, což byl tehdy v play off potøebnı poèet vítìzství k zisku Stanley Cupu.

A Detroit skuteènì pohár lorda Stanleyho vyhrál. Vznikla tradice. Ochránce pøírody mùže tìšit snad jen to, že Red Wings už pìt let nepostoupili do play off.

Další zvíøata

Vrhání zvíøat na led se rozjelo napøíè celou NHL. K Nashvillu patøí sumec, kterı byl poèátkem tisíciletí reakcí na detroitskou chobotnici. V aktuální zkrácené sezonì na hrací ploše pøistála dokonce ryba s rouškou.

Na stejném ledì se v minulosti v sérii s Anaheimem objevila i kachní hlava, v San Jose zase tøeba žralok.

Na Floridì zase frèelo házení plyšovıch nebo gumovıch krys. Tuhle oslavu gólu ale v 90. letech kvùli uklízecím prùtahùm NHL zakázala. Jak nápad vznikl? Kapitán Scott Mellanby v kabinì Panthers uvidìl krysu a ubil ji hokejkou, se kterou v zápase vstøelil dva góly. A další bizarní tradice byla na svìte.

Podprsenka

Kšiltovky, èepice, klobouky? Jako hold tøígólovému støelci nepøekvapí. V prosinci 2006 pøi utkání Vancouveru s Tampou se po elegantní akci Jana Bulise trefil Jeff Cowan.

A z ledu museli odklízet podprsenku. Canucks ji pozdìji nechali podepsat hráèi, vydražili ji a peníze zaslali na vızkum rakoviny prsu.

Banán

Asi netøeba vysvìtlovat, jakou konotaci má tahle plodina. „Nevím, jestli to mìlo nìco spoleèného s tím, že jsem èernoch. Doufám, že ne,“ pøemítal Wayne Simmonds, tehdy ve službách Philadelphie. „Když jste èernı, musíte oèekávat nìjaké rasistické vıpady a musíte se s nimi vypoøádat,“ dodával útoèník, kterı dnes hraje za Toronto.

Banán mu coby mladíkovi na podzim roku 2011 nìkdo hodil do cesty pøi nájezdu v pøípravném zápase proti Detroitu.

Perníèky

Pardubice, oslavy vítìzství

Pardubické oslavy vítìzství.

Tahle pochutina naopak potìší, èímž se také zároveò oklikou vracíme na domácí zimáky. Perníèky zaèaly pršet na pardubickı led po vítìznıch utkáních poèátkem tisíciletí po otevøení rekonstruované arény.

Rituálem z pardubického kotle se postupnì nakazil i zbytek osazenstva. Perníèky putují do dìtskıch domovù.

Díra

Kruh se uzavírá aktuální extraligovou sezonou. Na rozdíl od Hruškova mobilu tahle nevšednost zpùsobila, že se lednové utkání Mountfieldu s Tøincem nemohlo odehrát.

Na hradeckém ledì se objevila díra. „Shodli jsme se, že nechceme riskovat nìjaké zranìní, že tam nìkdo zabrzdí nebo tím projede, udìlá tam rıhu a utrhne si koleno nebo kotník,“ líèil hradeckı kouè Vladimír Rùžièka.

I na to se nezapomene. Anebo jaká vìc na hokejovém ledì zaujala vás?

Football news:

UEFA has approved a change in the format of the Champions League. The Europa League and the LK will also lose the group stage from 2024
Lineker on Super League: Klopp has always been a man of the people. I wonder what coaches like Jurgen and Pep will say
UEFA President: Super League is a greedy project that could kill football forever. But this will not happen
Ceferin about Agnelli: The president of an organization with 247 clubs just ran away from it - I have never seen this in my life
I've never seen a man lie so much. The president of UEFA called Agnelli a liar, and the clubs of the Super League-greedy snakes
Coster-Waldau on Neville's words about Super League: He spoke on behalf of all football fans. Stop this nonsense
The president of UEFA on the head of Juve Agnelli: I have not seen a person who would lie so much. Incredible