Czech Republic

Zvažovanou polní nemocnici v Brně by vedl tým, který pomáhal po zemětřesení

Postavit záložní nemocnici by nebylo až tak složité, dùležitìjší bylo vyøešit problém, kdo bude o pøípadné pacienty peèovat kvùli nedostatku lékaøù a dalšího zdravotnického personálu.

V Praze to bude armáda, v Brnì se o nasazení vojákù také mluvilo, nakonec se však øízení polního špitálu se tøemi stovkami lùžek, ujme traumatım z Fakultní nemocnice Brno, kterı napøíklad pøed pìti lety pomáhal po zemìtøesení v Nepálu.

„Rozhodli jsme se pro záložní nemocnici nabídnout náš Emergency Medical Team, kterı vysíláme v pøípadì katastrof do zahranièí. Vzhledem k tomu, že jeho èlenové jsou cvièeni do zapojení v humanitárních akcích, jsou zvyklí i na extrémní krizové situace,“ pøedstavil èást krizového plánu zdravotnickı námìstek Fakultní nemocnice Brno Ondøej Ludka.

Ètyøiadvacetièlennı tım tvoøí šestice lékaøù a osmnáct sester rùznıch odborností, takže v pøípadì jejich nasazení na vıstavišti podle Ludky nedojde k vıznamnému personálnímu oslabení bohunické nemocnice na jednotlivıch oddìleních a klinikách.

Nemocnice poslouží pro pacienty s lehèím prùbìhem covidu, kteøí nepotøebují plicní ventilaci nebo péèi na jednotkách intenzivní péèe.

Nemocnice mùže stát do tıdne

Traumatım by provizorní nemocnici øídil, ale potøebuje k sobì další personál, pøedevším sestry a sanitáøe. Ve spolupráci s krajskım krizovım štábem je urèí až ve chvíli, kdy se o zøízení záložního prostoru rozhodne.

„Vıhledy ukazují, že k tomu nejspíš nedojde ani v pøíštích dvou tıdnech. Pokud bude nemocnice potøeba, jsme schopni ji postavit bìhem jednoho tıdne,“ uvedla brnìnská primátorka Markéta Vaòková (ODS).

Vlastimil Vajdák, øeditel brnìnské Fakultní nemocnice u svaté Anny, která na jižní Moravì øeší nejzávažnìjší covidové pøípady, nevyluèuje, že záložní nemocnice mùže bıt potøeba.

„Podle vıvoje za poslední tıden se mùžeme opravdu dostat na hranu kapacity,“ sdìlil. Apeluje proto na lidi, aby dodrželi naøízená opatøení.

Za tıden pøibylo hospitalizovanıch o více než polovinu

Poèet nemocnıch, kteøí potøebovali hospitalizaci, se od zaèátku minulého tıdne zvıšil z 365 na 573. Aby jihomoravské nemocnice uvolnily další lùžka pro pacienty s covidem, odkládají plánované operace.

Lékaøi už je zrušili v Kyjovì, Znojmì a od støedy také v Bøeclavi s vıjimkou ortopedie. Zároveò všude øeší nedostatek personálu.

V brnìnské Vojenské nemocnici proto zaèalo od úterı pomáhat pìt vojenskıch zdravotnickıch záchranáøù z Vyškova. „Jsou to vojáci, kteøí pøi nasazení v boji pomáhají sbírat ranìné a provádìjí u nich základní ošetøení,“ pøiblížil øeditel Vojenské nemocnice Martin Straèár s tím, že armádní posily zastávají práci sanitáøù a pomáhají s rozvozem jídla.

Kromì vojákù si nemocnice zažádala také o dvacítku medikù na vıpomoc. Zda bude potøebovat další podporu, se uvidí podle vıvoje. Momentálnì je z personálu v karanténì nebo na neschopence „jen“ necelá tøicítka lidí. „Zatím situaci zvládáme, ale to se mùže za pár dnù zmìnit,“ dodal Straèár.

Odmítaèi roušek strážníky slovnì napadají

I pøes alarmující èísla a další zpøísnìná opatøení nicménì znaèná èást lidí odmítá naøízení vlády dodržovat, což pocítili i brnìnští strážníci pøi kontrolách v ulicích.

„Zatímco na jaøe staèilo, aby se pohled strážníkù setkal s pohledem èlovìka bez roušky a ten si ji hned s omluvou nasadil, teï existuje urèitá skupina, která naøízení zkrátka odmítá. Strážníky napadají slovnì, ve vıjimeènıch pøípadech hlídku dokonce ohrožují, a ta tak musí použít donucovací prostøedky,“ porovnal první a druhou vlnu epidemie vlnu mluvèí brnìnské mìstské policie Jakub Ghanem.

Podobnì zmìny ve spoleènosti vnímá i øeditel Vajdák. „Tehdy se zvedla velká vlna solidarity a zdravotníkùm se dìkovalo. Teï se setkáváme s pøípady, kdy jsou pacienti nepøíjemní,“ poznamenal.

Strážníci i státní policisté kolegové už za nenošení roušek rozdali desítky pokut. Odmítnutí nasadit si ochranu úst a nosu pøitom provinilce mùže na místì vyjít až na deset tisíc korun. „Vıše pokuty je na posouzení každého policisty. Nejzávažnìjší pøípady putují do správního øízení, v jinıch staèí pouze domluva,“ poznamenal policejní mluvèí Pavel Šváb.

Pokuty od strážníkù se vìtšinou pohybují ve vıši 500 korun. „Na øešení domluvou už v tuhle chvíli není prostor,“ upozornil Ghanem.

Precedens pro Masarykovu univerzitu

Masarykova univerzita nebude soudní cestou bojovat proti naøízení, jímž krajská hygienická stanice v záøí omezila vıuku na brnìnskıch vysokıch školách. Pøíkaz, kterı univerzita pokládala za nezákonnı, už totiž nahradilo mimoøádné opatøení ministerstva zdravotnictví s celostátní pùsobností. Nezákonnost pùvodního rozhodnutí pøitom podle zástupcù nejvìtší brnìnské univerzity prokázal úterní verdikt Mìstského soudu v Praze, jenž zrušil pøíkaz tamní hygienické stanice o zákazu prezenèní vıuky. „Nepøímo tak potvrzuje naše vıhrady proti pùvodnímu naøízení Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje, univerzita ale nemá dùvod proti tomuto naøízení dál vystupovat, nebo už nemá právní úèinky,“ vysvìtlil prorektor Radim Polèák. (ÈTK)

Football news:

Тот Tottenham midfielder Winks scored from 49 yards. This is the 3rd result in the Europa League, all - in this draw
This miss will hurt all men: Molde player missed from half a meter and drove into the bar
Mikel Arteta: I am Very happy with Pepe's game against Molde. Arsenal played well overall
Napoli players came out in t-shirts with Maradona's name and number 10 for the Europa League match
Daniele Bonera: Milan is happy with the game with Lille and only regrets the result
Neymar on Maradona: You will always remain in our memory. Football is grateful to you
If football was a movie, Diego would be its main character. Showsport readers say goodbye to Maradona