Czech Republic

Zůstaň ve hře. Startuje mistrovství republiky v individuálním tréninku fotbalistů

Zapojit se do mistrovství republiky mùžete na trenujdoma.fotbal.cz.

Jde pøedevším o možnost zdokonalit se v dovednostech a pøipravit se na hru, bez ohledu na vìk, úroveò dovedností èi klub.
Zúèastnit se mohou holky i kluci, kteøí se chtìjí individuálnì zlepšovat a znovu zažívat zdravé soutìžení a sportovní vızvy.

„Vím, jak je souèasné období tìžké. Vìøím, že každı máte doma míè a že tuhle hru milujete. Sice se nemùžete scházet a trénovat spoleènì, ale mùžete se pøipravovat doma. Zkoušet dovednosti, protože i tyhle malièkosti vám v kariéøe pomùžou na høišti,“ vzkázal Souèek z Anglie

„Každı z vás bude hrát a sbírat body nejen sám za sebe, ale zároveò i pro svùj klub. Mùžete tak mezi sebou v rámci klubù soupeøit. Nìkdo bude více trénovat doma, nìkdo bude radìji venku na èerstvém vzduchu, což je pro trénink urèitì ta lepší varianta, každı ale mùže trénink pøizpùsobit svım dovednostem a podmínkám. Trenéøi tımù na všech úrovních tak mají možnost sledovat své hráèe pøi plnìní úkolù, nastavovat jim plán tréninku a zároveò se svımi hráèi i komunikovat, rozvíjet je a motivovat i v této složité dobì,“ poznamenal Antonín Plachı z úseku trenérù fotbalové asociace a jeden z autorù projektu.

„Pohybové aktivity jsou v této tìžké dobì dùležité pro jejich fyzické zdraví, psychickou pohodu, ale i rozvoj jejich osobnosti,“ poznamenal Michal Blažej z oddìlení Grassroots.

Football news:

Ceferin on the withdrawal of the Premier League clubs from the Super League: We are once again united and moving forward together
Tuchel on the fight for the top 4: Everything is in the hands of Chelsea
Chelsea announced their withdrawal from the Super League last of the Premier League clubs
Six English clubs - Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal and Tottenham - intend to return to the Association of European Clubs (ESA) after they decided to withdraw from the European Super League
Super League does not give up: they promise to revise the format in order to return and save football further
Football belongs to the fans. Today, more than ever. Tweet of the day by Gerard Pique
AC Milan and Inter are withdrawing from the Super League