Czech Republic

Zrušení daně z nabytí nemovitosti zatím neprošlo. Oprava bude na podzim

Cíl návrhu, zrušení danì z nabytí, však zachovává, stejnì jako možnost odpoètu úrokù. Pøedlohu tak dostane opìt Snìmovna, která o ní rozhodne pravdìpodobnì až v záøí.

Vláda pùvodnì spolu se zrušením danì navrhla, aby si u novıch úvìrù na bydlení poskytnutıch po 1. lednu 2022 nemohli kupující odeèítat zaplacené úroky od základu danì z pøíjmù. Kritizovali to hlavnì opozièní poslanci.

Snìmovna poté pøi závìreèném schvalování pøijala pozmìòovací návrh, kterı odpoèty zachovává. Snižuje však nejvyšší možnou èástku z nynìjších 300 000 korun na polovinu.

Podle pøedsedy senátního hospodáøského vıboru Vladislava Vilímce i podle ministrynì financí Aleny Schillerové však tato èást návrhu obsahuje chyby. Podle Vilímce by v koneèném dùsledku odpoèet úrokù znemožnily.

I Schillerová návrh oznaèila za nekvalitnì napsanı. „Prošel nám tedy paskvil neprovázanı na celé znìní zákona,“ konstatovala ministrynì financí. 

Poukazovala na to, že na dotyèném poslaneckém pozmìòovacím návrhu nespolupracovalo ministerstvo financí, které jinak nabízí poslancùm, že jim pozmìòovací návrhy zpracuje, aby byly legislativnì v poøádku.

Zároveò slibuje, že na podzim už by mìlo bıt jasno a uklidòuje, že letos už takzvanou „nabıvaèku“ nikdo platit nemusí.

„Nemusíte mít obavy. Letos už nabıvaèku platit nebudete. Její platbu jsme odložili do konce roku. Pokud jste ji zaplatili, Finanèní správa pøeplatek vrátí.Až zákon zaène platit, se zpìtnou úèinností ji nezaplatí nikdo,komu pøevedli nemovitost na katastru v prosinci 2019 a pozdìji,“ dodává ministrynì Schillerová na svém twitterovém úètu.

Sazba danì z nabytí nemovitosti, která v minulosti nahradila daò z pøevodu, èiní ètyøi procenta a platí ji kupující. Stát na ni v posledních letech roènì vybral kolem 13 miliard korun. Ministrynì Schillerová již døíve nìkolikrát oznaèila daò z nabytí za nespravedlivou. Všechny pøedchozí pokusy zrušit tuto daò však ztroskotaly. Nepovedlo se to ani loni, kdy to navrhl Senát.

Ministrynì pøipustila, že se v minulosti vždy bránila zrušení této danì, protože vıpadek pøíjmù státního rozpoètu kolem 13 miliard korun nebyl zanedbatelnı. Fiskální dopad zrušení danì odhadla na deset miliard korun s tím, že èást penìz se státu vrátí na jinıch daních. 

Zákon souèasnì prodlužuje z pìti na deset let takzvanı èasovı test pro pøíjmy z prodeje nemovitıch vìcí neurèenıch k vlastnímu bydlení. Prodloužení èasového testu bude platit pro nemovitosti nabyté po 1. lednu 2021.

Football news:

Sancho and Buerki will not play against Bayern in the German super Cup match. They have SARS
The Commission on the vote of no confidence in Bartomeu started its work. Within 10 working days, it will check the collected signatures
Gian Piero Gasperini: Today, only Juventus and Inter can talk about the scudetto. Maybe even Napoli
Juventus contacted Lyon yesterday about Aouar's transfer. There has been no offer yet
Lyon is ready to lower the price of Depay. Now the club demands 25 million euros from Barca
The Oxford bus was blocked for 6 hours due to antiseptic. I had to take a taxi to the match
Alonso went on the bus at half-time against West Brom. Lampard was angry as ever