Czech Republic

Žraloci v Austrálii stále častěji zabíjejí lidi, vědci si neví rady proč

Zatím poslední útok se stal v nedìli na pláži Cable Beach v Západní Austrálii. Žralok zde zaútoèil na devìtapadesátiletého surfaøe Charlese Chernoboriho, otce tøí dìtí. Záchranná služba pøijela už pøíliš pozdì. Muži, jehož tìlo z vody vylovil kolem procházející manželskı pár, nebylo již pomoci. 

Surfaø se tak pøidal k dalším sedmi obìtem žraloèího napadení. K dalším útokùm došlo nedávno i v Queenslandu nebo v Novém Jižním Walesu.

Již osmá obì žraloèího napadení je pro Austrálii nejvyšší roèní bilance za posledních bezmála sto let. Podle stanice CNN žraloci za rok 2019 v Austrálii nezabili nikoho, v pøedchozím roce jen dva lidi. Dosavadní rekord je devìt obìtí, ten byl dosažen v roce 1929. Za posledních padesát let èinil prùmìr lidí zabitıch žralokem èíslo jedna.

Na australském pobøeží zemøel po napadení žralokem potápìè. (4. èervence 2020)

Incidenty z poslední doby vyvolaly v Austrálii ohnivou debatu. Veøejnost na úøady tlaèí, aby pøijaly pøísnìjší opatøení na ochranu pobøeží. Jedním z návrhù je, aby moøské predátory zabíjely.

Proti tomu se staví pøíkøe organizace na ochranu zvíøat. S radikálním opatøením pak nesouhlasí dokonce ani nìkteøí pøeživší žraloèího útoku. „Vždy jsem byl proti jejich zabíjení,“ øekl listu The New York Times Phil Mummert (28), jemuž v èervenci 2020 pøi surfování žralok prokousl stehno. Øekl, že je rád, že se úøadùm nakonec nepodaøilo najít kus, kterı na nìj zaútoèil. „Neexistuje zpùsob, jak rozpoznat, kterı žralok útoèil,“ dodal napadenı.

Klimatické zmìny, nebo predátorskı instinkt?

Vìdci si dosud nejsou jistí, co pøesnì útoky žralokù na lidi zpùsobuje. Podle nìkterıch nelze ze statistik jediného roku soudit, zda je to trend èi zda napadení byli jen na špatném místì ve špatnı èas. „Není to nic vıjimeèného. Skuteènost, že incidenty konèí smrtí, je pravdìpodobnì jen obyèejná smùla,“ tvrdí Phoebe Meagherová, která spravuje stránku zabıvající se „blízkımi setkáními“ mezi žraloky a lidmi. 

Podle jinıch svou roli pravdìpodobnì sehrávají klimatické zmìny. Ohøívající se oceány nutí žraloky migrovat mimo jejich obvyklé prostøedí a pøibližovat se k pobøeží, myslí si Culum Brown, profesor moøské biologie na univerzitì v Sydney.

Robert Harcourt, øeditel vızkumné skupiny zamìøující se na moøské predátory, se naopak domnívá, že žraloci jednoduše reagují na moøské proudy. Vıchodní australskı proud v posledních letech zesílil a tlaèí teplou tropickou vodu smìrem k pobøeží. Nìkteré druhy žralokù si právì v teplé vodì lebedí, a proto tráví více èasu u australskıch pláží, a tak se riziko nešastného setkání s lidmi zvyšuje.

Podle jiné teorie nejpravdìpodobnìjší vysvìtlení spoèívá v instinktech žralokù. „Jednoduše se pøesouvají tam, kde je jejich koøist,“ øíká Vanessa Pirottaová, vızkumnice z Macquarie University v Sydney. Podle ní se moøští lovci vyskytují u australskıch bøehù, protože sledují migrující keporkaky.

Žraloci obvykle neútoèí, pokud je nikdo nevyprovokuje. Na nìkterıch dronovıch zábìrech jsou vidìt tito predátoøi, jak pokojnì plavou doslova centimetry od surfaøù.

Football news:

Goalkeeper Alcoyano has 10 saves in the match with Real Madrid. Most of all in the season among the rivals of Madrid
De Bruyne has a suspected muscle injury. He was replaced in the game against Villa
In Spanish for 70 years there is a phraseology about Alcoyano. It's about an outsider who does not give up until the last
Andrea Pirlo: Criticism is inevitable when you are suddenly appointed Juve coach, but the results will say everything for me
Zidane on relegation from the 3rd League club: It's not a shame, let's not go crazy. Real Madrid wants to win, sometimes it doesn't come out
Real Madrid were eliminated from the Spanish Cup for the fifth time by a team from the 3rd league
Solskjaer on 2-1 with Fulham: Having conceded, Manchester United woke up and played a good match. Pogba played well