Czech Republic

Zpráva o škodlivosti vakcíny na koronavir pro alergiky byl omyl, říká imunoložka

Lékaøi Èeska

Jak se na situaci s respiraèními onemocnìními projevila „koronavirová“ karanténa?
Izraelci publikovali práci z období jejich totálního lockdownu, kde vypoèítali, že až o 77 % klesl vıskyt závažnıch bakteriálních infekcí u dìtí. Opatøení proti šíøení covidu-19 snižují pøenos i dalších infekèních nemocí, a patrnì proto je teï i minimum pøípadù chøipky... A právì u dìtí je snížení nemocnosti obzvláštì vidìt. Pøi pøísnıch opatøeních, kdy jsou témìø v izolaci, si nákazy nepøedávají.

Ukazuje se tedy, že separaèní a hygienická opatøení jasnì fungují. Už v dobì pandemie chøipky H1N1 provedli v Anglii studii ve školách (H1N1 je podtyp viru chøipky A, zpùsobující i tzv. praseèí chøipku; kvùli ní Svìtová zdravotnická organizace v létì 2009 vyhlásila stav pandemie, pozn. red.). U jedné skupiny dìtí dùslednì dbali na to, aby si myly ruce, u druhé skupiny nechali vše plynout tak, jak je bìžné. A už jen samotné dùsledné mytí rukou vedlo k dramatickému poklesu nemocnosti. 

Nelsonova bible pediatrù praví, že až dvanáct nachlazení roènì, tìch nevinnıch respiraèních viróz, které zpùsobuje nìkterı z dvou set virù, ještì mùže bıt v normì.

MUDr. Zuzana Vanèíková, CSc.

Football news:

UEFA President: Super League is a greedy project that could kill football forever. But this will not happen
Ceferin about Agnelli: The president of an organization with 247 clubs just ran away from it - I have never seen this in my life
I've never seen a man lie so much. The president of UEFA called Agnelli a liar, and the clubs of the Super League-greedy snakes
Coster-Waldau on Neville's words about Super League: He spoke on behalf of all football fans. Stop this nonsense
The president of UEFA on the head of Juve Agnelli: I have not seen a person who would lie so much. Incredible
UEFA President on Champions League without 12 top clubs: There are a lot of good teams in Europe. Now we know that there are snakes next to us
Shame on you. R. I. P. Liverpool. 1892-2021. Fans of the club hung banners against the Super League on the fence of Anfield