Czech Republic

Zpomalování pokračuje, ve středu přibylo 4563 nemocných. Klesá ale i počet testů

V úterı tak podíl potvrzenıch pøípadù covidu-19 na poètu testù vıraznì stoupl z pondìlních 16,4 procenta na 23,6 procenta. Údaje o testování za støedu zveøejní ministerstvo až ve ètvrtek veèer. Rizikovı index protiepidemického systému PES už 11 dní v øadì zùstává na 57 bodech ze sta.

Denní nárùsty poètu nakaženıch koronavirem postupnì klesají od pøelomu øíjna a listopadu, kdy dosahovaly rekordních èísel kolem 15 000 nakaženıch dennì. Od pøelomu øíjna a listopadu sice také klesá poèet testù - z více než 40 000 dennì na nynìjších asi 22 000, ale postupnì se snižuje i podíl potvrzenıch pøípadù nákazy na poètu provedenıch testù. Na zaèátku listopadu byl na rekordních 38,4 procenta, kdežto v pondìlí 30. listopadu se dostal až na 16,4 procenta, nejníže za poslední dva mìsíce. V úterı 1. prosince podíl stoupl, ale stále je mírnì nižší oproti pøedchozímu úterı.

Od 1. bøezna, kdy byly v Èesku zaznamenány první pøípady nákazy koronavirem, testy potvrdily covid-19 celkem u více než 533 000 lidí. Aktuálnì nemocí v zemi trpí pøibližnì 63 000 lidí, u vìtšiny z nich má však covid-19 lehèí prùbìh. V nemocnicích skonèilo k úterku jen 7,2 procenta z aktuálnì nemocnıch. Poèet hospitalizovanıch v úterı oproti pondìlku mírnì klesl na 4667, z toho 611 lidí bylo ve vážném stavu.

Od zaèátku epidemie zemøelo dohromady 8515 lidí s covidem-19. Nárùst poètu zemøelıch v poslední dobì podobnì jako nárùst poètu nakaženıch zpomaloval. Na pøelomu øíjna a listopadu pøibıvaly dennì i více než dvì stovky zemøelıch. Minulı tıden se už nárùsty držely tìsnì nad jednou stovkou. Tento tıden v úterı pøibylo 93 úmrtí a ve støedu 50. Údaje o množství úmrtí za jednotlivé dny však ministerstvo vìtšinou zpìtnì navyšuje.

Index rizika PES, se kterım souvisí zavádìní opatøení proti šíøení covidu-19, se už od 23. listopadu stále drží na 57 bodech. To odpovídá tøetímu stupni pohotovosti v protiepidemickém systému z pìti. Na tøetí stupeò se Èesko ale podle nedìlního rozhodnutí vlády posunulo z dosavadního ètvrtého stupnì až dnes. Otevøou se díky tomu všechny obchody, restaurace èi provozovny služeb a èásteènì mohou obnovit provoz tøeba muzea èi zoo.

Situace v jednotlivıch krajích Èeska se ale rùzní. V Praze je rizikové skóre nejnižší se 47 body. Nejvyšší je naopak se 67 body hned v nìkolika krajích - na Vysoèinì a v Olomouckém a Zlínském kraji.

Z jednotlivıch okresù Èeské republiky se v posledních dnech nejvíce šíøí koronavirus na Havlíèkobrodsku. Za uplynulıch sedm dní tam bylo zaznamenáno v pøepoètu na 100 000 obyvatel asi 531 pøípadù covidu-19.

Football news:

Laporta on the election: For Messi to stay, the president must appear as soon as possible. The postponement only hurts
Schalke and Ajax have agreed to move Huntelaar
Zidane on the criticism: It doesn't matter if I'm tired or not. Not only does the coach work, there is a lot behind the club
Barcelona to challenge Messi's suspension for hitting Athletic player on the head
Wenger on Ozil at Fenerbahce: He needs a warm environment. He always chooses the right decision in the game, and this is brilliant
Til Schweiger's company made a sugar documentary about Schweinsteiger: not a single acute topic and no Lama at all
Zidane on Jovic: It's hard to play in Real life. There is a lot of competition here, but it's not the coach's fault