Czech Republic

Známe nejlepší zaměstnavatele. Zvolte si, kde uděláte kariéru

Letošní rok nepøeje deváákùm a letošním maturantùm hned dvakrát. Musejí se pøipravovat na pøijímací a závìreèné zkoušky improvizovanì v domácích podmínkách a ti nerozhodnutí navíc nemohou navštívit dny otevøenıch dveøí, které školy pro zájemce o studium poøádají. 

Podle øeditelù škol se ale pøitom více než polovina studentù rozhoduje o svém budoucím povolání až tìsnì pøed podáním pøihlášky. „Z interních prùzkumù víme, že 67 procent studentù ještì v posledním roèníku základní školy nebylo rozhodnuto, kam podá pøihlášku. Kromì návštìv škol èi jejich akcí na vıstavách jsou vıznamné také reference od známıch – z našich studentù takové doporuèení mìla více než tøetina,“ uvádí Martin Vodièka, øeditel Soukromé støední školy vıpoèetní techniky v Praze.

Tam, kde nezafunguje šuškanda, mohou pomoci žebøíèky nejslibnìjších spoleèností. Podnikù, kterıch si váží zamìstnanci i konkurence. V Èesku sestavují jejich žebøíèky personální spoleènosti, vydavatelské domy i oborové asociace. Mají sice rùzná kritéria, ale nejdùležitìjší hodnotou je, jak spoleènost vnímají pøedevším její vlastní lidé.

Dokazuje to napøíklad nejnovìjší anketa Sodexo Zamìstnavatel roku 2020. V kategorii nad 5 000 zamìstnancù obsadily první tøi místa ÈEZ, Škoda Auto a Èeské dráhy. Letos organizátor zaøadil i zcela novou kategorii nazvanou Férovı zamìstnavatel. Vznikla z dat na serveru Atmoskop. cz, kterı obsahuje témìø 150 tisíc hodnocení více než tøiceti tisíc èeskıch firem od jejich skuteènıch pracovníkù.

„Hodnocení na Atmoskopu nám umožnila vytvoøit žebøíèek firem tak, jak je vidí jejich zamìstnanci. To znamená, že do kategorie Férovı zamìstnavatel se firmy nepøihlašují – jsou v ní všechny firmy na trhu,“ øíká Adam Hazdra, manažer projektu Atmoskop.cz. Vlastní lidé tak do popøedí vynesli napøíklad energetickou skupinu Innogy, stavební firmu Hochtief èi úvìrovou spoleènost Zonky.

Zentiva, nebo Škodovka?

Svùj žebøíèek pøedstavila letos na jaøe i Asociace studentù a absolventù Top zamìstnavatelé 2020, které zvolili v anketì mladí lidé na vysokıch školách.

Na prvních místech jednotlivıch oborù se objevují pøedevším velké spoleènosti – opìt žebøíèku vévodí energetická jednièka ÈEZ, èeská automobilka Škoda Auto, ale také Komerèní banka, Ikea, Starbucks, Zentiva, L’Oréal nebo T-Mobile. Dùvodem jsou pøedevším možnosti, které tyto firmy nabízejí nováèkùm bez pracovních zkušeností. Talenty, které by se jim do portfolia hodily, samy vyhledávají už na støedních školách.

„Máme vlastní odborné uèilištì a spolupracujeme s desítkami støedních škol. Ty podporujeme darováním uèebních pomùcek a automobilù pro vıukové úèely i vzdìláváním pedagogù. Studenti také mohou vykonávat svou odbornou praxi v naší spoleènosti a následnì k nám nastoupit jako kmenoví zamìstnanci,“ øíká Kamila Biddle ze spoleènosti Škoda Auto.

Nadané motivují k prodloužení studia na vysokıch školách. „Vysokoškolští absolventi pøedevším v oborech informaèní technologie a elektro jsou pro budoucnost automobilového prùmyslu klíèoví,“ poznamenává Kamila Biddle.

Zaujmìte predátory

Recepèní není zrovna práce snù. Kdyby vám ale nìkdo øekl, že pokud se na této pozici osvìdèíte, budete už za rok chodit do kanceláøe o patro vıš, bude vám hned pozice pøipadat sympatiètìjší.

Tímto zpùsobem pracují s lidmi velcí zamìstnavatelé. Jakmile v nováèkovi odhalí nadání, a už matematické, manuální, organizaèní, èi jakékoliv jiné, které do oboru zapadá, zaènou jej posouvat jako figurku po šachovnici. Z recepèní se stane asistentka, z asistentky vedoucí oddìlení, z vedoucí øeditelka oblasti. „Jeden z našich mladıch kolegù, kterı u nás zaèínal jako student a zùstal s námi i po ukonèení školy, øekl, že velká banka mu umožòuje úèastnit se nároènıch a zodpovìdnıch projektù, ke kterım by se jako absolvent málokde dostal. Ocenil i to, že mohl pùsobit v bankovnictví právì v dobì, kdy v nìm probíhá øada inovací a digitalizaèních aktivit,“ tlumoèí Sherin Abazeidová z Komerèní banky.

A èím mùže zájemce „zamìstnavatelského predátora“ zaujmout? „Pro nás je stìžejní motivace a nadšení pro danı obor, to ostatní už je nauèíme. I bez pøedchozí praxe u nás mladí mohou vyrùst a po dvou letech øídit vlastní tım,“ podotıká Marek Bališ ze spoleènosti KPMG, která získala prvenství mezi auditory.

Dlouhodobì nejperspektivnìjší jsou znalosti a dovednosti z IT, a to napøíè obory. „A pak jsou tu vysoce odborné branže, jako je zdravotnictví, farmacie a vìda, které jsou perspektivní nezávisle na panujícím klimatu,“ doplòuje Alžbìta Honsová z personální spoleènosti Randstad. Podle ní ale mají cestou otevøenou i lidé s humanitním vzdìláním. „Jen je potøeba poèítat s vìtší konkurencí kandidátù a pochopit, že bez ochoty uèit se nové technologie a bez znalosti cizích jazykù to nepùjde,“ doplòuje Alžbìta Honsová.

Jiøí Halbrštát z ManpowerGroup radí studentùm, aby se na pandemii pøi plánování kariéry pøíliš neohlíželi: „Jsem si jistı, že se s koronavirem nauèíme žít a pøijdou další vlivy, které svìt práce promìní.“

Anketa: Co dìláte pro to, aby vaše spoleènost byla pro nováèky pøitažlivá?

Jitka Adámková, T-Mobile ÈR
Jednou z pøíležitostí pro studenty, jak zaèít kariéru u nás, je trainee program formou zkráceného úvazku. Chceme, aby pracovali na reálnıch projektech a získali specifické dovednosti už v dobì studia. Snažíme se vychovat si budoucí generaci, která zapadne do naší firemní kultury a nebude se s námi chtít rozlouèit ani po absolutoriu.

Jaroslav Havel, Havel & Partners
Studentùm a absolventùm poskytujeme unikátní možnost rychlého kariérního rùstu a profesního rozvoje, kdy úzce spolupracují se špièkovımi odborníky na jednotlivé právní specializace a podnikatelské obory. Pak je to také možnost pracovat pro nejvıznamnìjší èeské a slovenské firmy i pro svìtová esa.

Petra Meliška, Škoda Auto
Kromì zajímavé práce na mezinárodních projektech nabízíme absolventùm i dobré šance profesního rozvoje vèetnì možností dalšího vzdìlávání. Všichni naši zamìstnanci mohou èerpat øadu benefitù: vıhodnı pronájem novıch automobilù, pøíspìvek na doplòkové penzijní pøipojištìní nebo zvıhodnìné nabídky mobilního operátora.

Josef Lejèek, ÈEZ
Míøí k nám mladí lidé, kteøí chtìjí dìlat nìco, co má skuteènì smysl a co dennodennì pomáhá milionùm lidí vést kvalitní život. Èerstvım absolventùm nabízíme programy ÈEZ Potentials nebo Absolvent v oblasti distribuce.

Ines Windisch, Zentiva
Pro mladé máme pøipraveno nìkolik programù: Programy stáží, Program LeaderZ nové generace a PARC, kde spolupracujeme s univerzitami za úèelem propojení teoretické vìdy a reality ve farmaceutickém prùmyslu. Spojujeme rostoucí talenty s pøedními farmaceutickımi a akademickımi odborníky.

Kateøina Márová, Generali Èeská pojišovna
Naše spoleènost spolupráci se studenty a absolventy vítá. Pùsobí tu øada manažerù, kteøí se vypracovali z pozic èerstvıch absolventù až do rolí lídrù. Každoroènì realizujeme program stáží, kterı podporuje mladé talenty v jejich kariérních zaèátcích.

Football news:

Aubameyang may miss the match against Manchester United. His mother is sick
The PFL is a football UFC. KAMAZ offered Khabib a place in the team
The Premier League will lose the competition for juniors after Brexit. And permits for foreigners in vain feared - they are easy to obtain (although Kant and Solskjaer coach would not be able)
Solskjaer pro 1:2 with Sheffield: We should be criticized, because there is no result. The guys have been great for a few months
Juve congratulated Buffon on his 43rd birthday: Happy birthday, Superman!
Semin about Miranchuk: Well done, fighting for his future! It stands up to the competition in Atalanta
Jose Mourinho: I'm not a friend of Klopp, but I have no problems with him