Czech Republic

„Zmutovaní“ norci děsí Dánsko. Vylézají z hrobů jako zombie, komentují lidé

Dánsko poèátkem listopadu oznámilo, že vybije celou svou populaci norkù zvíci až sedmnáct milionù kusù zvíøat, nebo se u nich objevila mutace koronaviru pøenositelná i na lidi. Doposud jich Dánsko staèilo vybít asi deset milionù kusù.

Naøízení dánského ministra potravin a zemìdìlství Mogense Jensena bylo však v rozporu se zákony a ministr proto následnì podal rezignaci.

Celá norèí kauza tím ale neskonèila. „Jako kdyby to byla hrùzná posmrtná pomsta tvorù za nespravedlivı masakr, mrtví norci zakopaní poblíž vojenské vıcvikové základny u mìsta Holsterbo se zaèali vynoøovat ze zdejších masovıch hrobù,“ píše list The Guardian.

Incident vzbudil velké pozdvižení na sociálních sítích. Jeden uživatel nazval rok 2020 „rokem zombie zmutovaného zabijáckého norka“. „Tito norci se zvedají (z hrobù), aby strašili ty, kteøí je zabili... karma,“ napsal další. 

Vynikající pøedloha pro béèkovı apokalyptickı film o vraždících norcích má ale pomìrnì nudné, logické vysvìtlení. „Jak se tìla zvíøat rozkládají, tvoøí se v nich plyny, které nafouklé mršiny vytlaèují pomìrnì øídkou písèitou pùdou smìrem vzhùru,“ vysvìtlil mluvèí státní policie Thomas Kristensen veøejnoprávní stanici DR.

Ta však oponovala, že zdechliny norkù byly zasypány pouze sto centimetrù hluboko do zemì, pravidla ministerstva životního prostøedí pøitom za minimální normu považují sto padesát centimetrù.

Riziko kontaminace

„Zombie“ norci pøesto místní obyvatele stále dìsí. Rozkládající se pozùstatky se totiž nacházejí v tìsné blízkosti jezera a podzemních vodních rezerv. Existují obavy, že mùže dojít ke kontaminaci vody.

„Musím pøiznat, že mì to znepokojuje,“ øekla Susan Münsterová z dánské rady pro vodu listu Jylland Posten. „Úøady si hrají s naším životním prostøedím a využívají ho jako skládku,“ kritizoval vládu místní politik Leif Brogger. Nejménì dva starostové vyzvali úøady, a pozùstatky zvíøat vykopají a spálí je.

Podobnì jako v Èesku i v Dánsku se vybíjená zvíøata nejprve zplynují a odvezou do kafilérie, asanaèního podniku urèeného k likvidaci odpadù živoèišného pùvodu. Protože ale všechny kafilérie byly plnì vytížené, Dánsko èást zabitıch zvíøat zlikvidovalo u vojenskıch základen právì tímto zpùsobem.

Dánské ministerstvo životního prostøedí uvedlo, že oblast bude monitorovat 24 hodin dennì, dokud se zde nepostaví plot, „aby se pøedešlo možnım problémùm jak zvíøat, tak i lidi“. Podle Kristena pøedstavují rozkládající se tìla norkù pro lidi jen minimální riziko, nebo byla pøed likvidací dezinfikována vápnem. Pøiznal ale, že v „jejich srsti mùže bıt stále zachyceno malé množství bakterií“.

Konec jednoho prùmyslu?

Dánsko je nejvìtším dodavatelem norkovıch kožešin na svìtì a zajišuje 40 procent globální produkce. Vìtšina vıvozu míøí do Èíny a Hongkongu. Na 1 139 dánskıch farmách pracuje asi šest tisíc lidí. Podle chovatelù naøízení tıkající se vybití norkù bude znamenat definitivní konec tohoto prùmyslu v zemi.

Koronavirus se objevil na farmách s norky v Øecku èi Španìlsku. V Nizozemsku a Irsku se rozhodli provoz farem s norky ukonèit. 

V Èesku situaci monitoruje situaci Státní veterinární správa ÈR. Portál Lidovky.cz podotıká, že dánskı scénáø u nás nehrozí nebo èeští chovatelé už minulı rok museli zabít zvíøata na základì zákona, kterı pøedložila bezmála padesátka poslancù napøíè politickım spektrem.

Football news:

Koeman on the Super Cup: It's not the most important trophy we're fighting for, but it's still a title. We need to show that we are in the ranks
Ferdinand is the best transfer in the history of Manchester United according to O'Shea: Ronaldo is close, but Rio is number one
Rashford on penalties: Mourinho said: If you don't know how to earn them, then nothing will be awarded. This is something you need to learn
The FA will monitor compliance with the anti-covid protocol. Players are not allowed to hug after goals
Chelsea win away in the Premier League for the first time in 2 months
The insidiousness of snow football in Turkey. Players in white are just not visible ❄ I
Real Madrid have the worst start to the season under Zidane - 6 defeats and 5 draws in 25 games