Czech Republic

Změny hygienické služby jsou podle odborníků potenciálně protiústavní

Pøipravovaná novela zákona o ochranì veøejného zdraví zavádí Státní hygienickou službu podléhající právì hlavnímu hygienikovi, kterı je námìstkem ministra zdravotnictví. Sí samostatnıch krajskıch hygienickıch stanic mìní na její územní pracovištì. Zmìny kritizovala také opozice.

„Návrh, aby mohl hlavní hygienik vlastním rozhodnutím plošnì a citelnì omezovat práva a svobody, lze hodnotit jako potenciálnì protiústavní. Takto vıznamné zásahy do práv a svobod obèanù musí podléhat zvıšené a efektivní kontrole Parlamentu a zejména soudù,“ uvádí šestice citovanıch odborníkù. 

Mezi nimi je napøíklad vedoucí katedry ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Marek Antoš a hlavní autor nového obèanského zákoníku Karel Eliáš z Ústavu státu a práva Akademie vìd ÈR.

Centralizovaná hygienická služba pod dohledem hlavního hygienika by podle návrhu novely mìla napøíklad pravomoc omezit èi zakázat cestování, omezit setkávání mezi lidmi, veøejnou dopravu, obchody, obchodní centra nebo vybrané služby, jako jsou napøíklad kadeønictví, sauny nebo koupalištì. Mùže také zakázat nebo omezit veøejné i soukromé akce nebo naøídit státním institucím, krajùm a obcím, aby vyèlenily pro izolaci nakaženıch své objekty. Na tak pøísná omezení vláda nyní potøebuje nouzovı stav.

Vláda by se vyhnula nouzovému stavu

Ministerstvo zdravotnictví, které návrh pøipravilo, se podle právních odborníkù snaží svìøit jedinému státnímu úøedníkovi kompetence, které doposud mìla pouze vláda a pouze v dobì nouzového stavu. Vláda by se tak podle nich vyhnula nutnosti nouzovı stav vyhlašovat, a s tím spojené vìtší kontrole ze strany poslancù. Novì by také nebylo možné žádat po státu náhrady školy zpùsobené krizovım opatøením podle krizového zákona.

„Snahu schválit tento návrh skrytı za organizaèní zmìny v hygienické službì bez jakékoli diskuse a zrychlenì ve stavu legislativní nouze považujeme za porušení demokratickıch principù tvorby práva,“ uvedli.

Kritiku zejména z øad politické opozice si vysloužila i možnost hygienické služby vyžádat si od mobilního operátora lokalizaèní data o pohybu nakaženého až tøi tıdny nazpìt ohlednì míst, kde pobıval alespoò 20 minut. Oznaèují ji za Velkého bratra z románu George Orwella.

Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) návrh reaguje i na požadavek poslancù, aby nìkterá plošná opatøení nepotøebovala nouzovı stav, øekl to po pondìlním jednání vlády. Jako hlavní dùvod pro pøedložení novely je v materiálu pro jednání vlády uvedena neefektivita a obtížné øízení 14 jednotlivıch krajskıch hygienickıch stanic, kde mají poslední slovo jejich øeditelé.

Vláda v pondìlí návrh odeslala do zkráceného pøipomínkového øízení a Snìmovna se jím má zabıvat ve stavu legislativní nouze.

Football news:

Liverpool's results are an anomaly. Don't be fooled by the shouting-the crisis is not so global (although it may cost the championship) Showsport's emotional reaction to Klopp's results
Leicester have stopped negotiations on the loan of Eriksen due to the high salary of the player
Buffon-Ronaldo: CR 760! I could have scored less
Barcelona's appeal against the suspension of Messi was rejected
The youngster agreed to go to Arsenal. Real will give midfielder in rent without the right of redemption
President of Genoa: I intend to keep Shomurodov. Juventus did not contact us
Liverpool have not scored any of their last 87 shots in the Premier League. The team has 4 consecutive matches without goals