Czech Republic

Změnu bodového systému může zpomalit epidemie. Novela se plánuje již roky

S myšlenkou o zmìnì bodového systému si pohrávají èeští politici již léta. Po ètyøech letech od prvního pokusného návrhu pøevzal zodpovìdnost za úpravu bodového systému souèasnı viceministr Karel Havlíèek. Aèkoliv na zaèátku svého úøadu uvedl, že se bude jednat o rychlou zmìnu, nyní plánuje, že systém bude platit od roku 2022.

„Chceme ještì v tomto volebním období zmìny bodového systému projednat v parlamentu, aby pøíslušná novela zákona o silnièním provozu mohla platit od ledna 2022,“ øíká pro iDNES.cz ministr dopravy a prùmyslu a obchodu.

Podle nìj teï leží ve Snìmovnì stovky jinıch novel k projednání. „Proto nyní øešíme, aby se na tyto zmìny, které budou pomáhat slušnım øidièùm a budou trestat piráty silnic, dostalo,“ øekl Havlíèek.

Navrhované zmìny v bodovém systému a sankcích

Navrhované zmìny v bodovém systému a sankcích | foto: MF DNES

Schválit slibovanou zmìnu bodového systému je možné i podle poslance Martina Kolovratníka (za ANO), šéfa podvıboru pro dopravu. Kde je vùle, tam je cesta, míní.

„Na projednání máme stále necelı rok. Podle mì je to reálné a mùžeme to stihnout. Bodovı systém ministerstvo dopravy celkem dobøe prezentovalo veøejnosti, systém zmìn je vysvìtlenı, takže by tam nemìly bıt velké kontroverze,“ podotıká Kolovratník. Podle nìj se však rok 2022 stihnout dá. „Pokud to pan ministr bude v PSP prosazovat jako prioritu. Já osobnì jsem samozøejmì pøipraven tomu pomoct a budu pomáhat v legislativním procesu jak to jen pùjde,“ dodal.

Zmìnu mùže zdržet koronavirus

Ministr dopravy sám pøiznává, že za zdržení a koneèné schválení nového bodového systému mùže souèasná epidemie. „Ano, zdrželo se to z dùvodu covidu. Stojí tam obrovská fronta zákonù. Pøednostnì se øeší vše, co je covid nebo co je pod tlakem evropskıch závazkù,“ pøipouští Havlíèek.  

Je ale však možné, že koronavirus zmìnu bodového systému skuteènì odsune a rok 2022 nebude koneènım termínem. „I když se prostor pro projednání návrhu zmenšuje, stále je šance jej pøijmout, musel by ale bıt otevøen nejpozdìji na první schùzi v nadcházejícím roce. Je na panu ministrovi, zda si to prosadí,“ míní poslanec Ondøej Polanskı.

Tomáš Neøold z BESIP v návaznosti na novı bodovı systém upozoròuje, pøièemž vìtšina vìtšina øidièù sama pociuje rostoucí agresivitu v provozu. „Snížit poèet obìtí a tìžkıch zranìní se nepodaøí jen prostøednictvím preventivních kampaní a bezpeènìjších vozidel. Nutnou podmínkou je právì zpøísnìní trestù za nejnebezpeènìjší pøestupky, delší zákazy øízení, efektivnìjší projednání pøestupkù, informování o bodovém kontì a další kroky, které novela obsahuje,“ vysvìtluje Tomáš Neøold.

I on vìøí, že Snìmovna vše stihne v termínu. „Pokud by takzvanì spadla pod stùl, ztratili bychom jeden z dùležitıch nástrojù ke snížení poètu obìtí dopravních nehod,“ varuje Neøold z BESIP.

Cílem novely zákona o silnièním provozu je ho nyní po ètrnácti letech jeho fungování zjednodušit na pouhé tøi sazby bodù, na ètyøi pásma pokut. Ministerstvo v pøipravovaném návrhu také plánuje umožnit øidièùm nechat se informovat o stavu bodového konta pomocí SMS, e-mailu nebo datové schránky.

Na neustálé oddalování zmìny musí reagovat také policisté. Podle šéfa dopravní policie Jiøího Zlého se ovšem nedá nic dìlat. „Musím reagovat na to, jak pracuje Poslanecká snìmovna a Parlament, nic jiného vám na to neøeknu,“ øekl.

S první pøedstavou o zmìnì bodového systému pøišel již v roce 2016 tehdejší ministr dopravy Dan ok. V tomto pokusném návrhu hrozila neposlušnım øidièùm pokuta ve vıši až sto tisíc korun. V pøípadì, kdy øidiè spáchal pøestupek a ještì pøitom zpùsobil dopravní nehodu, se totiž sazba zdvojnásobila. Aèkoliv tento pokus proslul vıškou pokut až sto tisíc, kvùli blížícím se volbám návrh zapadl.

„Chceme razantnì zasáhnout proti pirátùm silnic a soustøedit se na pøestupky, které jsou nejèastìjšími pøíèinami dopravních nehod s tragickımi následky,“ obhajoval tehdy pøísné sankce exministr ok. Ani pøes jasné vize ale nedotáhl akci do zdárného konce.

Football news:

Laporta on the election: For Messi to stay, the president must appear as soon as possible. The postponement only hurts
Schalke and Ajax have agreed to move Huntelaar
Zidane on the criticism: It doesn't matter if I'm tired or not. Not only does the coach work, there is a lot behind the club
Barcelona to challenge Messi's suspension for hitting Athletic player on the head
Wenger on Ozil at Fenerbahce: He needs a warm environment. He always chooses the right decision in the game, and this is brilliant
Til Schweiger's company made a sugar documentary about Schweinsteiger: not a single acute topic and no Lama at all
Zidane on Jovic: It's hard to play in Real life. There is a lot of competition here, but it's not the coach's fault