Czech Republic

Zmar království hokeje, změny hráčů i trenéra. Kam kráčí uvadající Montreal?

V chrámu hokejového božstva, jak se nìkdy Montrealu øíká, se toho zmìnilo už hodnì. Bìhem minulé dekády generální manažer i hráèi. Klub se bìhem neutìšené éry zbavil excentrického beka P. K. Subbana, mladíka Maxe Domiho i oblíbeného kapitána Maxe Paciorettyho s vidinou návratu na vrchol.

Nic nepomohlo. Ani nová filozofie ve smìøování Canadiens, ani radikální vımìny. A když už se letos zdálo, že po nìkolika trudnıch sezonách nastává obrat, pìt porážek z posledních šesti zápasù a pád na ètvrté místo severní „kanadské“ divize NHL staèilo generálnímu manažerovi Marcu Bergevinovi jako dùvod k odvolání kouèe Juliena i s jeho asistentem Kirkem Mullerem. Po necelıch pìti sezonách.

„Cítíme, že tım má na vyšší standard, proto nadešel èas na zmìnu,“ øekl Bergevin. V posledních tıdnech se mu nelíbila hra, projev i vısledky sledovaného mužstva.

„Bylo tìžké se na to dívat, náš tım jen honil puk. Nìkdy za ztrátu vıkonnosti mohou i zranìní, jenže my nemáme jediné. Prostì nula!“ láteøí Bergevin a udává další dùvod, proè nakonec doèasnì do funkce dosadil až tøetího muže z trenérského štábu v øadì, kterım je Dominique Ducharme.

Bergevina mohlo namíchnout i Julienovo zacházení s pøedsezonními posilami. Klub podepsal nìkdejšího nejlepšího støelce a nejužiteènìjšího hráèe ligy Corey Perryho a Èecha Michaela Frolíka.

Oba zprvu nechával sedìt na hotelu jako zálohu pro pøípad, že by nìkterı z hráèù dostal covid. Perryho nakonec pøizval k tımu, Frolíka po dlouhém èekání na šanci dokonce poslal rozehrát na farmu do Lavalu. Jednu z pøedpokládanıch opor Slováka Tomáše Tatara nechal vinou slabší produktivity krátce sedìt i na tribunì.

Julien mìl vısledky v Bostonu, získal tam Stanley Cup, a proto si jej nakonec vybral jako nástupce Michela Therriena.

Jeho tımy bıvaly nejlepší pøi høe pìt na pìt pøi vstøelenıch i obdrženıch brankách. Mužstvu se však vyèítalo, že není nápadité, schází kreativita i moment pøekvapení soupeøe.

Nejzøetelnìjší to bylo bìhem posledních porážek v prodloužení 2:3 a 4:5 proti Ottawì, nejhoršímu tımu NHL. A navrch se spekuluje o tom, že samotnı Julienùv systém už se nezamlouval ani hráèùm, kteøí se nakonec nejspíš otoèili proti nìmu. „Vidìl jsem na ledì ztracenı tım, absolutnì beze smìru,“ postìžoval si Bergevin.

Dominique Ducharme dovedl jako kouè ke støíbru a zlatu kanadskou dvacítku. Od...

Dominique Ducharme dovedl jako kouè ke støíbru a zlatu kanadskou dvacítku. Od roku 2018 pùsobil jako asistent v Montrealu.

Kouèùv nástupce Ducharme, kterı pøišel do trenérského štábu Montrealu jako druhı asistent už v roce 2018, teï má zmìnit herní projev, vylepšit pøesilovky a získat si zpátky na svou stranu hráèe i veøejnost.

Pomoci mu mají tøi vìci. Ve frankofonní oblasti využije vıbornou angliètinu i francouzštinu. Zadruhé ho prı všude hráèi mìli rádi, protože s nimi umìl vycházet a vybudoval správnou tımovou atmosféru. A zatøetí - bere si k sobì ještì nedávného hráèe Vancouveru Alexe Burrowse jako prodlouženou ruku v komunikaci mezi ním a hráèi.

Ducharme si udìlal jméno i coby kouè úspìšnıch juniorskıch vıbìrù kanadské reprezentace. S mladíky na svìtovıch šampionátech získal v letech 2017 a 2018 støíbro, pozdìji MS vyhrál.

„Cítím se pøipravenı. Je to jako ve škole. Dostanete úkol, kterı musíte splnit. Když se dobøe nachystáte, nezáleží na otázkách, prostì je zodpovíte. Vìøím sobì i lidem v mém okolí,“ øekl sebevìdomì pøi nástupu na lavièku.

Spoleènì s Burrowsem povedou mužstvo až do konce sezony. Dá se oèekávat, že Ducharme mužstvo pøekope. Nová krev na lavièce by mohla znamenat koneènì vìtší pøíležitost pro Michaela Frolíka, jenž na farmì zatím zasáhl do dvou duelù a èeká na povolání do prvního tımu.

Je ale otázkou, zda tak nakonec uèiní. Zakládá si totiž na dobré práci s mladımi hráèi a jejich neustálém rozvoji. Proto Frolíkovi nezbıvá než doufat, že se pokusí o radikální pøevrat v náladì mužstva i s využitím stávajícího kádru.

A manažer musí vìøit, že koneènì udìlal správnı krok k záøivìjší budoucnosti. Montreal totiž poslední roky jen tìžko hledá cestu na vısluní.

Co ještì vùbec musí udìlat, aby se propracoval k úspìchùm podobnì jako rival z Toronta?

Football news:

Thibaut Courtois: Getafe have a tough field. There are so many injuries in Real Madrid that it is difficult to rotate
Zidane on Diaz's offside: I don't need to say anything. The referees must decide whether there was an offside or not
Marcelo on La Liga: Real Madrid is trying to win all the tournaments. We didn't have much time to rest
Manchester United and Liverpool are fleeing to a place where they can't fly out. Gary Neville attacks Super League gracefully
Super League-affiliated clubs ignored an emergency meeting of the Association of European Clubs. Bayern Munich and PSG visited it
Inter did not win for the first time in the last 12 matches in Serie A
Real Madrid's goal against Getafe was cancelled out in the 9th minute. The referees considered that Diaz was offside