Czech Republic

Zjevně nerespektuje právo, pokáral soud Zemana v profesorské kauze

Spory o jmenování Ošádala a také historika umìní Jiøího Fajta se vleèou od roku 2015. Zeman je dosud profesory nejmenoval. U Ošádala argumentoval jeho údajnou spoluprací s komunistickou Státní bezpeèností (StB).

Mìstskı soud v Praze v roce 2018 rozhodl, že prezident je povinen návrhu na jmenování vyhovìt, ledaže by zjistil, že jmenovací øízení bylo zatíženo vadami, které by mohly mít vliv na jeho vısledek. Podle mìstského soudu tak mùže prezident posuzovat zákonnost jmenovacího procesu, nikoliv kvalifikaci a osobnostní pøedpoklady konkrétních adeptù.

Ani napodruhé však Zeman Ošádala nejmenoval. Argumentoval tím, že univerzita nevedla øízení o Ošádalovì jmenování øádnì, protože pøešla nesoulad jeho stykù s komunistickou Státní bezpeèností a etického kodexu školy. Podle NSS se prezident snažil navodit dojem, že zjistil závažné procesní nedostatky v øízení o profesuøe, ve skuteènosti ale sám hodnotil morální pøedpoklady Ošádala. Poèínal si tak v rozporu se závaznım právním názorem správních soudù.

„By tedy stìžovatel (prezident) tvrdí, že orgány vysoké školy vycházely z neúplnıch informací, je nutno uzavøít, že stìžovatel zjevnì nerespektoval závaznı právní názor vyslovenı v pøedcházejícím zrušujícím rozsudku mìstského soudu, kterı stìžovateli stanovil mantinely, v nichž se mùže v rámci svıch rozhodovacích kompetencí pøi jmenování profesorù pohybovat,“ stojí v rozhodnutí NSS.

Zemanovy prohry se vrší

Pražskı hrad se k rozhodnutí soudu nevyjádøil. „Záležitost ponecháme bez veøejného komentáøe,“ napsal mluvèí prezidenta Jiøí Ovèáèek na dotaz, jak nyní bude Zeman postupovat.

V rozhodnutí Zeman poukazoval na to, že o Ošádalovì dlouholeté spolupráci s StB svìdèí svazek zachovanı v Archivu bezpeènostních složek. Fyzik už døíve pøiznal, že StB poskytoval krycí adresu, kam si nechal zasílat zahranièní korespondenci. Uvedl k tomu, že byl mladı a naivní.

Loni v listopadu NSS zamítl také Zemanovu stížnost ve sporu o jmenování historika umìní Jiøího Fajta profesorem. Také v pøípadì Fajta justice dospìla k závìru, že prezident chyboval, když návrhu nevyhovìl s odkazem na údajnì nepravdivé èi zavádìjící informace pøedkládané Fajtem.

Hrad v minulosti také vyslovoval právní názor, že na jmenování profesorem není právní nárok a že prezident nemùže bezmyšlenkovitì podepisovat návrhy. Mìstskı soud ale dospìl k závìru, že jde o pravomoc založenou zákonem o vysokıch školách, nikoliv o ústavní pravomoc, jako je tøeba veto zákonù nebo jmenování generálù, a že prezident vystupuje jako správní orgán.

Football news:

Ndombele on Pochettino's training sessions: They played a role in my injuries. I wanted to return to France
Tuchel will be allocated more than 250 million euros for summer transfers at Chelsea. Abramovich gave the go-ahead (Sport1.De)
Paratici on the injury of Dybala: The reviews of specialists are not as bad as they expected in Juve
Jose Mourinho: Pressure is like oxygen. The problem is when he's not there
Flick pro 5:1 with Cologne: Bayern deserved such a victory. Some episodes were not very pleasant
In the match of the Premier League, everyone got confused and quarreled: the referee first canceled the goal, then counted it, then canceled it again. This headline broke
Brighton defender dunk on the referee in the match against West Brom: He made a shameful, terrible decision