Czech Republic

Život podle Prymuly. Přehledný průvodce omezeními, která platí od pondělí

Nové restrikce plošného rázu umožní obnovenı nouzovı stav, vèera ho schválila vláda. Režim nebude tak tvrdı jako na jaøe a je jasnì ohranièen ètrnáctidenní platností. Soubor naøízení razantnì omezuje spoleèenské styky, díky tomu se má podaøit zkrotit epidemii tak, aby reprodukèní èíslo kleslo pod jednièku. Neboli aby nákaza nesílila a udržela se rozložená v èase. Zbavit se jí nedá, dokud na svìt nepøijde vakcína.

„Máme 976 hospitalizovanıch, což je pomìrnì prudkı nárùst od situace, která tady byla pøed tøemi tıdny, v podstatì jsme se dostali na desetinásobek. Pokud nebudeme nic dìlat, dostaneme se na poèty mnoha desítek tisíc pozitivních a bohužel i øady stovek zemøelıch,“ uvedl vèera ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO).

Oproti létu se covid nedá ukoèírovat v jasnì ohranièenıch klastrech, šíøí se komunitnì a øada nakaženıch nemá tušení, kde se infikovala.

Obecnì bude od pondìlí platit, že venku se smí shlukovat maximálnì dvacet osob, uvnitø deset. Platí to pro hromadné akce – ve stejnı èas na jednom místì se setká víceménì nemìnná skupina. Jde o oslavy, konference èi pøednášky. Limit se netıká pracoviš, církevní obøady mají vlastní škatulku, maximum lidí je tu stovka. Sportovní klání budou bez divákù.

Vıjimku mají kina a divadla, kam smí až 500 lidí, ale nikoli muzikál a opera, ty jsou zakázané: kapénky pøi zpìvu nabírají rychlost. Proto se také dva tıdny nebude zpívat ani v hudebních vıchovách, ve sborech, na koncertech.

V oranžovıch a èervenıch regionech pøejdou støední školy na distanèní vıuku, základní školy a nižší tøídy gymnázií oželí zmínìnı zpìv a èásteènì také tìlocvik.

„V žádném pøípadì nechceme omezovat život lidí této zemì nad nezbytnou míru. Je jasné, že opatøení udìlat musíme, protože naše parametry jsou teï bohužel opravdu jedny z nejhorších na svìtì a køivka pøíliš optimismu bez opatøení nevzbuzuje,“ dodal Prymula.

Vláda se po poradì s odborníky a na základì pøíkladù ze zahranièí rozhodla použít scénáø relativnì silné restrikce s krátkım trváním. Podle Prymuly je to i ekonomicky nejménì bolavá cesta, by kulturní a sportovní obec ztráty utrpí. O kompenzacích kabinet zatím nejednal, ale debata se povede.

Po dvou tıdnech pøestanou restrikce platit a podle vıvoje nákazy se rozhodne, co dál. Úplná volnost nenastane, to nebude, dokud na trh nepøijde vakcína, nicménì restrikce dle Prymuly zmírní do udržovacího režimu. Jeho slova se naplní jen tehdy, když køivka opadne. Což se nestane, jestli se omezení budou obcházet.

„Bez vás všech to nejsme schopni udìlat. Pokud se budeme stıkat mimo oficiální prostory, nezamezíme pøenosu viru. Ztratili jsme zábrany, oslavovali, že se virus nevrátí. Nemá smysl se obviòovat, èí je to vina. My všichni musíme udìlat nápravu, musíme dodržovat opatøení. Jestliže se budeme scházet doma, køivka neklesne a budeme muset vyhlašovat opatøení ještì pøísnìjší a to snad nikdo nechce,“ øekl ministr.

Mìsíèní nouze

Vláda schválila nouzovı stav na mìsíc, podle Prymuly to má bıt dostateèná doba na to, aby se druhá vlna dostala pod kontrolu. Aktuálnì už dopadá do chodu nìkterıch nemocnic, pøibıvá nakaženıch zdravotníkù, nìkde museli zavøít celá oddìlení. Nouzovı stav mimo jiné dává vládì možnost, aby povolala na vıpomoc mediky z lékaøskıch fakult.

Vedle personálu ubıvá i volnıch lùžek, ta covidová jsou mnohdy již zaplnìná a musejí se uvolòovat kapacity vyèlenìné pro jiné diagnózy. „Covid nás limituje v tom, že nebudeme moci poskytovat veškerou péèi tak, jak bychom chtìli, a bude docházet k odkládání péèe,“ dodal Prymula.

Ještì pøedtím, než ministøi nouzovı stav èíslo dva schválili, vysvìtlovala vláda své dùvody ve snìmovnì. Vìtšina opozice, tøeba ODS a TOP 09, má za to, že návrat plošnıch opatøení je dùkazem neschopnosti vlády. SPD nevìøí oficiálním èíslùm a myslí si, že se do statistik zemøelıch zapoèítávají i lidé, jejichž život zhatila jiná pøíèina.

Lidovci žádají, aby stát mnohem víc využíval èeské vırobce a vynálezce, nejen pøekupníky, kteøí si poøídili poboèku s tuzemskım domicilem. Požadavek k doøešení, a to chce i koalièní ÈSSD, je otázka ošetøovného. Vyplácí se devìt dní, ale karanténa trvá aspoò deset dní, a zavøe-li tøída, protože se objevil nakaženı žák nebo uèitel, mùže to bıt ještì déle.

Magické reprodukèní èíslo

Zavedená omezení se ani ve vıhledu nemají zatínat moc hluboko do ekonomiky, vysílené už z karanténního jara a chudšího léta. Odborníci kolem ministerstva zdravotnictví vìøí, že nynìjší ètrnáctidenní bariéra dostane reprodukèní èíslo z hodnoty 1,24 na 0,9 nebo 0,8. Už stávající opatøení vedla k jeho poklesu z 1,6, ale na zastavení šíøení covidu nestaèila.

Nic moc dalšího už ministerstvo zdravotnictví v režimu zákona o ochranì veøejného zdraví dìlat nemohlo, Prymula sám øíkal, že se opatøení pohybovala na hranì. Podle nìkterıch za ní, protože na naøízení o zavírání restaurací v deset veèer už padly žaloby. Plošná omezení se dají provést jen v režimu krizového zákona za nouzového stavu, to vyjasnily jarní judikáty.

Football news:

In 2010, Pirlo negotiated with Barca. The main playmaker of the generation was ready to go to Pep even in the rotation
Chugainov about Loko in the Champions League: there are Chances to get out of the group. The team looks confident and worthy
Bayern and Alaba failed to agree a new contract for the third time
Atalanta and Ajax showed smart football: a lot of traps and subtle changes on the move
Vadim Evseev: I liked the locomotive for its boldness. Not afraid to play football, well done
Barcelona may sign PSV forward malen if the deal for Depay fails
Pickford hired bodyguards because of fan threats after van Dijk's injury