Czech Republic

ŽIVĚ: Vláda vyloučila Rosatom z tendru na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany, uvedl Havlíček

Nejde jen o 160 miliard korun jako pøedpokládanou cenu projektu, ale hlavnì o pøístup ke strategické zakázce pro èlenskou zemi Evropské unie a NATO. Mocná firma vlastnìná ruskım státem pøišla o šanci stavìt – a už jako hlavní dodavatel èi souèást konsorcia – novou èást Dukovan, starší ze dvou atomovıch elektráren na èeském území.

Vláda v pondìlí odpoledne rozhodla, že Rosatomu nezašle takzvanı bezpeènostní dotazník. Jde o vstupenku do samotného tendru – stát si jeho prostøednictvím provìøí, zda firma èi její partneøi pro nìj nepøedstavují riziko. A kabinet Andreje Babiše (ANO) ve svìtle kauzy Vrbìtice usoudil, že s ruskou stranou nemá smysl nìco podobného vùbec vyplòovat. Rozšiøování Dukovan má zajistit do budoucna energetickou sobìstaènost zemì – elektøinu má vyrábìt od roku 2036.

Bezpeènostní provìøování zájemcù má zaèít na konci dubna a skonèit v listopadu. Dotazníky pøijdou zøejmì triu z pùvodních pìti zájemcù: americko-kanadskému Westinghousu, francouzské EdF a korejské spoleènosti KNHP.

Už pøed tøemi tıdny kabinet rozhodl, že do „dotazníkové“ fáze nevpustí èínského dodavatele CGN. Velké emoce následnì vzbudila skuteènost, že ve stejné chvíli neskonèily i nadìje podobnì problematického Rosatomu. Pøed další úèastí obou firem ve høe o Dukovany varovaly tajné služby, postup vlády kritizovala opozice i vládní zmocnìnec pro jadernou energetiku Jaroslav Míl, kterı nedlouho poté ve funkci nedobrovolnì skonèil.

„Spoleènost CGN nemá referenci mimo území Èíny, s vıjimkou nehotového projektu v Pákistánu. Neprošla v kombinaci bezpeènostních a referenèních ukazatelù. Rusové mìli negativní stanovisko bezpeènostní, v technologiích a referencích prošli,“ vysvìtlil o víkendu vicepremiér Havlíèek, proè dosud dìlal rozdíly mezi firmami z tìchto velmocí.

Novı blok v Dukovanech je jakımsi náhradním projektem za neúspìšnı plán rozšíøení kapacity Temelína. ÈEZ pøed sedmi lety ukonèil tendr kvùli tomu, že nedostal státní záruky od tehdejší vlády Bohuslava Sobotky (ÈSSD). Bez nich se do nejistého podniku nechtìl pustit.

O nové podobì Dukovan se jedná od roku 2019. Už nyní je jisté, že tentokrát nebudou rizika na stranì polostátní spoleènosti ÈEZ. Projekt má mít na starosti její dceøiná firma Dukovany II. Pùvodnì se mìl ÈEZ na financování podílet, aspoò v pøípravné fázi. Z toho ale sešlo, vláda rozhodla o tom, že celı úèet vystaví dodavatel státu. Vıbìr dodavatele by mìl bıt hotovı do roku 2024, vıroba elektøiny v novém bloku má zapoèít o dalších dvanáct let pozdìji.

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude