Czech Republic

Zimní nabídka iDNES Premium přináší řadu nových výhod

Speciál iDNES Premium Zima pøináší øadu nových výhod pro zpøíjemnìní zimních víkendù, prázdnin a dovolených.

Klub iDNES Premium totiž vedle pestré nabídky exkluzivního ètení zve své èleny také do sekce Zábava, která je plná atraktivních výhod a bonusù. Nabídku v této sekci se snažíme neustále aktualizovat a vylepšovat. Zimní speciál je pøipraven pro všechny milovníky snìhu.

Nabídka je rozdìlena do nìkolika fází, které jsou závislé na uvolòování protiepidemických opatøení.

Lyže zdarma, servis v akci 1+1, boty se slevou

Lyže znaèky Beany

Lyže znaèky Beany

Zimní výbavu mohou èlenové iDNES Premium zaèít kompletovat už dnes. Startuje soutìž o celodøevìné lyže znaèky Beany v hodnotì 7 000 Kè i s vázáním. Zimní boty znaèky Dolomite mohou èlenové prémiového klubu nakoupit díky spolupráci s Endorphin Republic s výraznou slevou. A Endorphin Republic provozuje také servis, kde si díky èlenství v iDNES Premium mùžete nechat na nejnovìjších strojích pøipravit sjezdové lyže i bìžky v akci 1+1 zdarma.

V dalším týdnu dostanete možnost si na víkend zdarma pùjèit skialpové vybavení, které si užijete, i když vleky ještì nepojedou.

ilustraèní obrázek

ilustraèní obrázek

Pokud to situace dovolí, tak ihned po otevøení skiareálù budou mít èlenové iDNES Premium možnost výhodnì nakupovat skipasy do støedisek po celé Èeské republice. K tomu se mùžete vybavit napøíklad v Happy Sportu výhodnou zápùjèkou zimního sportovního vybavení. Klidnì rovnou na celý rok.

Poøád také myslíme na vaše zdraví. Celá sekce, která je mu vìnovaná, stále funguje, a to jak obsahová èást, tak i ta s výhodnými a rychlými vyšetøeními.

Hotel Imperial v Karlových Varech

Hotel Imperial v Karlových Varech

Také zde pøinášíme novinku: možnost pobytu s léèebným respiraèním programem v Hotelu Imperial v Karlových Varech a pøipravujeme i hotel Sanssouci. Lázeòské pobyty jsou povolené i nyní a speciální respiraèní balíèek prokazatelnì pomáhá pøi rekonvalescenci i po prodìlaném onemocnìní na covid-19. Díky iDNES Premium mùžete celý pobyt získat s bezkonkurenèní 30% slevou. Od státu lze navíc získat dalších 4 000 Kè na osobu.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7