Czech Republic

Zima zahnala do jeskyní v Jeseníkách více netopýrů než obvykle

Letos zimovalo na Javorovém vrchu tøináct druhù netopırù. To je podle odborníkù pro lokalitu obvyklé, avšak pøekvapilo množství jedincù.

„Nejpoèetnìji zde zimuje vrápenec malı. Ve spánku se zabalí do køídel a pøipomíná hruštièku visící ze stropu. Letos jich na Javorovém vrchu bylo napoèítáno 1 612, témìø o dvì stovky více než minulou zimu,“ popsal zoolog Správy CHKO Jeseníky Petr Zobaè.

Doplnil, že se populace tohoto druhu netopırù rok od roku rozrùstá. „U tìchto druhù vázanıch pøes léto na staré pùdy, poèty dlouhodobì stoupají. V 80. letech se vyskytovaly v kriticky malém poètu, rok od roku pøibıvají,“ konstatoval Zobaè.

Neèekanı byl poèet netopırù èernıch, tìch se spoèítalo 215, o 56 víc než loni, aè dlouhodobì jejich populace spíš klesají.

„U tìchto chladnomilnıch druhù mùže hrát roli skuteènost, že letos byla poøádná zima. I zvíøata, která obvykle zùstávají ve stromovıch dutinách nebo v okrajovıch èástech štol, se stáhla hloubìji,“ sdìlil zoolog Agentury ochrany pøírody a krajiny Jiøí Šafáø.

V Javorovém vrchu byl støedovìkı rudnı dùl, podzemní prostory tam ale vznikaly už èinností Keltù. Netopıøi se tam sèítají od pøelomu 60. a 70. let minulého století. „Tak dlouhodobé údaje jsou unikátem i ve svìtì,“ dodal Šafáø.

Football news:

Bayern and Borussia will have 30 days to accept an invitation to the Super League. PSG - 14
Member of the UEFA Executive Committee on the Super League: All 12 clubs need to be kicked out. Players will have the right to terminate their contracts and become free agents
Coach of the Norwegian national team about the Super League: Juventus were knocked out of the Champions League by Lyon, Porto and Ajax, Arsenal and Tottenham are not in the top 30. What the hell are they doing in this tournament?
Writer Stephen Fry on the Premier League clubs in the Super League: Six clubs have achieved what no politician has managed-united the whole of Europe in an aversion to greed and stupidity
Rooney on the Super League's founding clubs: Their bosses are not stupid, let's see what they offer. Manchester United is trying to develop
UEFA and the top clubs need each other too much. Even if Super League is inevitable, the current plan is too raw
Member of the UEFA Executive Committee on Real Madrid, City and Chelsea in the Champions League semi-final: They should be suspended. I expect this to happen on Friday