Czech Republic

Židovské kopí. Vražda íránského vědce nese stopy zabijáků Mosadu

Kolem útoku na devìtapadesátiletého fyzika a generála Revoluèních gard, kterı byl považován za nejvıznamnìjšího pøedstavitele íránského jaderného programu, panuje stále mnoho nejasností. 

Fachrízádehùv konvoj podle prvních informací pøepadlo na silnici vıchodnì od hlavního mìsta tucet støelcù, na místì prı také explodoval pick-up s nastraženou vıbušninou. Íránci dokonce uvedli, že nìkolik „teroristù“ zadrželi. 

V pondìlí ovšem pøišli s novou verzí: konvoj prı rozstøílel dálkovì ovládanı kulomet. „Bohužel, ta operace byla velice sofistikovaná. Provedli ji pomocí elektronického zaøízení. Na místì èinu žádní pachatelé nebyli pøítomni,“ uvedl na pohøbu jaderného vìdce šéf íránské bezpeènostní rady Alí Šamchání.

Nìkterá íránská média s odkazem na nejmenované zdroje uvnitø režimu uvedla, že na místì atentátu byla objevena zbraò nesoucí „specifické rysy izraelského vojenského prùmyslu“. Podle kanálu al-Alam byla zbraò „ovládaná pøes satelit“.

„Svìt by nám mìl podìkovat“

O tom, že veterána íránského vojenského programu nechal ze svìta sprovodit Izrael, nepochybuje témìø nikdo. Pøedstavitelé židovského státu to sice (jako obvykle) nekomentují, deníku The New York Times to však potvrdily zdroje z americkıch i izraelskıch tajnıch služeb.

„Íránské aspirace získat jadernou zbraò, v jejichž èele stál Mohsen Fachrízádeh, pøedstavují takovou hrozbu, že svìt by mìl Izraeli dìkovat,“ øekl listu nejmenovanı pøedstavitel izraelskıch tajnıch služeb, kterı se dlouho podílel na sledování muže, jenž údajnì stál v èele íránskıch snah sestrojit jadernou hlavici. 

Že zavraždìnı vìdec na seznamu nepøátel Izraele figuroval hodnì vysoko, naznaèují i dva roky stará slova Benjamina Netanjahua. „Fachrízádeh. Zapamatujte si to jméno,“ prohlásil izraelskı premiér na tiskové konferenci, na které pøedstavil takzvanı Atomovı archiv – ukradené íránské dokumenty, které podle nìj dokazují, že Teherán pokraèuje ve vıvoji jaderné zbranì.

Smrt prominentního fyzika potvrdila, že Izrael je pøi likvidaci svıch nepøátel nesmírnì efektivní. Novináø Ronen Bergman, kterı na toto téma napsal knihu Rise and Kill First: The Secret History of Israel’s Targeted Assassinations, odhaduje, že izraelské tajné služby za dobu své existence zavraždily po celém svìtì nejménì 2 700 lidí.

Špice kopí

Jak pøipomíná britskı list The Times, Mosad na to má dokonce speciální jednotku. Jmenuje se Kidon a z podstaty vìci se toho o ní moc neví. Údajnì jsou do ní vybírání èlenové elitních komand izraelské armády vycvièení pro boj v tılu. Každou operaci jednotky, jejíž jméno v hebrejštinì znamená „špice kopí“, musí schválit premiér.

Vznikla zøejmì na poèátku 70. let v reakci na masakr na olympiádì v Mnichovì, kde palestinští teroristé z organizace Èerné záøí povraždili jedenáct izraelskıch sportovcù. Premiérka Golda Meierová tehdy dala Mosadu rozkaz, aby pachatele vypátral a zlikvidoval.

Lov trval témìø dvacet let, izraelští zabijáci však nakonec vìtšinu strùjcù útoku vypátrali a zabili. Obèas se sekli: napøíklad v roce 1973, když v norském Lillehammeru zavraždili marockého èíšníka, kterého omylem považovali za šéfa Èerného záøí.

Nebo v roce 1997, kdy v Ammánu otrávili šéfa Hamásu Chalída Mašala. Málem zemøel, operativci Mosadu však byli bìhem akce zajati a Izrael je nakonec pod tlakem Washingtonu vymìnil za protijed pro palestinského politika. 

Stihnout co se dá

Kromì ojedinìlıch selhání je však historie Kidonu plná úspìšnıch akcí. V roce 1990 jeho operativci zastøelili v Bruselu kanadského raketového inženıra, kterı pracoval pro Saddáma Husajna. O pìt let pozdìji vyøídili na Maltì tehdejšího šéfa Islámského džihádu, v roce 2008 izraelskı snajpr zabil šéfa syrského jaderného programu. Údajnì ho zastøelil v jeho pobøežní vile z projíždìjící jachty.

V poslední dekádì se izraelské tajné služby zamìøily na zpomalení íránského jaderného programu. V letech 2010 až 2012 neznámí pachatelé zavraždili nejménì ètyøi prominentní íránské vìdce. Dva z nich zemøeli pøi explozi vıbušniny, kterou na jejich automobil pomocí magnetu pøipevnil útoèník na motorce.

Páteèní atentát na hlavního pøedstavitele íránského jaderného programu je jednak velkou ranou pro islamistickı režim v Teheránu, jehož bezpeènostní složky nyní èelí nepøíjemnım otázkám, jak mohly nìco takového dopustit. 

Pøedevším však naznaèuje, že Izrael se pokusí využít posledních tıdnù pøed nástupem Joea Bidena do Bílého domu a zintenzivní útoky proti svému úhlavnímu nepøíteli. Zatímco Donald Trump Izraeli ve všem vyhovìl a dokonce zvažoval útoky na íránská jaderná zaøízení, jeho nástupce podporuje návrat k jaderné dohodì s Teheránem, proti níž Netanjahu vždy usilovnì brojil.

„Je to signál, že lov pokraèuje,“ uvedl pro list The New York Times blízkovıchodní analytik Bruce Riedel a pøedznamenal tak možnost, že do Bidenovy inaugurace se zøejmì ještì doèkáme dalších nevysvìtlenıch atentátù a útokù na íránské cíle.

Football news:

Bruno picked up 4 Player of the Month awards in 2020. Ronaldo, Henry and Lampard had the same number-but for a career in the Premier League
Lev - the best coach of the decade in the national teams, Deschamps-2nd, Shevchenko-17th (IFFHS)
Head of the Premier League: We ask players not to hug and change their behavior
Milan had rented the midfielder, Torino Meite until end of season with option to buy
Ramos played on painkillers with Athletic due to knee problems
Barcelona's presidential election is scheduled to take place on March 7
Sir Alex Ferguson: Fortunately, I was retired when I watched Liverpool play in the last two years