Czech Republic

Žhář z Bohumína si přinesl benzin z pumpy. Tvrdí, že se pak chtěl zabít

Muž mìl s bıvalou manželkou a zbytkem rodiny spory, rozhodl se proto pro šílenı èin.

„Sdìlil, že zajel na èerpací stanici a tam natankoval benzin. Kolik ho bylo, to je pøedmìtem dalšího vyšetøování,“ sdìlil dozorující státní zástupce Michal Król.

Potvrdil také, že muž vìdìl o konání oslavy v bytì, takže mu bylo jasné, že v nìm bude více lidí než obvykle. 

Pak mstitel dojel k domu, vyjel do jedenáctého poschodí a další dìní popsal ještì pøed zahájením trestního øízení. „Podle toho mu nìkdo otevøel, aniž se podíval, kdo je za dveømi. Èást hoølaviny vylil do bytu, ale pak se už dál nedostal, tak polil dveøe a zapálil, pøitom se èásteènì sám popálil,“ uvedl státní zástupce.

Souèasnì odmítl, že by muž dveøe uzamkl a nechal v zámku klíèe, jak tvrdí nìkteøí lidé. „O tom nemám žádné informace,“ konstatoval žalobce. 

Pak žháø pøed domem sledoval další události a podle pøihlížejícím pøiznával a snad se i chlubil tím, že byt zapálil on. Kriminalistùm øekl, že pak chtìl spáchat sebevraždu. „Tvrdil, že zvažoval nasednout do auta a do nìèeho narazit. I proto jsme navrhovali vazbu, protože tím mohl ohrozit nìkoho dalšího,“ vypovìdìl Król.

Pøi vıslechu podezøelı také sdìlil, že svého poèínání lituje, nikoho nechtìl zabít, rodinu mínil jen postrašit. „To jsou ale obvyklá vyjádøení,“ poznamenal žalobce.

Obvinìnému pøitìžuje také to, že z minulosti má už ètyøi záznamy. „Nejde sice o nic více závažného, má tam myslím nebezpeèné vyhrožování, ale už to nasvìdèuje tomu, že dotyènı by mohl mít sklony k agresi,“ pøiblížil státní zástupce.

Podle neoficiálních informací bylo v dobì oslavy v bytì patnáct lidí a ètyøi se zachránili. V dobì útoku údajnì kouøili na balkonì a na poslední chvíli se zachránili tím, že pøelezli na balkon vedlejšího bytu.

„U dvou pacientù, kteøí jsou umístìni na jednotce intenzivní péèe se zdravotní stav mírnì zlepšil. Jsou stabilizovaní, by stále ve vážném stavu,“ uvedla mluvèí ostravské fakultní nemocnice Petra Petlachová. Jeden zùstává napojen na plicní ventilaci. Na bìžném oddìlení jsou další dva zranìní. „Jeden z nich bude dnes s nejvìtší pravdìpodobností propuštìn,“ doplnila.

Èeská televize dnes uvedla, že oba vážnì popálení lidé byli v dobì požáru v koupelnì bytu.

Football news:

Giggs on bale at Tottenham: Now we can see him play every week
Tottenham loan Vinicius from Benfica. He was the top scorer last season in Portugal
Hudson-Audrey wants to move to Bayern. The club has been trying to sign him since January 2019
Neuer on winning the German super Cup: scoring 3 goals is always impossible. Fortunately, Kimmich scored
Vasin's agent that the ex-coach of Khimki Gunko refused the player: I don't know anything about it. Maybe he was offered a taxi driver
Shomurodov will sign a 4-year contract with Genoa. Medical check - up-on Friday
Vinicius was offside, but the ball was last touched by a Valladolid defender. Ex-referee Andujar Oliver on Real Madrid's goal