Czech Republic

Zemřel prezident Exekutorské komory Vladimír Plášil, bylo mu 63 let

Plášil pùsobil od roku 2001 jako soudní exekutor v Praze 7 a v minulosti byl mimo jiné èlenem Legislativní rady vlády. V èele komory pak stál od roku 2018.

„Zasadil se o další transparentnost a elektronizaci komory, která za jeho pùsobení vıznamnım zpùsobem zefektivnila svou èinnost. Vıznamnım zpùsobem také pøispìl k zapojení komory do legislativních procesù a k užší spolupráci s orgány veøejné moci,“ sdìlila Desatová. 

Za Plášilova pùsobení v prezidiu také podle ní posílila Exekutorská komora ÈR svou pozici v Mezinárodní unii soudních exekutorù.

Exekutorská komora Èeské republiky sdružuje soudní exekutory, vykonává jejich samosprávu a dohlíží nad jejich úøední èinností. Èlenství v komoøe je pro všechny exekutory ze zákona povinné. Komora sídlí v Praze a má poboèku v Brnì.

Football news:

Piazon about Chelsea: After 3-4 leases, I realized that this is just a business. It was hard, but I do not regret it
Liverpool's results are an anomaly. Don't be fooled by the shouting-the crisis is not so global (although it may cost the championship) Showsport's emotional reaction to Klopp's results
Leicester have stopped negotiations on the loan of Eriksen due to the high salary of the player
Buffon-Ronaldo: CR 760! I could have scored less
Barcelona's appeal against the suspension of Messi was rejected
The youngster agreed to go to Arsenal. Real will give midfielder in rent without the right of redemption
President of Genoa: I intend to keep Shomurodov. Juventus did not contact us