Czech Republic

Zemřel kuvajtský vládce šajch Sabah Ahmad Džábir Sabah, bylo mu 91 let

„Kuvajtskı lid, islámské, arabské a spøátelené národy s velkou lítostí a zármutkem truchlí za smrt šajcha Sabaha Ahmada Džábira Sabaha, emíra Kuvajtu,“ uvedl v televizním vysílání jeden z kuvajtskıch èinitelù.

Oèekává se, že do èela zemì nyní nastoupí 83letı korunní princ Navaf Ahmad Džábir Sabah, píše agentura AP. Ten èást pravomocí pøevzal již po emírovì hospitalizaci v èervenci a v minulosti zastával øadu vysokıch funkcí, vèetnì postu ministra obrany.

Kuvajt je konstituèní monarchie, reálná moc je ale v rukou rodiny Sabahù. Kuvajtskı emír byl respektovanou osobností v mezinárodní politice. I pøes svùj pokroèilı vìk hrál vıraznou roli v Radì pro spolupráci arabskıch státù Perského zálivu (GCC) nebo Lize arabskıch státù (LAS) a jeho zemì, vıznamnı vıvozce ropy, je štìdrım dárcem válkami postiženım zemím Blízkého vıchodu, za což emír dostal øadu ocenìní.

Kuvajt byl pod jeho vedením také oceòován za to, že ve srovnání s dalšími zemìmi v oblasti poskytuje svım obèanùm vìtší svobodu projevu.

Šajch Sabah se narodil v roce 1929. Od roku 1963 po 40 let zastával funkci ministra zahranièí a poté byl premiérem. Jeho manželka zemøela pøed 30 lety, zùstali po nìm dva synové. Tøetí syn zahynul v roce 1969 pøi autonehodì, jediná dcera podlehla v roce 2002 rakovinì.

Football news:

Raheem sterling: we Need to fight insults on the Internet. Do people want to change something?
Mourinho on Europa League: it's not fair that you get clubs from the Champions League in the play-offs
In real Life, they thought about changing the coach. Candidates - Pochettino and Raul (As)
Khabib: I like Football more than MMA. There is no need to beat, break. Just by beauty you show what a professional you are
Gem, a masterpiece, from Russia with love: in Italy, love the Beginning
Ramos worked individually today. Match against Barca the day after tomorrow
Ancelotti on van Dijk's injury: Pickford is very sad. To say it was deliberate is too much