Czech Republic

Zemřel grafik Vladimír Suchánek. Bylo mu 87 let

Ve vìku 87 let zemøel v pondìlí 25. ledna malíø a grafik Vladimír Suchánek. Patøil k nejznámìjším èeským umìlcùm, kteøí se zabývali grafickou tvorbou. Byl také dlouholetým pøedsedou Sdružení èeských umìlcù grafikù Hollar, zakladatel a kapelník Hudebního sdružení èeských grafikù Grafièanka, vìnoval se tvorbì exlibris a poštovních známek.

Vladimír Suchánek se narodil 12. února 1933, studoval na pedagogické fakultì Univerzity Karlovy a grafiku na Akademii výtvarných umìní. Poprvé vystavoval v roce 1957, dnes je zastoupen v mnoha veøejných a soukromých sbírkách v ÈR i v zahranièí. Èlenem Hollaru se stal v roce 1969, 20 let byl jeho pøedsedou. Za svùj život uspoøádal 174 samostatných výstav v Èesku i zahranièí. V roce 2006 dostal státní vyznamenání, medaili Za zásluhy v umìní.

Football news:

Spartak-2 coach Pilipchuk about Roche: I liked it. The qualification of the player is visible
Ronaldo ranked in the top 3 scorers of Juventus in Serie A in the XXI century (71 goals). He overtook Dybala
Rostov did not file a protest against the result of the match with Zenit. Replay is not possible (SE)
Ronaldo hit the wall twice with a free kick in the game against Verona. He has 66 shots and 1 goal in Juve
Andrea Pirlo: The young Juve players didn't understand the importance of the details. I asked Ronaldo and Alex to talk to them, but it was not enough
Verona coach: We only gave Juve one chance to score, and it's not easy when they have Chiesa and Ronaldo
Ronaldo has 47 goals in the last 47 games in Serie A