Czech Republic

Zemědělcům vadí další významná rychlotrať. Kritizují spojení Praha–Drážďany

Podle Svazu pìstitelù chmele ÈR se stát na jedné stranì snaží o zápis chmelaøské krajiny do Seznamu svìtového dìdictví UNESCO, na druhé stranì chce stejnì cennou oblastí s dlouhodobou pìstební historií vést vysokorychlostní tra. 

Oblast se nachází v Polabské nížinì, kde je v ÈR podle komory nejúrodnìjší pùda. Podle prezidenta komory Jana Doležala by mìli bıt zemìdìlci více zahrnuti do rozhodování o podobnıch projektech. „Chápeme, že kvùli pandemii je komunikace nároènìjší než døíve, ale vzhledem k míøe zásahu do hospodaøení a krajiny považujeme zapojení všech aktérù do debaty za nezbytné,“ uvedl.

Podle komory má tra na Drážïany vést severnì od Roudnice na Labem po pravém bøehu øeky, mezi obcemi Lounky a Chodouny a dále Polepy a Okna. „V pøípadì realizace této trasy by došlo ke znemožnìní zemìdìlské èinnosti a ke znehodnocení i nezabrané èásti pozemkù. Já i ostatní zemìdìlci bychom pøišli o znaènou vımìru a museli bychom naši èinnost ukonèit,“ uvedl pìstitel koøenové zeleniny Jaromír Ondra, kterı hospodaøí v Chodounech.

Podle pøedsedy svazu pìstitelù chmele Luboše Hejdy se èást dotèené oblasti nachází pod závlahovım systémem, stavba by s vysokou pravdìpodobností narušila jeho funkènost. Alternativní možností je podle Ondry vedení trati po levém bøehu Labe, což je podle nìj také varianta, se kterou se již nìkolik let poèítalo.

Vlastníky pùdy nikdo nekontaktoval

Zemìdìlci v minulém tıdnu protestovali také proti rychlotrati z Prahy do Brna. Tra zasáhne pozemky nìkolika stovek zemìdìlcù, mimo jiné spoleènost PIAS Suchdol, která tak mùže ztratit 100 hektarù pozemkù. „Hovoøí se o vıstavbì vysokorychlostní trati, ale nás jako vlastníka dosud nikdo nekontaktoval a na našich pozemcích se již pohybují geodeti,“ øekl v úterı na tiskové konferenci Zemìdìlského svazu ÈR vedoucí rostlinné vıroby firmy Jan Mikulka.

Podle Mikulky plánovaná stavba znièí až 15 milionù tun ornice a Èesko pøijde o možnost, aby kolem tøí milionù metrù krychlovıch vody bylo roènì vsakováno a zadržováno v pøírodì. Centimetr ornice se vytváøí zhruba 100 let, upozornil. Ministerstvo dopravy chce problém s ornicí vyøešit zohlednìním v cenì vıkupu pozemkù.

Ministerstvo ústy svého mluvèího Františka Jemelky v minulém tıdnu uvedlo, že kritizovaná severní varianta vysokorychlostní tratì mezi Prahou a Brnem vede pìt kilometrù od vodního díla Vrchlice, nezasahuje tedy ani do ochranného pásma tohoto zdroje vody. Ohrožení vodních zdrojù se zemìdìlci také obávají.

Football news:

Father Courtois about Hazard laughing with Chelsea players: Unwise and unprofessional
Neymar about relegation from the Champions League: PSG did everything they could. I am sad, but I am proud of the team
Guardiola's father: I do not rule out that Pep will return to Barca as a coach or adviser
Greenwood is playing his 100th game for Manchester United in 19 years, 217 days. This is a record for the English and the 3rd result in the history of the club
Eden Hazard: I'm sorry. I didn't want to offend the Real Madrid fans. I came here to win
Edouard Mendy was out of work 7 years ago, and now he has taken Chelsea to the Champions League final. When it was tight, a year of training for free
Koeman insists on signing Depay, the Barca management is not sure about the forward