Czech Republic

Zemědělci tepou ekologické ambice EU. Podle studií hrozí zdražení potravin

Dopadové studie k evropským cílùm zatím zveøejnily pouze Spojené státy americké. Podle nich by souèasné návrhy komise snížily zemìdìlskou produkci v EU až o 15 procent, vývoz potravin o pìtinu, hrubý pøíjem zemìdìlcù o 16 procent a zvýšily ceny potravin o 17 procent, dodal ve ètvrtek Pýcha.

Na evropské úrovni se chystá schvalování cílù strategie Green Deal (Zelená dohoda pro Evropu). Podle souèasných návrhù by se mìly snížit do roku 2030 emise skleníkových plynù proti roku 1990 o 55 procent, tzv. klimatické neutrality by se mìlo dosáhnout do roku 2050. Na Green Deal jsou navázané další strategie jako Farm to fork (Z farmy na vidlièku èi Od zemìdìlce ke spotøebiteli), strategie pro biodiverzitu, strategie EU pro metan nebo Spoleèná zemìdìlská politika EU.

Podle Pýchy by se mìly zveøejnit dopadové studie všech tìchto strategií dohromady, protože nìkteré z nich mùžou své zámìry multiplikovat èi jít proti sobì. Dodal, že by se bez znalosti dopadových studií nemìly schvalovat konkrétní cíle, kam by mìla ÈR v pøíštích letech míøit.

Zemìdìlci hájí používání pesticidù

„Dopad mùže být i do celé spoleènosti a mùže být i fatální,“ øekl. Svaz, stejnì jako ÈR, se již pøed èasem ohradil proti plánu strategie Farm to fork, kde se poèítalo s pomìrným snižováním používání pesticidù u všech èlenských státù nebo se zvyšováním podílu zemìdìlské pùdy v ekologickém režimu.

Pýcha pøipomnìl, že ÈR v posledních letech spotøebu pesticidù snížila, zatímco jinde v Evropì se naopak zvedala. „U nás spotøeba pesticidù za poslední roky klesla o 27 procent, ve Francii vzrostla ve stejném období skoro o 40 procent a tøeba v Rakousku dokonce o 53 procent. Spolu s Portugalskem a Irskem patøíme mezi ty unijní zemì, kde objem prodaných prostøedkù proti škùdcùm klesá nejvíce,“ uvedl již døíve ministr zemìdìlství Miroslav Toman (ÈSSD). Podle ministra se už nyní v ÈR používá ménì pesticidù a umìlých hnojiv, než je prùmìr EU, a také ménì než v nìkterých západních evropských státech.

Podle Pýchy by se nemìla spoleènost dívat na pesticidy jenom negativnì. Pøipodobòuje jejich fungování u rostlin k používání lékù, když je èlovìk nemocný. „Nikdo nediskutuje o tom, jestli máme brát léky,“ øekl.

Football news:

Arteta on Ozil: It is always sad when such a figure leaves
Alabai will move to Real Madrid in the summer. The contract for 4 years is agreed, the salary is about 11 million euros (Marca)
Stefano Pioli: We will look at the table in April. For Milan, every match is the most important
Zlatan Ibrahimovic: Together with Mandzukic, we will scare the opponents of Milan. He signed a contract
Milan scored 43 points in 18 rounds - the best result since the 2003-04 season. Then the club became the champion
Aubameyang scored a double in a Premier League match for the first time in the season. Parti's first assist for Arsenal
Chelsea want to buy Holand in the summer and are ready to break their transfer record (The Athletic)