Czech Republic

Zeman se kloní k více volebním obvodům. Trikolóra prosazuje jeden obvod, řekl Klaus mladší

Klaus novináøùm øekl, že s prezidentem probíral i aktuální politickou a pandemickou situaci. Hlasování o nedùvìøe vládì podle nìj nyní není ve høe.

Hlavním bodem støedeèní schùzky bylo podle Klause téma volebního zákona. „Pan prezident øekl, že by ho varianta jednoho volebního obvodu nerozèílila. On sám se ovšem spíš kloní k více volebním obvodùm, kvùli vytváøení nových politických talentù v krajích,“ øekl.

Klaus zdùraznil, že se s prezidentem shodli na tom, že nejdùležitìjší je, aby se volby vùbec konaly. „My podporujeme jeden volební obvod. Pøijde nám to nejlepší a nejspravedlivìjší v souèasné situaci. Pøípadnì jako ústupek ještì navrhujeme volby ve tøech historických zemských krajích,“ podotkl. Jeho hnutí oznaèuje rozdìlení do krajù za nesmyslné. Variantu s více volebními obvody podle nìj prosazují hlavnì strany bez silného lídra.

Zmìna volebního zákona je nutná kvùli rozhodnutí Ústavního soudu, který èást volebního zákona zrušil. Zákonodárci musejí v zákonì zejména nahradit zpùsob pøepoètu volièských hlasù na poslanecké mandáty. Vláda navrhla nahrazení dosavadních 14 volebních obvodù jediným celostátním. Vìtšina opozièních stran chce naopak zachovat rozdìlení do 14 volebních krajù.

Football news:

Lineker on Barca's Cup win: Koeman did a great job in a difficult time for the club
Zidane about Real Madrid: These players have won a lot, but they want more
Sorokin that St. Petersburg may host additional Euro matches: There is nothing to say yet, there is no guarantee
Paul Pogba: Manchester United must win something. I don't like to play and not win
Coach Athletic Marcelino: Barcelona beat us in the Cup final because they were clearly better
Real Madrid: Congratulations to Barcelona and its fans on a well-deserved victory in the Spanish Cup
Antoine Griezmann: I am happy at Barca. We want to win La Liga as well