Czech Republic

Zeman prosí o dodržování opatření. Novým restrikcím šlo předejít, míní opozice

Vláda kvùli zhoršující se epidemiologické situaci znovu zpøísnila opatøení. Od ètvrtka od 6 hodin ráno se uzavøe maloobchod a služby, s vıjimkou prodejen se základním sortimentem. Omezí se také volnı pohyb, lidé budou moci cestovat pouze do práce, obchodu nebo za rodinou.

„Pan prezident nová opatøení podporuje a prosí obèany, aby je trpìlivì dodržovali. Je to v zájmu záchrany lidskıch životù, v zájmu celé èeské spoleènosti,“ napsal iDNES.cz mluvèí prezidenta Jiøí Ovèáèek.

Pøísnìjší opatøení podporuje i parlamentní opozice. „V tuto chvíli musíme spoléhat na odborníky, kteøí mají podrobné analızy a informace a doufat, že vláda se jimi tentokrát øídí,“ uvedl pøedseda ODS Petr Fiala.

Dnešní rozhodnutí vlády oznaèil za velkı zásah do svobody lidí, kterı  postihne životy i podnikání obèanù. „Nemuselo to zajít až sem, kdyby vláda pùl roku neøešila volby, ale vìnovala se skuteènì tomu, abychom byli adekvátnì pøipraveni. Teï je dùležité situaci rychle zvládnout a pomoci všem, které pandemie a vládní opatøení zasáhly,“ doplnil Fiala. 

Pøedseda Pirátù Ivan Bartoš žádá vládu o jasnou komunikaci a kompletní pøedstavení délky trvání jednotlivıch opatøení a také kompenzací pro zasažená odvìtví. Faktické zmrazení zemì podle nìj dopadne na všechny obèany.

„Bohužel stále trvá naprostı chaos, kdy jedna èást vládních pøedstavitelù ještì o víkendu tvrdí, že lockdown nebude, zatímco další èlenové kabinetu øíkají opak. Obèané a podniky neví dne ni hodiny a vláda jim nyní svou nepøedvídatelností mùže zpùsobit krach,“ uvedl Bartoš s tím, že pøísná opatøení jsou však nyní už jen jedinou cestou, jak dostat zemi z krize a zachraòovat životy. 

K co nejrychlejšímu postupu, kterı povede k oznámení finanèních kompenzací pro obèany i firmy postižené souèasnımi opatøeními vyzval i pøedseda SPD Tomio Okamura. „V legislativní nouzi mùže zákony do Snìmovny pøedkládat pouze vláda, nesmíme ztrácet ani vteøinu a poslanci SPD jsou pøipraveni zasedat každı den klidnì nonstop, abychom pomohli lidem,“ uvedl Okamura. 

Pøísnım opatøením, která ochromí život v zemi, se podle pøedsedkynì TOP 09 Markéty Pekarové Adamové dalo pøedejít. „To by však vláda nesmìla svá rozhodnutí dìlat na základì obav z voleb, ale z dat, které mìla k dispozici. Vláda má na svìdomí zbyteèné obìti - lidské i ekonomické,“ tvrdí. 

Stejnì jako pøedsedové dalších opozièních stran volá po rychlé ekonomické pomoci lidem i firmám. „Jedno dùležité opatøení vyhlašuju taky já: až to nejhorší pøekonáme, budeme hnát vládu k odpovìdnosti.“

Reakce dalších politikù zjišujeme. 

Football news:

Neymar on reuniting with Messi: next year we have to do it
Scott Micromini: I hope Manchester United will win Leipzig and away
Lampard on whether Giroud will start in the Premier League: we'll See. Forward scored 4 goals for Sevilla
Lucescu after 0:3 with Juve: Dynamo is learning, getting experience and should go to the eurovesna
You can't be half-pregnant and half-make the playoffs. Tuchel on PSG's chances in the Champions League
Barcelona first ever Champions League penalty kick in 5 consecutive rounds
Almost pregnant doesn't mean pregnant. This is Tuchel's metaphor about PSG's chances for the Champions League play-offs: we explain their alignment with Manchester United and RB