Czech Republic

Zeman podepsal jmenování generálů, šéfa BIS podle předpokladů nepovýšil

Michal Koudelka

Michal Koudelka

Prezidentùv mluvèí Jiøí Ovèáèek zároveò potvrdil døívìjší Zemanovo oznámení, že prezident opìt nepovıšil øeditele Bezpeènostní a informaèní služby (BIS) Michala Koudelku. Vláda mu jeho jmenování do generálské hodnosti navrhla už popáté.

Koudelka pomocí twitterového úètu BIS pogratuloval všem povıšenım generálùm. „Dìkuji Vládì ÈR za to, že mì na povıšení opìt navrhla i za jeho zdùvodnìní. I samotná nominace je ocenìním práce pro celou BIS,“ vzkázal.

Jmenování do generálské hodnosti èi povıšení do vyšší generálské hodnosti se tıká 18 vojákù, policistù, hasièù, celníkù a pøíslušníkù Vìzeòské služby. Mezi povıšenımi je napøíklad policejní prezident Jan Švejdar nebo øeditel Vìzeòské služby Petr Dohnal.

Prezident generály každoroènì povyšuje u pøíležitosti státních svátkù 8. kvìtna a 28. øíjna. Letošní kvìtnové jmenování generálù se ale kvùli pandemii koronaviru neuskuteènilo. Pražskı hrad nakonec kvùli aktuálnímu vıvoji pandemie rozhodl i o odložení slavnostního aktu jmenování generálù v øíjnu. 

Zeman však jmenovací rozkazy a rozhodnutí podle Ovèáèka podepsal. Náèelník Vojenské kanceláøe prezidenta republiky Jan Kaše øekl, že jmenováni a povıšeni budou k 27. øíjnu, tedy ke dni, na kterı se pùvodnì letos akt plánoval.

Kaše nyní vojákùm, kteøí jsou mezi povıšenımi, rozhodnutí prezidenta oznámí, tím nabude právní moci. U ostatních pøíslušníkù bezpeènostních sborù tento postup není nutnı. Všichni zároveò rozhodnutí èi rozkaz dostanou prostøednictvím pošty. O tom, kdy se slavnostní pøedání dekretù uskuteèní, bude teprve rozhodnuto podle vıvoje epidemie.

Zeman již døíve øekl deníku Mladá fronta Dnes, že navržené generály jmenuje s vıjimkou Koudelky. Prezident práci BIS opakovanì kritizuje, tajná služba se naopak doèkala opakované chvály od vlády èi Parlamentu. Podle Zemana by mìl bıt Koudelka z funkce odvolán.

Football news:

Mourinho on coaching career: 20 years ago, only ex-players were taken into account. Not now, and this is my legacy
Balotelli is close to a move to Vasco da Gama. He was offered 2.5 million euros a year
Van Dijk - best Central defender of 2020, Trent-right, Robertson-left (ESPN)
Massimiliano Allegri: Ronaldo is a top player in terms of mentality. He has a new goal every year
Borussia Dortmund presented a collection with Spongebob as part of a deal with Nickelodeon
Woodward on Manchester United and trophies: there is a lot of work Ahead to achieve the stability needed
Neuer - best goaltender in 2020, Alisson-2nd, Oblak-3rd (ESPN)