Czech Republic

Zeman odsunul udělování vyznamenání na příští rok, Mynář zkritizoval Hřiba

„Na základì doporuèení ministra zdravotnictví Romana Prymuly pan prezident rozhodl, že ústavní akt pøedávání státních vyznamenání bude odsunut a bude se konat 28. øíjna v pøíštím roce,“ uvedl Mynáø. Seznam, komu bylo vyznamenání udìleno, se objeví na stránkách Pražského hradu 28. øíjna ve 20.00. 

„Chtìl bych všem vyznamenanım v letošním roce podìkovat za to, že chtìli osobnì pøijet a pøevzít si vyznamenání z rukou pana prezidenta,“ dodal. 

„28. øíjen si na Pražském hradì pøipomeneme pro nás symbolicky slavnostním støídáním hradních stráží, které probìhne v pravé poledne. A na konci støídání zazní hymna Èeské republiky,“ uvedl Mynáø. „Ve veèerních hodinách 28. øíjna bude první nádvoøí Pražského Hradu slavnostnì nasvíceno v barvách èeské trikolory,“ dodal.

Mynáø pøipomnìl, že letošní udìlování státních vyznamenání bylo plánováno jinak, než v pøedcházejících letech. Pøedávání se mìli podle Mynáøe zúèastnit pouze vyznamenaní, prezident a potøebnı personál. Kancléø zdùraznil, že nebyl plánovanı ani raut.

„Nebyli pozváni žádní politici, ústavní èinitelé, žádní senátoøi, poslanci, církevní hodnostáøi, diplomatickı sbor, soudci, rektoøi èi další vzácní hosté. Prostì jen pan prezident a vyznamenání. Mìlo to probìhnout za vıjimeènıch lidskıch podmínek, to znamená všichni vyznamenaní mìli mít test na covid a všichni mìli mít roušky,“ uvedl.

Kritika pražského primátora

Kancléø se následnì na tiskové konferenci pustil do ostré kritiky pražského primátora Zdeòka Høiba. „Chtìl všem vyznamenanım omluvit za slova primátora Høiba, kterı slavnostní akt pøedávání vyznamenání, cituji, nazval párty na Hradì pro papaláškou smetánku,“ uvedl Mynáø. 

Høib na svém Twitteru 13. øíjna totiž k 28. øíjnu napsal následující: „Další ukázkovı pøíklad pohrdání obèany v pøímém pøenosu. Pøestože pro dolních 10 milionù bude všude všechno zavøené, tak na Hradì bude párty pro papalášskou smetánku. Dùvod je stejnı jako na jaøe. Prasata jsou hladová.“

Podle Mynáøe v letošním roce mezi vyznamenanımi jsou veteráni z druhé svìtové války, Karel Gott i ti, kteøí podle jeho slov nyní „dennì bojují za naše životy“.

„Tyto všechny pan primátor Høib nazval hladovımi prasaty. To je nejstrašnìjší urážka všech vyznamenanıch v témìø stoleté historii udìlování státních vyznamenání. Kdyby pan primátor Høib mìl sobì alespoò trošku si úètù slušnosti, tak se všemu mluví, okamžitì odstoupí a nìkde v soukromí si nafackuje,“ prohlásil kancléø

Reakci primátora Høiba iDNES.cz zjišuje.

Zeman ještì nedávno trval na tom, že by se akce mìla konat. Pokud by se tradièní ceremoniál neuskuteènil, byla by to urážka státního svátku vzniku republiky i vyznamenanıch, øekl Blesku. Podle premiéra Andreje Babiše Zeman souhlasil s tím, že se vyznamenání pøedají bez úèasti veøejnosti a politikù. Na ceremoniál by mìli dorazit jen vyznamenaní, kterıch má bıt kolem 40. Poslední slovo budou mít hygienici, zdùraznil døíve Babiš.

Vláda od ètvrteèních 6:00 do 3. listopadu naøídila omezení pohybu a kontaktu s jinımi lidmi. Vıjimkou jsou cesty do práce, na nákupy, k lékaøi nebo za rodinou.

Football news:

Pep on Aguero's reaction to Maradona's death: it's difficult, especially for his son. Sad situation for the family
Pogba and Mctominay will not play with Southampton due to injuries
Jurgen Klopp: Maradona is the best player in my life. Meeting him was like meeting the Pope
Chalhanoglu will move to Manchester United as a free agent in the summer of 2021 (Christian Falk)
Benzema, Carvajal, Ramos and Valverde will not play with Alaves due to injuries
Ronaldo will not play against Benevento. Pirlo gave him a rest
Zidane on Real Madrid's downturns: Stability in football is the hardest thing to achieve. The problem is not in relation