Czech Republic

Zeman na Hradě vyjádřil podporu policistům. Pak přijal ministra obrany

Miloš Zeman pøijal policejního prezidenta Jana Švejdara ve støedu ve dvì odpoledne. O setkání informoval na Twitteru mluvèí prezidenta Jiøí Ovèáèek. Ten ještì pøed zaèátkem jednání pro iDNES.cz napsal, že Zeman chce na schùzce vyjádøit podporu policistùm za nasazení v dobì epidemie. 

„Pan prezident se zajímal o souèasné problémy policie související pøedevším s koronavirovou pandemií. Tématem rozhovoru byly také možnosti policie v pomoci zdravotnictví jako napøíklad trasování kontaktù èi zapojení policistù do služeb v nemocnicích. Na øadu pøišly i otázky rozpoètu policie na pøíští rok,” napsala po schùzce mluvèí policejního prezidenta Kateøina Rendlová.

Na Hrad po policejním prezidentovi zamíøil i ministr obrany Lubomír Metnar. „Pana prezidenta za chvíli na schùzce detailnì seznámím s rozpoètovými potøebami resortu obrany a stavem strategických modernizaèních projektù, vèetnì zapojení èeských firem,“ informoval ministr Metnar na twitterovém úètu.

„Na Hradì jsem pana prezidenta detailnì informoval o skladbì obranného rozpoètu pro pøíští rok a vysvìtlil mu nutnost udržet ho ve výši schválené vládou, to je 85,4 miliard korun. Souèasnì jsem mu popsal, jak by škrt 10 miliard výraznì narušil modernizaci armády a probíhající velké projekty. Tratil by na tom i èeský obranný prùmysl, který dlouhodobì podporujeme a je do velkých armádních zakázek výraznì zapojen. Jsem rád, že pan prezident návrh rozpoètu podpoøil,“ øekl po jednání s prezidentem pro iDNES ministr obrany Metnar. 

Nedostatek personálu nahrazují policisté

Policisté v souèasné dobì pomáhají v nemocnicích. Sedm policistù z obvodních oddìlení v Plzeòském kraji vypomáhá tøeba ve Stodské nemocnici, kde mají nedostatek personálu. Jsou k dispozici zdravotním sestrám hlavnì u covidových lùžek. Nasazení budou po dobu nouzového stavu.

„Nemocnice kraje se potýkají s nedostatkem kvalifikovaného personálu. Zrodil se nápad, že vlastnì poøádkoví policisté mají odpovídající kvalifikaci a proto jsme se domluvili, že policie k tomuto úèelu vyèlení šest až osm policistù. Na spolupráci jsme se domluvili velmi rychle, bìhem ètyø dnù. Pøipravila se smlouva a v tuto chvíli už pracují ve Stodské nemocnici,“ uvedla námìstkynì vykonávající funkci hejtmana Marcela Krejsová.

Šest policistù vypomáhá i na na covidových jednotkách èeskolipské nemocnice. Na základì dohody o výpomoci ve zdravotnickém zaøízení budou slouží ve 12 hodinových smìnách v pracovní dny i o víkendech.

Football news:

Zidane on the criticism: It doesn't matter if I'm tired or not. Not only does the coach work, there is a lot behind the club
Barcelona to challenge Messi's suspension for hitting Athletic player on the head
Wenger on Ozil at Fenerbahce: He needs a warm environment. He always chooses the right decision in the game, and this is brilliant
Til Schweiger's company made a sugar documentary about Schweinsteiger: not a single acute topic and no Lama at all
Zidane on Jovic: It's hard to play in Real life. There is a lot of competition here, but it's not the coach's fault
Messi suspended for 2 matches for hitting Athletic player on the head
Cesar Aspilicueta: We are Chelsea, the club always wants to fight for all the trophies