Czech Republic

Zeman kvůli koronaviru odložil předávání státních vyznamenání. Ocenění udělí až za rok

Mynáø uvedl, že se Zeman rozhodl pro zrušení ceremoniálu na základì doporuèení od Prymuly, se kterım o záležitosti jednal ve støedu. Podle kancléøe Hrad seznam všech letošních ocenìnıch zveøejní na svıch internetovıch stránkách 28. øíjna ve 20:00. Státní svátek také pøipomene slavnostní støídání hradní stráže ve 12:00, na jehož konci zazní státní hymna. Veèer bude první nádvoøí Pražského hradu nasvíceno v barvách èeské trikolory.

Zeman chtìl pùvodnì oslavy státního svátku v omezené míøe zachovat. Jejich zrušení považoval za urážku státního svátku. Kancléø dnes øekl, že se plánoval ceremoniál pouze za úèasti prezidenta a ocenìnıch, kteøí by museli mít negativní test na covid-19 starı nanejvıš 24 hodin, po dobu slavnostního aktu by mìli roušky a byli by od sebe nejménì dva metry. Recepce, která se obvykle po ceremoniálu koná, se letos neplánovala.

Proti konání akce se vyslovila napøíklad èást opozice. Poukazovala na symboliku toho, že by se slavnostní akt konal v dobì pøísnıch protiepidemickıch opatøení, kdy vládní naøízení omezují kontakty na nejvıše dvì osoby a kdy platí zákaz konání kulturních akcí. Nìkteøí politici upozoròovali na to, že øada ocenìnıch by kvùli vyššímu vìku patøila do rizikovıch skupin z hlediska nákazy koronavirem.

Mynáø kvùli kritice plánovaného ceremoniálu dnes odsoudil pražského primátora Zdeòka Høiba (Piráti). Ten na twitteru oznaèil akci za pohrdání obèany. „Pøestože pro dolních deset milionù bude všude všechno zavøené, tak na Hradì bude party pro papalášskou smetánku. Dùvod je stejnı jako na jaøe. Prasata jsou hladová,“ napsal s odkazem na to, že Mynáø pøi jarním uzavøení spoleènosti uspoøádal v Osvìtimanech nepovolenou zabijaèku. Prezident tehdy kancléøe hájil tím, že zabité prase bylo hladové.

Mynáø dnes Høibova slova oznaèil za urážku všech vyznamenanıch, mezi nimiž jsou i veteráni druhé svìtové války. „Je to nejstrašnìjší urážka všech vyznamenanıch v témìø stoleté historii udìlování státních vyznamenání. Kdyby pan primátor Høib mìl v sobì alespoò trošku slušnosti, tak se všem omluví, okamžitì odstoupí a nìkde v soukromí si nafackuje,“ øekl.

Zeman již døíve øekl, že letos ocení asi ètyøi desítky osobností. Mezi vyznamenanımi bude napøíklad Prymula, kterého chce prezident ocenit za zvládnutí první vlny epidemie. Za boj proti koronaviru chce ocenit i zástupce armády, hasièù èi policie. Nejvyšší státní vyznamenání Øád bílého lva udìlí také loni zesnulému zpìváku Karlu Gottovi. Posmrtnì vyznamenání udìlí také herci Karlu Fialovi, jehož proslavil film Limonádovı Joe.

Ocenìní i herce Pavla Trávníèka a nejvyšší státní vyznamenání avizoval i pro Jaroslava Kuberu (ODS), kterı na poèátku roku zemøel ve funkci pøedsedy Senátu. Vdova Vìra Kuberová ale ocenìní odmítla pøevzít.

Podle informací ÈTK by mezi vyznamenanımi mohl bıt také Peter Weiss, kterı nedávno po sedmi letech skonèil ve funkci slovenského velvyslance v Èesku.

Football news:

Chalhanoglu will move to Manchester United as a free agent in the summer of 2021 (Christian Falk)
Benzema, Carvajal, Ramos and Valverde will not play with Alaves due to injuries
Ronaldo will not play against Benevento. Pirlo gave him a rest
Zidane on Real Madrid's downturns: Stability in football is the hardest thing to achieve. The problem is not in relation
Alaba's agent wants to start talks with Chelsea and PSG in January
Klopp on the Premier League calendar: No matter what I say, it won't help. Waste of time
Barcelona paid tribute to Maradona with a minute of silence before training