Czech Republic

Zeman ještě může přehodnotit rozhodnutí nezvat Vystrčila na schůzky ústavních činitelů

„Pana prezidenta jsem se ptal, øíkal, že to není nic, co by nemohlo bıt pøehodnoceno, ale záleží také z velké èásti na panu pøedsedovi Vystrèilovi,“ øekl Vondráèek. Podle nìj je první krok na pøedsedovi horní komory Parlamentu.

Vondráèek také kritizoval Vystrèila za to, že v médiích uvedl, že Zeman lhal o prùbìhu døívìjší schùzky nejvyšších ústavních èinitelù. „Respektuji, že pan pøedseda Vystrèil je z politické strany, která je ve Snìmovnì v opozici, patøí k demokracii, že zastává jinou pozici, názor. Myslím ale, že nejvyšší ústavní èinitelé by mìli komunikovat na nìjaké seriózní diplomatické úrovni za každıch okolností bez ohledu na to, z které jsme strany,“ øekl.

Ministr zahranièí Tomáš Petøíèek (ÈSSD) novináøùm øekl, že rozhodnutí o úèastnících schùzky je záležitost prezidenta a že se uvidí, zda bude Vystrèilova neúèast doèasná nebo trvalá. „Pro mì je dùležité se s obìma komorami Parlamentu o zahranièní politice bavit,“ øekl. Nadále bude navštìvovat jednání zahranièního vıboru ve Snìmovnì i v Senátu.

Zeman Vystrèila na schùzku nepozval kvùli jeho cestì na Tchaj-wan. Vadilo mu to, že pøedseda Senátu zemi navštívil, i když mu cestu zbylí ústavní èinitelé na minulé schùzce nedoporuèili.

Na úterní schùzce probírali vysocí politici zahraniènìpolitická témata spojená s Ruskem, Èínou, Blízkım vıchodem i Evropskou unií. Spekulovalo se o tom, že by mezi tématy mohla bıt i vımìna pøedsedy Úøadu pro ochranu hospodáøské soutìže (ÚOHS) Petra Rafaje, podle Petøíèka ale toto téma v lánském zámku nepadlo.

Football news:

Adama Traore: I don't think speed is related to skin color
Riyad Marez: If I went to Marseille, they decided that I was not good enough
Defoe scored the 300th goal of his club career. It's been 20 years since his first ball
Gattuso on 2:1 with Benevento: Napoli played too predictable before the break
Adama Traore turned down NFL scouts as a child to become a football player
Zlatan called Khabib the best fighter regardless of weight
Lizarazu about Griezmann: He no longer knows how to play in a Barca shirt