Czech Republic

Ze znásilnění a vraždy ženy je obviněn muž, který surově znásilnil už kdysi

Ty dva pøípady od sebe dìlí témìø pøesnì ètrnáct let a místa èinu jen nìco pøes kilometr vzdušnou èarou. A oba spojuje jméno muže, kterı byl za první zloèin odsouzen a za druhı sedí jako obvinìnı ve vazbì.

15. kvìtna roku 2006 zaútoèil tehdy tøiatøicetiletı muž u mostku v olomoucké Bystrovanské ulici na mladou ženu.

„Napadl poškozenou zezadu a uhodil ji kovovou tyèí,“ popsala o nìkolik mìsícù pozdìji soudkynì Hana Machalová, když brutálního útoèníka poslala za znásilnìní na deset let do vìzení.

Napùl omráèenou ženu tehdy muž odvlekl podle spisu do nedalekého lesíka, kde ji znásilnil. Vyhrožoval, že pokud se bude bránit, zlomí jí vaz. Napadená nakonec surovı útok pøežila, mìl však poranìnou hlavu, pohmoždìnou páteø a v neposlední øadì utrpìla silnı psychickı otøes.

Opakované tresty za závažné zloèiny

Násilníka po pár dnech dopadli detektivové a pøestože zapíral, u soudu ho usvìdèila analıza DNA. Dostal deset let, což byl trest nad horní hranicí bìžné sazby. Už tehdy byl totiž souzen jako zvl᚝ nebezpeènı recidivista, protože teprve o tøi ètvrtì roku døíve vyšel z vìzení, kam ho soud poslal na osm let za tìžké ublížení na zdraví.

Právì tehdejší pachatel je teï podle informací MF DNES obvinìn z dubnové brutální vraždy cyklistky v olomoucké okrajové èásti Chválkovice. Policie konkrétní zloèiny z minulosti nyní obvinìného muže neupøesnila, nicménì potvrdila, že mezi nimi byl právì i velmi závažnı pøípad znásilnìní.

„Sedmaètyøicetiletı muž obvinìnı v dubnu pro zvl᚝ závažnı zloèin vraždy jednapadesátileté ženy v Olomouci – Chválkovice byl v minulosti nìkolikrát odsouzen pro násilnou i majetkovou trestnou èinnost a z posledního vıkonu trestu se naposledy vrátil v lednu 2020. Mimo jiné byl odsouzen i pro zvl᚝ závažnı zloèin znásilnìní,“ uvedl policejní mluvèí Libor Hejtman.

Jelikož byl muž odsouzen k deseti rokùm již pøed ètrnáct lety, je pravdìpodobné, že si nakonec odpykával souhrnnı trest za více trestnıch èinù, ovšem policie bližší okolnosti neupøesnila.

Útoèník srazil cyklistku autem a odvlekl

Podle dosavadní závìrù vyšetøování útoèník 15. dubna kolem ètvrté hodiny odpoledne na polní cestì mezi olomouckou mìstskou èástí Chválkovice a nedalekou obcí Bystrovany srazil jednapadesátiletou cyklistku autem. Pak ji naložil a odvezl do nedalekého lesíka, jen pár desítek metrù od nejbližší zástavby. Tam ji znásilnil a následnì ubil zbranìmi, které si s sebou pøivezl.

Vše pøitom nasvìdèuje tomu, že od poèátku mìl v úmyslu vraždit. „Veškeré indicie ukazují, že zadrženı jel vykonat tento trestnı èin a bylo jedno, koho si najde,“ øekl již po zatèení podezøelého námìstek øeditele pro kriminální policii a vyšetøování z krajského øeditelství policie Radovan Vojta.

Obì, která se vracela z práce do Bystrovan, kde bydlela s pøítelem, si vybral zcela náhodnì. Zmizení ženy oznámil policii právì její partner. Jeden z pøíbuznıch, kteøí se ji vydali hledat, pak našel na polní cestì její poškozenı bicykl.

Pøi následném prohledávání okolí objevili policisté nìkolik stovek metrù odtud tìlo zavraždìné. Pozdìji také našli také jednu ze smrtících zbraní. Indicie detektivy brzy pøivedly na stopu sedmaètyøicetiletého recidivisty.

Muž pùvodem z Olomouce teprve v lednu opustil vìzení a od té doby se ve mìstì pohyboval jako bezdomovec. Zásahová jednotka ho zadržela ve Chválkovicích poté, co si byl v místním obchodì nakoupit. Nedaleko také zajistila jeho bílou felicii.

Nyní je ve vazbì a za vraždu provedenou zvl᚝ surovım nebo trıznivım zpùsobem mu hrozí až doživotní trest.

„Obvinìnı s policií spolupracuje. Nyní probíhají vıslechy svìdkù, zpracovává se nìkolik znaleckıch expertíz a vyhodnocuje se zajištìnı dùkazní materiál. Vyšetøování potrvá nìkolik mìsícù,“ doplnil policejní mluvèí Hejtman.

18. dubna 2020

Football news:

Atletico and Sevilla entered the Champions League, Villarreal lost chances
Annibale Frossi – the forgotten legend of Inter. Played in huge glasses, scored at the Hitler Olympics and narrowly escaped the war in Ethiopia
Sane had his first training session in Bayern
Manchester United have made the same starting line-up in five consecutive Premier League games for the first time in 27 years
Klopp wants to work for the German national team. The DFB is also Interested in it
Cadiz, who retired, will sign Negredo
Zaa from crystal Palace showed racist threats from the instagram account. The police detained a 12-year-old (!) schoolboy