Czech Republic

Ze 70 covidových pacientů je sto, hrana v sokolovské nemocnici se posunula

Situaci zhoršuje zejména britská mutace, která postihuje až 80 procent pacientù sokolovské nemocnice, upozornil v úterı lékaøskı øeditel sokolovské nemocnice Andrej Farkaš.

K úterku leží na covidovıch jednotkách sokolovské nemocnice 97 infekèních pacientù s covidem, 18 z nich vyžaduje intenzivní péèi, zbytek je na standardních lùžkách.

Dosud nejvíce pacientù mìla nemocnice po víkendovém návalu v pondìlí, a to 99. V sobotu pøijala 25 nakaženıch, v nedìli 18. Nemocnice již musela dvakrát na pùl dne zastavit pøíjem pacientù, o které se musely postarat ostatní nemocnice.

„Situace s ohledem na infekci koronaviru je v posledních dvou tıdnech poøád stejná. I když jsme si mysleli minulı tıden, že je infekce v kraji na ústupu, není to pravda, èísla jsou stále vysoká a stoupají. Snad už jsme na vrcholu epidemie a èekáme na svìtlo na konci tunelu,“ øekl Farkaš.

Z celkového poètu nakaženıch v sokolovské nemocnici tvoøí asi dvì tøetiny senioøi a jednu tøetinu mladší lidé, v prùmìru okolo 40 let, kteøí navíc stále èastìji vyžadují intenzivní péèi.

Prùmìrná doba pobytu infekèního pacienta na intenzivní péèi se pohybuje kolem deseti až 14 dnù. Poté jsou mnozí, protože stále potøebují pøísun kyslíku, odkládáni do následné péèe do covidovıch center v Mariánskıch Lázních a v Nejdku. Situaci nedokážou zlepšit ani pøevozy nakaženıch mimo kraj, protože jich lze provést kvùli vyèerpané kapacitì ostatních nemocnic v zemi jen málo.

Šíøení koronaviru v takové míøe je podle Farkaše zapøíèinìno jeho mutací, která je nakažlivìjší a agresivnìjší. Podle nìj byla do zemì zavleèena pøedevším cestováním a postihuje i mladší lidi.

„Spousta pacientù se tak dostane ze standardních lùžek na intenzivní péèi. Britskou mutaci poznáme i z pøíznakù, které pacient jeví, i ze snímku plic, dokážeme urèit, že se nejedná o klasickı covid,“ øekl Farkaš. Britskou mutaci zjistili zdravotníci sokolovské nemocnice až u 80 procent pacientù.

Úmrtnost je teï až ètyønásobnì vyšší

Nemocnice navíc naráží na omezenou kapacitu zdravotnického personálu.

„Na vrchní kapacitì našich zamìstnancù už jsme nìkolik mìsícù, nicménì navyšujeme kapacity lùžek, bereme naše reprofilizovaná lùžka témìø ze všech oddìlení,“ øekl lékaøskı øeditel. Zdravotníci jsou ale již psychicky i fyzicky vyèerpaní, vzhledem k rozsahu nákazy v kraji èasto musejí zajišovat péèi v nemocnici i o své známé nebo rodinné pøíslušníky.

Úmrtnost pacientù v sokolovské nemocnici je nyní až ètyønásobnì vyšší než v dobì pøed epidemií. Stále èastìji umírají i mladší pacienti, kteøí mìli vážnı prùbìh nemoci.

„Lidé umírají na zápal plic s pøidruženım onemocnìním. U mladších lidí se jedná hlavnì o diabetiky, hypertoniky a s poruchou imunitního systému,“ uvedl Farkaš.

V Karlovarském kraji jsou volná lùžka podle dat ministerstva zdravotnictví jen ze tøí procent celkové kapacity, standardních lùžek s kyslíkem je volnıch sedm procent.

5. února 2021

Football news:

UEFA President: Super League is a greedy project that could kill football forever. But this will not happen
Ceferin about Agnelli: The president of an organization with 247 clubs just ran away from it - I have never seen this in my life
I've never seen a man lie so much. The president of UEFA called Agnelli a liar, and the clubs of the Super League-greedy snakes
Coster-Waldau on Neville's words about Super League: He spoke on behalf of all football fans. Stop this nonsense
The president of UEFA on the head of Juve Agnelli: I have not seen a person who would lie so much. Incredible
UEFA President on Champions League without 12 top clubs: There are a lot of good teams in Europe. Now we know that there are snakes next to us
Shame on you. R. I. P. Liverpool. 1892-2021. Fans of the club hung banners against the Super League on the fence of Anfield