Czech Republic

Zdrogovaný řidič při honičce s policií splašil koně, pak zapadl v lese

Honièka zaèala ve støedu odpoledne ve chvíli, kdy se policejní hlídka rozhodla v Litovli provìøit jedno z jedoucích aut. 

„Na signál k zastavení však øidiè zareagoval prudkım zrychlením. Policisté automobil pronásledovali pøes nìkolik ulic a místních èástí Litovle až do obce Rozvadovice. Zde se øidiè otoèil a vydal se zpìt na Litovel,“ popisuje policejní tisková mluvèí Petra Vaòharová.

Øidiè podle ní pøi své nebezpeèné jízdì naboural stojící automobil, ohrozil ostatní úèastníky silnièního provozu a také poplašil konì. 

Jedna ze svìdkyò honièky pak uvedla, že se zranila, když musela pøed ujíždìjícím autem uskoèit.

Honièka trvala zhruba dvacet minut

Øidiè se nakonec policii pokusil zmizel v CHKO Litovelské Pomoraví. V lesním terénu však nezvládl øízení, havaroval a zapadl do bláta. Policisté ho tak pronásledovali zhruba dvacet minut.

Ukázalo se, že za volantem sedìl devìtatøicetiletı muž. „Mimo jiné se podrobil orientaènímu vyšetøení na omamné a psychotropní látky s pozitivním vısledkem na amfetamin/metamfetamin,“ upøesnila mluvèí.

Pøi vyšetøování se navíc ukázalo, že dotyènı má soudem až do srpna roku 2024 zakázané øízení.

„Ve vozidle pak policisté zajistili drogy, konkrétnì 1,5 gramu cannabis a jeden gram pervitinu,“ dodala Vaòharová s tím, že pøi honièce vznikla škoda pøedbìžnì vyèíslená na tøicet tisíc korun.

Øidiè je nyní podezøelı z pøeèinu maøení vıkonu úøedního rozhodnutí a vykázání. „Pøípadná další právní kvalifikace je pøedmìtem šetøení,“ dodala Vaòharová.

Football news:

Agnelli left the post of head of the Association of European Clubs. All 12 clubs of the founding clubs of the Super League have also left
The start of the Super League is scheduled for August. 20 clubs, matches in the middle of the week, clubs will be able to play in the national championships
Agnelli resigns as head of the Association of European Clubs. The participants of the Super League scored for an emergency meeting-they supported UEFA
Florentino Perez is the chairman of the European Super League. Andrea Agnelli and Joel Glazer are the deputies
Thibaut Courtois: Getafe have a tough field. There are so many injuries in Real Madrid that it is difficult to rotate
Zidane on Diaz's offside: I don't need to say anything. The referees must decide whether there was an offside or not
Marcelo on La Liga: Real Madrid is trying to win all the tournaments. We didn't have much time to rest