Czech Republic

Zdražování piv pokračuje. Staropramen zvedne ceny u lahví a plechovek

„K tomuto kroku jsme pøistoupili po dùkladné analıze nákladù a situace a momentálnì informujeme naše obchodní partnery,“ øekl Havlena. Kromì cen obalù je podle nìj dùvodem nárùst cen obalovıch materiálù, personálních a logistickıch nákladù.

Konkurenèní pivovar Budìjovickı Budvar zdraží od ledna 2021 v ÈR lahvové a plechovkové pivo v prùmìru o 3,7 až ètyøi procenta. Víc zdraží ležáky, cena vıèepního piva se prakticky nezmìní. Ze sudového piva stoupne jen cena Budvaru 33, kde po více než roce skonèí zavádìcí sleva. Ostatní ceny sudového piva zùstanou stejné jako letos.

Zdražení již v srpnu oznámil Plzeòskı Prazdroj. Ode dneška zvıšil cenu nìkterıch piva v lahvích a plechovkách. Zvıšení cen v prùmìru o 3,6 procenta, tedy asi o 50 haléøù, se dotkne zejména ležákù a prémiovıch piv, jako Pilsner Urquell, Radegast 12 a Gambrinus 12. Èepovaná piva v sudech a tancích ani desetistupòová piva Gambrinus èi Radegast v lahvích a plechovkách nezdraží.

V zimì pivo na zahøátí

Pivovary Staropramen plánují v zimì testovat prodej teplého speciálu.„Produkt chceme testovat na nìkterıch vybranıch vánoèních trzích,“ øekl ÈTK Zdenek Havlena, podle kterého nepùjde o velkoobjemovou aktivitu. „Je to alternativní drink, kterı mùže doplnit klasickou pøedvánoèní doménu svaøáku a punèe,“ dodal. Pøíslušné pivo se vyrábí v Pardubickém pivovaru, kterı spoleènost pøed rokem koupila.

Obecnì se speciály a silnìjší piva - Pardubickı Porter, kterı chce takto spoleènost prodávat, je 19stupòové pivo - pijí více v zimì a v okolí vánoèních svátkù. Skupina plánuje i do budoucna vaøit limitované edice v regionálních pivovarech.

Restaurace na jaøe kvùli pandemii ve svıch provozech omezovaly sortiment piv, napøíklad i o polovinu. Speciály tak byly podle Havleny mírnì upozadìny, do nabídky se zaènou vracet ve chvíli, kdy spotøeba piva vzroste na pøedpandemické hodnoty. Do budoucna ale firma podle nìj zatím neplánuje zužování svého portfolia.

Naopak nárùst poptávky spoleènost oèekává hlavnì u nealkoholickıch piv a tzv. beer mixù - tedy nápojù na bázi radlerù s limonádovımi pøíchutìmi. Trend nárùstu byl i pøes koronavirou pandemii meziroènì kolem pìtiny, podobnì jako poslední tøi až ètyøi roky.

Prodeje Pivovarù Staropramen loni vzrostly o 3,4 procenta na 3,2 milionu hektolitrù. V zahranièí poprvé pøekonaly dva miliony hektolitrù. Nejvìtším exportním trhem je Slovensko, kde prodeje ve srovnání s pøedchozím rokem vzrostly o 9,4 procenta. Tržby v ÈR meziroènì stouply o 3,2 procenta a na Slovensku o 14,1 procenta, uvedla firma bez údajù v korunách. Letos kvùli koronaviru spoleènost oèekává pokles.

Football news:

Ronaldo re-tested positive for the coronavirus. He probably won't play against Barca (Correio da Manha)
Simeone's most crushing defeat at Atletico: lack of Parti, clever adaptation of the flick and grandiose Coman
Barca players are unhappy that some players have extended their contracts with reduced wages (Marca)
Capello on the debut of the Beginning: Fantastic goal. I spoke with Gasperini, he is happy
A Spanish journalist compared Fati to a black salesman running away from the police. Barcelona sues (despite the apology)
We play with major soccer bandits, and I get a yellow for it? Mueller - referee of the match with Atletico
Samuel eto'o: Guardiola is great. He didn't go out just for Messi