Czech Republic

Zdravotníci zatím aplikovali v Česku 222 450 dávek vakcíny, většina byla od Pfizeru

V Èesku se oèkuje proti koronaviru od 27. prosince. Podle dat ministerstva nejvíce dávek, témìø 60 000, bylo podáno v Praze, naopak nejménì, zhruba 3900, v Karlovarském kraji. V Praze dostalo nejvíce lidí i druhou dávku vakcíny, pøes 6700. Druhý je v tomto ohledu Jihomoravský kraj, kde bylo druhou dávkou naoèkováno na 4760 lidí.

V úterý bylo v zemi ukonèeno oèkovaní podáním druhé dávky vakcíny u 3334 lidí, což je zatím nejvyšší poèet lidí s ukonèených oèkování v jednom dni. Napøíklad v pondìlí bylo dooèkováno proti koronaviru na 2600 lidí.

V souèasné dobì je oèkování urèeno pouze pro prioritní skupiny, kterou tvoøí zdravotníci, senioøi a zamìstnanci v domovech a starší 80 let. Pùvodnì mìlo být jejich oèkování ukonèeno do konce února. V pondìlí ale ministr zdravotnictví Jan Blatný uvedl, že zøejmì to bude do poloviny nebo do konce bøezna. Ani poté ale senioøi o svou prioritu nepøijdou, pokud se pøihlásí i v dalších mìsících, dostanou termín jako první.

Registrace pro ostatní zájemce o oèkování mìla být pùvodnì otevøena od pøíštího pondìlí. Ministerstvo zdravotnictví od toho ale ustoupilo. Kvùli velkému zájmu lidí ze skupiny starších 80 let byl systém pøi spuštìní pøetížený a zpožïovaly se potvrzovací SMS zprávy. Proto a také kvùli nedostatku oèkovací látky se budou další skupiny pøidávat postupnì. Na øadì by mìli být senioøi podle vìku od nejstarších, vybrané profese a pacienti s nìkterými chronickými nemocemi. Dohromady jich je témìø 3,5 milionu.

Football news:

Ronald Koeman: The Barca coach is always under a lot of pressure. I know how everything works when you don't win
Real Madrid could sell Hazard if Mbappe's transfer is agreed
Anyone who wants to win the Golden Ball knows that they will only do it in a Barca shirt. The freixo said that he agreed with the two top players
Puma wants to sign Rashford, considering him the perfect brand ambassador. Manchester United striker's Nike contract expires
Nagelsmann is Interested in working at Tottenham
Solskjaer on the top 4: The battle will be long. The match with Chelsea is a serious challenge, with the arrival of Tuchel everything has changed there
Bayern signed a contract with Musiala for 5 years, the salary is 5 million euros. Today, the player turned 18 years old