Czech Republic

Zdravotní potíže po covidu se i u lidí s lehkým průběhem mohou táhnout měsíce, říká lékař studující dopady viru

V rozhovoru pro server Lidovky.cz Koblížek rovnìž pøibližuje pilotní studii lékaøù z Plicní kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové, jež se jako první svého druhu v Èesku zabıvala zdravotními dopady covidu-19 na ty, kteøí se z nemoci úspìšnì vyléèili.

Ze studie mimo jiné vyplynulo, že témìø polovina pacientù, kteøí mìli mírné pøíznaky covidu-19 a pøevážnì se vyléèili v domácích podmínkách, má ještì tøi mìsíce po prodìlané nemoci problémy s dıcháním, u zhruba 20 procent nemocnıch prokázalo vyšetøení CT a rentgenem zbytkové postižení plicní tkánì.

Lidovky.cz: S èím mají lidé po prodìlaném covidu-19 nejvìtší potíže?
Patøí k nim dušnost a zadıchávání pøi námaze, kterou døíve tolerovali. Dalšími jsou ztráta aktivity a poruchy èichu.

Pøednosta Plicní kliniky královéhradecké fakultní nemocnice Vladimír Koblížek

Pøednosta Plicní kliniky královéhradecké fakultní nemocnice Vladimír Koblížek

Lidovky.cz: Jak dlouho mohou tyto problémy trvat?
Nevíme. Jistì tøi mìsíce, což je doba sledování našeho souboru. Další vyšetøení v rámci hradecké studie bude za šest a poté dvanáct mìsícù.

Lidovky.cz: Jak vážné jsou následky covidu-19 na zdraví lidí obecnì?
Jsou srovnatelné s nejt잚ími pøípady chøipky, u nìkterıch pacientù horší. Domníváme se, že vìtšina následkù nebude trvalá, nicménì nelze vylouèit, že se budou táhnout mìsíce. Vìtšina pacientù po prodìlaném covidu bude v poøádku, pro menší èást infikovanıch zajistí pneumologové adekvátní vyšetøovací postup tak, aby omezili rizika pozdních následkù.

Lidovky.cz: Lze tyto následky srovnat s následky po onemocnìní SARS a MERS?
Následky SARS-2 (COVID) jsou naštìstí vıraznì ménì závažné. Poèty nemocnıch jsou však bohužel vıznamnì vyšší v porovnání s pøedchozími dvìma koronarovirovımi chorobami.

Lidovky.cz: Jsou vısledky studie z Fakultní nemocnice Hradec králové srovnatelné se zahranièními studiemi? V èem se pøípadnì liší?
Zahranièní studie jsou zamìøeny zejména na pacienty po propuštìní z nemocnice. Studie z hradecké fakultní nemocnice naopak více cílí na pacienty, kteøí se s covidem léèili doma, tedy ambulantnì. O to jsou její vısledky zajímavìjší. Ukazují totiž, že i málo závažnı prùbìh onemocnìní covid mùže bıt u nìkterıch pacientù spojen s následky, zejména v oblasti plic a dıchacích cest.

Lidovky.cz: Co doporuèujete pacientùm po prodìlaném covidu-19?
U lidí, kterım nic není – nemají žádné pøíznaky – není tøeba nic doporuèovat. Osoby po prodìlaném covidu, kteøí budou pociovat horší dech, tedy dušnost, stažení na hrudníku, pocit horšího dıchání a další i po dvou až tøech mìsících od infekce, by mìly navštívit plicního lékaøe, tedy pneumologa. V Èeské republice je nyní více než 400 ambulancí plicních lékaøù. Èeské pneumologická a ftizeologická spoleènost pøipravuje jasnı návod, jak se o symptomatické pacienty po covidu úèelnì postarat.

Football news:

Mats Hummels: Klopp's Press conferences are evening talk shows
Umtiti on leaving Barca: there Were contacts with Lyon, but nothing concrete
Calm down, dad, I'm not on the field yet! 😂 . Rodrigo joked about Modric's pass in the out when the Brazilian came on as a substitute
Luka Modric: I'm too old to go back to Tottenham. I want to play for a few more years
Adama Traore: I don't think speed is related to skin color
Riyad Marez: If I went to Marseille, they decided that I was not good enough
Defoe scored the 300th goal of his club career. It's been 20 years since his first ball