Czech Republic

Zbitý bezdomovec zemřel v hořící boudě, útočník dostal 13 let za vraždu

„Z útoku nelze dovodit, že cílem obžalovaného bylo jen povalit poškozeného na zem. Vnuknutí podpálit pojal náhle. Jde o dva samostatné èiny,“ zdùvodnil rozsudek pøedseda senátu Tome Frankiè.

Verdikt není pravomocnı, lze se proti nìmu odvolat k Vrchnímu soudu v Praze. 

Málka pùvodnì žalobkynì stíhala za promyšlenou vraždu spáchanou podle pøísnìjšího, tøetího odstavce, kde hrozí sazba 15 až 20 let. Podle soudu se však jednalo jen o vraždu v úmyslu nepøímém podle prvního odstavce. Podle nìj mùže soud uložit trest od 10 do 18 let.

„Trestnou èinnost obžalovaného považuji plnì za prokázanou a to napøíklad na základì vıpovìdi svìdkù i znalcù. Jednání obžalovaného svìdèí o mimoøádné agresi a neúctì k lidskému životu,“ øekla státní zástupkynì Hana Vlášková.

Ta pro Málka žádala trest za vraždu v polovinì sazby, která èiní 15 až 20 let vìzení.

„Obžalovanı byl jedenáctkrát trestán za majetkovou i násilnou trestnou èinnost. Ke skutku došlo v dobì, kdy byl podmínìnì odsouzen za pøedchozí trestnou èinnost,“ uvedla státní zástupkynì.

Žalobci chybí motiv, zdùraznila Málkova advokátka. „Jeho absenci obžaloba skryla za údajnou nenávist mého klienta vùèi bezdomovcùm,“ zdùraznila obhájkynì. V závìreèném návrhu zpochybnila i vıpovìdi nìkterıch svìdkù.

Advokátka zdùraznila, že není ani jasná pøíèina požáru boudy, v níž bezdomovec zahynul. Oheò je prı bìžnou mstou mezi bezdomovci v Trojmezí. „Trestnı èin vraždy nebyl prokázán,“ shrnula obhájkynì a navrhla zprostit Málka obvinìní z vraždy.

„Je mi to líto. Co se tehdy stalo, si moc nepamatuji. Ale nebyl bych schopen nìkoho zapálit,“ øekl v závìreèném slovì Jiøí Málek.

Soud ve støedu ještì pøehrál nìkolik záznamù, natoèenıch na místì èinu s bezdomovci, kteøí tam žijí. Pøedseda senátu pøeèetl také vıpovìï svìdkynì, kterou se k hlavnímu líèení nepodaøilo dopravit ani za policejní asistence. Ta se vyjadøovala mimo jiné o svém vztahu k obìti i obvinìnému.

Devastující plameny

„Já si to v podstatì nepamatuji,“ tvrdil od poèátku jednání Málek.  Žaloba tvrdila, že 6. èervence 2019 svého staršího soka nejprve napadl pìstí, pak do nìj kopal a nakonec na nìj dupl. Tìlo poté fotil. Zbitého muže jeden z bezdomovcù odtáhl zpìt do jeho doupìte.

Pozdìji k pøístøešku, v nìmž ležela bezvládná obì napadení, došel i obžalovanı. „Dnes to tady shoøí,“ øekl podle obžaloby. Do boudy hodil prı zapálenı papír nebo kus hadru, a zavinil tak rychle se šíøící požár.

„Pøíèinou úmrtí poškozeného byla urèena akutní otrava oxidem uhelnatım v kombinaci s otravou alkoholem,“ uvedli k pøíèinì smrti obìti znalci.

Podle psychologa a psychiatra Málek netrpí žádnou duševní chorobou, má však poruchu osobnosti. Je sebestøednı a v opilosti reaguje impulzivnì.

Kromì vraždy státní zástupkynì Málka vinila také z toho, že na konci èervna 2019 v jedné ze samoobsluh v Krèi nejprve nadával známé a poté èlenovi ochranky. Ten se ho snažil z obchodu vytlaèit a obžalovanı pìstí muži pochroumal nos.

Žalobce to kvalifikoval jako vıtržnictví, kvùli stejnému pøeèinu mìl obžalovanı problémy již pøed nìkolika lety. Tehdy od Obvodního soudu pro Prahu 10 odešel s trestním pøíkazem.

Football news:

Bruno picked up 4 Player of the Month awards in 2020. Ronaldo, Henry and Lampard had the same number-but for a career in the Premier League
Lev - the best coach of the decade in the national teams, Deschamps-2nd, Shevchenko-17th (IFFHS)
Head of the Premier League: We ask players not to hug and change their behavior
Milan had rented the midfielder, Torino Meite until end of season with option to buy
Ramos played on painkillers with Athletic due to knee problems
Barcelona's presidential election is scheduled to take place on March 7
Sir Alex Ferguson: Fortunately, I was retired when I watched Liverpool play in the last two years