Czech Republic

Zavírání ve 22 nás zničí, říkají restauratéři. Žádají hodinu navíc

Pražské restaurace se v minulých dnech vyprázdnily. Lidé si v obavách z nákazy covidem-19 sami „zakazují“ veèeøe nebo posezení u piva. Èásteènì i proto restauratéry šokují plány novì jmenovaného ministra zdravotnictví Romana Prymuly na povinné uzavírky už ve 22 hodin.

Podle Luboše Kastnera, spolumajitele skupiny Hospodska (má 6 podnikù v Plzni a Praze), tím restauratéøi pøijdou o znaènou èást tržeb.

„První slova nového ministra vyvolávají mezi gastronomy paniku. Chápeme nutnost reagovat na zhoršenou situaci. Nicménì uzavøení provozu ve 22 hodin by znamenalo ztrátu až 30 procent z denní tržby. To je pro gastronomy, kteøí pøežili šestimìsíèní ekonomické hladovìní, již likvidaèní,“ øíká Kastner, jenž za restauratéry vystupuje v rámci Asociace malých a støedních podnikù.

Navrhuje, aby mìl host alespoò možnost objednat si do 22 hodin a zavírací doba se posunula na 23. hodinu. 

Opatøení zatím neplatí. Ministr zdravotnictví na tiskové konferenci pøi pøíležitosti uvedení do funkce oznámil, že zkrácení otevírací doby barù a restaurací je dalším pøipravovaným krokem v boji proti pandemii.

Modelová restaurace v dobì covidu

Modelová mìstská restaurace v dobì covidu. Zdroj: AMSP ÈR

Kastner zmínil, že sektor decimuje i zmìna spotøebitelského chování. „Finanèní ztráty však nejsou to jediné, co restaurace potkalo. Lidé si navykli na to trávit èas doma, zmìnili své návyky. Nìkteøí již nenavštìvují restauraèní podniky tak èasto, jiní se už nevrátí vùbec,“ uvedl.

O další podporu sektoru si øekl prezident Asociace hotelù a restaurací Èeské republiky Václav Stárek. „Ubytovací i stravovací zaøízení byly silnì zasaženy pandemií a stále se zmítají v ekonomických problémech. Stát by mìl zvážit možnost cílené podpory podnikání v tomto oboru,“ øekl.

Zároveò dodává, že pøijímaná opatøení nejsou pøedem nijak konzultována s odborníky z praxe. Jsou pøijímána dosti chaoticky a bez snahy hledat takové cesty, které by ménì zasahovaly do ekonomiky pohostinství a cestovního ruchu.

Kastner podotýká, že restaurace a hospody nebyly v žádné statistice zmiòovány jako hlavní zdroj nákazy. Gastronomie zamìstnává pøes 150 tisíc osob. „Dopady budou pro mnoho rodin fatální,“ zmínil

Football news:

Hector Herrera on 0:4 with Bayern: We played very well with the best team in the world. Don't write off us
Antonio Conte: Borussia are well prepared, they have a lot of potential. Inter could have won
Guardiola on 3:1 with Porto: a Good start. In the Champions League, there are 5 substitutions, the players who came out showed themselves well
Flick about Mueller: he's a continuation of the coach's hand on the field. Thomas manages the team, drives it forward
Gian Piero Gasperini: Miranchuk has just started training. We have a lot of players, rotation is inevitable
Goretzka about 4:0 with Atletico: We were lucky that we didn't miss out at the beginning. It took 10 minutes to get involved
Klopp on the win over Ajax: it wasn't radiant football, but we scored three points