Czech Republic

Zástupci studentů s pracovní povinností nesouhlasí. Představuje prý velký zásah do studia i osobního života

Naøízení pracovní povinnosti, které ve ètvrtek avizoval ministr zdravotnictví Jan Blatnı (za ANO), podle komory pøestavuje pro studenty velkı zásah do studia i osobního života, sdìlila tajemnice SK RVŠ Anna Kruljacová.

Blatnı pøi ètvrteèních interpelacích ve Snìmovnì øekl, že jeho ministerstvo pøipravuje naøízení pracovní povinnosti v nemocnicích pro studenty nìkterıch støedních a vysokıch škol. Uvedl, že se na tom dohodl s vedením vysokıch škol a ministerstvem školství. Rozhodnout by se mìlo v pátek, pravdìpodobnì o tom bude jednat vláda. Ministerstvo školství se snaží na návrh ministerstva zdravotnictví najít se zástupci škol pøijatelnı kompromis, i když samo není zastáncem pracovní povinnosti, øekla ve ètvrtek mluvèí úøadu Aneta Lednová. Proti pracovní povinnosti studentù opakovanì vystupovali i dìkani lékaøskıch fakult.

„Pøipojujeme se k dlouhodobému názoru Asociace dìkanù lékaøskıch fakult a apelujeme zejména na ministra zdravotnictví, aby si uvìdomil, jakım velkım zásahem do studijního a osobního života studentù je vyhlášení pracovní povinnosti s ohledem na jejich roèní obìtavé zapojení do boje proti koronaviru,“ uvedl dnes pøedseda SK RVŠ Michal Farník. Komora zároveò vyzvala èleny vlády, aby se studenti mohli do pomoci zapojovat dál na základì dobrovolnosti a zohledòovala se jejich práva, vèetnì práva na vzdìlávání.

Povinnost by se nemìla tıkat prvních a šestıch roèníkù

Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) by se pracovní povinnost v nemocnicích nemìla tıkat prvních a šestıch roèníkù. Ministerstvo ale chce povolat i nìkteré støedoškolské studenty. Upøesnìní, o které studenty by se mìlo jednat, dostane úøad bìhem dopoledne v dokumentu od ministerstva školství.

Blatnı v pátek øekl, že již mluvil s dìkany a rozumí jejich požadavku, aby nebyli studenti nadmìrnì zatìžováni. „Domluvili jsme se na nìjaké formì možnosti povolávání. Tato bude dnes finalizována do návrhu usnesení vlády, kterı bude pøedložen,“ øekl Blatnı. Dodal, že by mìli bıt nasazováni tak, aby to co nejménì ovlivnilo jejich vıuku. Podle domluvy by pracovní povinnost nemìla bıt naøízena studentùm prvních a šestıch roèníkù.

Pracovní povinnost studentùm zdravotnickıch oborù uložila vláda za epidemie koronaviru zatím dvakrát, pùsobili pøedevším jako pomocnı zdravotnickı personál. Pracovní povinnost se tıkala mimo jiné studentù ètvrtého a pátého roèníku všeobecného lékaøství na lékaøskıch fakultách èi pátého roèníku studentù zubního lékaøství a farmacie. Loni na jaøe trvala od poloviny bøezna zhruba dva mìsíce, druhá pracovní povinnost skonèila studentùm také po dvou mìsících v polovinì prosince. Studenti, kteøí v nemocnicích pracovali dobrovolnì nebo tam mìli pracovní smlouvu, mohli v zaøízeních zùstat.

Od ètvrtka mohou hejtmani a primátor hlavního mìsta do nemocnic, které jsou pøetížené, povolat zdravotníky z ambulantního sektoru. Nìkteré kraje už uvedly, že této možnosti využijí.

Football news:

Super League does not give up: they promise to revise the format in order to return and save football further
Football belongs to the fans. Today, more than ever. Tweet of the day by Gerard Pique
AC Milan and Inter are withdrawing from the Super League
It turns out that Barcelona was not formally part of the Super League. Laporta is against her - and everything was planned in advance
Premier League clubs have abandoned the Super League under threat of suspension from national tournaments (The Guardian)
Juventus is not giving up on the Super League. Roma demands that Juve, AC Milan and Inter withdraw from the project
We made a mistake and we apologize. We heard you. Arsenal's open letter of apology for Super League