Czech Republic

Zastavení letadel s turisty je horší než povodně, říká „převozník pražský“

Kdy jste po nucené pauze zpùsobené pandemií koronaviru znovu zahájili provoz vyhlídkovıch plaveb kolem Karlova mostu a do kanálu Èertovka?
Zvažovali jsme velmi peèlivì, kdy zaèneme, protože náš provoz je velmi personálnì nároènı. Musíme mít spoèítané, že mzdy skuteènì pokryjeme tržbami. Proto jsme nakonec zahájili provoz až 3. èervence, a to vèetnì expozice sousedního Muzea Karlova mostu.

Na jak dlouho jste tedy dohromady pøerušili provoz?
Bìžnì fungujeme celoroènì, vèetnì zimních mìsícù. Takže jsme vyhlídkové plavby pøerušili až 13. bøezna a obnovili je nyní po více než tøech mìsících. Pouze pøívozy, které provozujeme pro hlavní mìsto, vyplouvaly dál.

Museli jste už nìkdy v minulosti takto zastavit plavby?
Nejezdíme pøi velkıch vodních stavech, v roce 2002 jsme vynechali ètrnáct dní a v roce 2013 to byl mìsíc. Povodnì ale paradoxnì pro nás nebyly až takovı problém jako nyní, kdy nelétala letadla a turisté tady témìø nejsou.

S jak vysokımi ztrátami poèítáte kvùli dlouhému vıpadku?
Tìžko se to dá øíct pøesnì. Mìsíènì jsme ale byli bez tržby, která èiní pìt až šest milionù korun. Zato naše mzdové náklady jsou zhruba 3,6 milionu korun za mìsíc.

Využili jste možností státní podpory urèené pro podnikatele zasažené koronakrizí?
Ne, jsme takovı nešastnı segment, že jsme nedosáhli na žádnou podporu, kterou bychom potøebovali.

Z èeho jste tedy v kritickém období žili?
Museli jsme èerpat z našich rezerv a pochopitelnì jsme pøijali opatøení, která snížila naše provozní náklady.

Museli jste tedy propouštìt zamìstnance?
Máme stovku zamìstnancù, z toho stálıch je kolem tøiceti, se kterımi si nyní víceménì vystaèíme. Ostatní u nás pracovali brigádnì, takže s nimi jsme se mohli bez nepøíjemností domluvit na ukonèení spolupráce.

Nezvažovali jste alespoò doèasnì propustit všechny, pro které jste nemìli práci?
Máme pøevozníky, kteøí mají speciální oprávnìní. Vzhledem k tomu, že taková profese na trhu práce neexistuje a museli jsme si je postupnì vychovat, bylo by pro nás nejen lidsky složité se takto cennıch pracovníkù zbavovat.

Nikdo nevìdìl, jak dlouho budou karanténní omezení platit a kdy se zase otevøou hranice. Neuvažoval jste sám, že své podnikání definitivnì položíte?
Doba je pochopitelnì i nadále složitá a je to do jisté míry Damoklùv meè, kterého se bojím. Ale bezprostøednì nám konec nehrozil.

Jedna vìc je úplné zastavení provozu bìhem koronakrize, tou druhou je nynìjší pozvolnı návrat k normálu. V jakém množství se k vám návštìvníci vracejí?
Máme sedm lodí pro vyhlídkové plavby, ale momentálnì jezdíme jen se ètyømi. Navíc ani nejsou tak naplnìné, takže jsme asi na dvaceti procentech obvyklého poètu cestujících. To znamená, že v souèasnosti máme kolem dvou stovek klientù dennì.

Vedete si pøesnìjší statistiky, kolik jich bıvalo døíve?
Hodinová kapacita našich lodí je zhruba 250 osob. Pøedtím jsme vozili i pøes tisíc lidí dennì, což platilo zejména o víkendech a ve svátcích.

To je velkı rozdíl oproti souèasnosti.
Navíc s námi teï hodnì jezdí lidé se slevomatovımi poukazy, které si nakoupili ještì pøed koronakrizí a my jsme prodloužili jejich platnost. To se na nynìjších tržbách také negativnì projevuje.

Zmìnil se teï vıraznì pomìr zahranièních a domácích návštìvníkù, kteøí se vydávají na plavbu po Vltavì?
Obvykle vozíme 98 procent turistù ze zahranièí, po obnovení provozu máme naopak 60 až 70 procent klientely z Èeské republiky.

Zatím tedy spoléháte pøedevším na Èechy?
Ano, pøes letní prázdniny se orientujeme na èeskou klientelu. Zároveò oèekáváme turisty z okolních státù, zejména z Nìmecka. A tìšíme se, že na podzim by mohli pøijet tøeba i Italové.

Jak se snažíte èeské návštìvníky nalákat?
Cílem našich plaveb je zpøístupnit genius loci staré Prahy a jako doplnìk máme navazující expozici v Muzeu Karlova mostu, která je zase postavena na bázi školního vzdìlávacího programu. Takže rozšiøujeme lidem povìdomí o historii Karlova mostu a v rámci plavby mnohım Pražanùm poprvé ukazujeme místa, o kterıch do té doby vùbec netušili. Tøeba jim vysvìtlujeme, že Køižovnické námìstí stojí na klenbì historického vodního tunelu, kterému øíkáme tajemné vodní podzemí Starého Mìsta. K vidìní je zde i oblouk staršího Juditina mostu nebo kamennı reliéf Bradáèe.

Pøesto zvládnou domácí návštìvníci skuteènì nahradit ty zahranièní?
Urèitì, v tuto chvíli nám zahranièní klientelu nahrazují.

Cizinci se ale s postupnım rozvolòováním omezení pomalu do Prahy vracejí. Odkud jsou v souèasnosti nejèastìji?
Teï tady máme z cizincù nejvíce Nìmcù a Polákù, pøípadnì Slovákù. Je u nás také slyšet maïarština. Hlavní vlnu nìmeckıch turistù ale oèekáváme až od tøetího èervencového tıdne.

Zdenìk Bergman

Jaké jsou podle vás další vyhlídky pro toto odvìtví závislé pøedevším na zahranièním turismu?
Jak jsem øíkal, pøes léto vìøíme v èeskou klientelu, po letních prázdninách to ale logicky opadne. Upínáme se k tomu, že nebude druhá vlna pandemie a naplno se obnoví letecká spojení. Každopádnì od podzimu do pøíštího léta nás èeká nejsložitìjší období. Naším hlavním úkolem bude do té doby pøeèkat. Svìt už nikdy nebude takovı, jako byl pøed koronavirem, nebo alespoò delší dobu ne.

Využili jste období pøerušení vyhlídkovıch plaveb k obnovì lodí a jejich zázemí?
Šetøili jsme pracovními silami, abychom utáhli provoz. Nicménì jsme bìhem tìch tøí mìsícù vytvoøili svépomocí novı domek pro pøevozníka a také ponton u pøívozu P5 na Císaøské louce. Svım charakterem odpovídá tento objekt obdobnım stavbám z 19. století.

V polovinì kvìtna také každoroènì organizujete Svatojánské slavnosti Navalis. V jaké byly tentokrát podobì?
Letos jsme je zorganizovali hlavnì proto, abychom zachovali kontinuitu. Akci jsme uspoøádali pouze pro šedesát lidí, ale na druhou stranu díky televizním pøenosùm se lidé mohli úèastnit alespoò na dálku. Proto také kostra celého programu, která zahrnovala mši, procesí pøes Karlùv most a koncert na Vltavì, zùstala stejná.

Jak jste zajistili, aby se už tradièní akce zúèastnil jen omezenı poèet lidí?
Úèast v procesí byla jen na jmenovky, abychom limit nepøekroèili, ale na Karlovì mostì se nakonec v jednu chvíli potkala více než stovka lidí.

Football news:

In Valencia, a coronavirus was detected in two people
And yesterday we also played football. The Copenhagen Keeper made 13 saves, Lukaku scored in the drop, Brunu dragged Manchester United into the semi-finals
Daniel Sturridge: I was Bursting with excitement when I saw the Liverpool players celebrate the championship
Southampton midfielder Schweinsteiger passed the examination before transfer to Tottenham
Jurgen Klopp: Tsimikas will fit perfectly in the Liverpool dressing room
Gradecki about the departure Bayer: Very disappointing. Let's try to win the Europa League next season
Barella about 2:1 with Bayer: We put to shame Inter's critics who doubted our unity