Czech Republic

Zapomenutý zajatecký tábor v Dubí bude připomínat alespoň cedule

„Potomci zajatcù na to èasto vzpomínají a hledají místo, kde tábor døíve stál. Ve Francii už bylo na toto téma dokonce napsáno nìkolik knih. Proto jsme se rozhodli tábor pøipomenout, vždy vìtšina místních obyvatel ani neví, že tady nìkdy byl. Pøitom je to souèást historie mìsta,“ vypráví Jiøí Kašpar, historik a pøedseda Spolku historie mìsta Dubí.

Ten plánuje ve spolupráci s místní radnicí umístit novou informaèní tabuli ve ètyøech svìtovıch jazycích na místo, kde tábor døíve stál. Bìhem 2. svìtové války v nìm spousta zajatcù zahynula.

Informaèní tabuli mìsto instaluje na svùj pozemek pøed areál firmy Øempo. „Chceme ji oficiálnì pøedstavit v pøíštím roce. V tuto chvíli máme dvì možnosti, jak by mohla vypadat a øešíme to s firmou, která ji pro nás bude zpracovávat. V souèasnosti nám pøipravují finanèní nabídku, podle toho se pak rozhodneme pro jednu z variant,“ podotkl tajemník mìstského úøadu Radek Kindl.

Plánek pøibližuje podobu tábora a rozmístìní jednotlivıch sekcí.

Plánek pøibližuje podobu tábora a rozmístìní jednotlivıch sekcí.

Tábor Stalag IV C vznikl v dubské èásti Bystøice (nìmecky Wistritz) v únoru 1940. Pøímo v Dubí byl takzvanı hlavní tábor a spadala pod nìj i pracovní komanda, která byla rozmístìna po rùznıch místech celého Ústeckého kraje.

„Napøíklad v Mostì, Teplicích èi na Cínovci. V Bystøici se nacházel hlavní tábor s velitelstvím v Drahùnkách, odkud se vše øídilo a byli tu hlavnì britští a francouzští zajatci. Pøímo v Dubí jich ale nebylo hodnì, jednalo se zhruba o 250 lidí. Z dochovanıch materiálù se dozvídáme, že britští a francouzští zajatci tu mìli vìtší volnost a mohli sportovat. Naopak víme, že ruští zajatci, kteøí byli v kmenovém táboøe v menšinì, tolik vısad nemìli a zacházelo se s nimi špatnì,“ vypráví Kašpar.

Ještì horší to podle nìj mìli zajatci, kteøí se dostali do pracovních táborù v blízkosti nejrùznìjších závodù. 

„Pracovní komanda byla napøíklad u dolù na Cínovci nebo u chemièky v Záluží u Mostu. Tam bylo zhruba 8 tisíc zajatcù a mnoho jich tam i zahynulo. Celkem bylo v táborech po kraji 25 tisíc váleènıch zajatcù. Kromì Francouzù a Britù i Poláci, Italové nebo Rusové,“ sdìlil historik.

Kolik pøesnì v táboøe v Dubí zahynulo zajatcù, se dodnes pøesnì neví. „Bohužel existuje minimum dokumentace. Našlo se sice nìkolik plánkù, jež vznikly podle pamìti zajatcù, a máme i nìjaké fotografie, jak pracovali v lesích, ale bohužel neexistuje žádná fotka z prostøedí samotného tábora. Víme ale, že tu nìkteøí zùstali i poté, kdy byl tábor osvobozen. Jeden z nich napøíklad zhotovil pomník v Bìhánkách na Husovì vrchu. Našel si tady i manželku, po roce 1948 ale odešli,“ podotkl Kašpar.

Podle Kindla dokonce do Dubí obèas pøijedou i pozùstalí, kteøí zajateckı tábor hledají. „Mìli jsme tu návštìvu z Velké Británie, která se pøijela podívat, kde byl jejich tatínek vìznìn,“ uvedl tajemník. 

„Chceme, aby tito lidé mìli možnost se nìco doèíst, proto bude tabule i v nìkolika jazykovıch mutacích. Je dùležité na nìkteré vìci poukázat a pøipomenout je. Vždy spousta lidí, pøedevším mladıch, ani neví, že tady nìco takového bylo,“ dodal. 

Football news:

Real started with Alaves: stupid hand Nacho and wild pass Courtois-again defeat
20 shells of times of the Second world war found on the basis of the Roma
Zidane Ob 1:2 with Alaves: the Start of the match is the worst for Real Madrid in the season. We lack stability
A clear penalty! Oh, my God. Ramos and Carvajal on the fall of Hazard in the match with Alaves
Ex-referee Andujar Oliver: Marcelo was pulled by the hair, it was necessary to put an 11-meter shot. There was no penalty on Hazard
Favre Pro 1:2 with Cologne: They were sitting in defence and Borussia were in too much of a hurry. There were few chances
Real Madrid conceded after a mistake by Courtois on a pass. Forward Alaves scored in an empty net