Czech Republic

Zapojení Ruska do výbuchu ve Vrběticích je šokující, říká tamní starosta

Vrbìtice jsou èástí obce Vlachovice. Mohutná exploze tehdy vydìsila místní obyvatele a na nìkolik let ovlivnila život v okolních obcích. Na rozsáhlém území bylo tøeba zlikvidovat vıbuchem rozmetanou munici a místní lidé žili v neustálıch obavách z dalších explozí.

„Je to pro mì pøekvapující a také šokující zpráva. Vùbec jsem nepøedpokládal, že by se nìco takového (zapojení ruskıch tajnıch služeb do vıbuchu pozn.) mohlo tady dít a že se s nìèím takovım dlouho pracuje,“ øekl dnes Hovìžák. Podle nìj obec šest let èeká na vısledek vyšetøování pøíèin exploze v munièním areálu. 

„V prùbìhu let zaznívalo od vıznamnıch politikù, že se asi tìžko bude hledat viník. Je to proto tak šokující zpráva, že ani nevíme, jak se k tomu vyjádøit,“ podotkl starosta.

V munièním areálu u Vrbìtic roce 2014 vyletìly do povìtøí dvì budovy, ve kterıch byla skladována munice. První 16. øíjna, druhá 3. prosince. Pøi prvním vıbuchu zemøeli dva lidé. V prosinci 2014 pak kvùli další hrozící explozi muselo bıt z okolních obcí evakuováno bezmála 2000 lidí. „Skladù je tam více než 30. Materiálu tam bylo daleko víc a kdyby nastala øetìzová reakce, tak o tom nechci ani pøemıšlet,“ upozornil starosta.

Vlachovice a Vrbìtice kvùli pøekvapivé zprávì o podezøení na zapojení ruskıch tajnıch služeb do exploze opìt plní stránky èeskıch i zahranièních zpravodajskıch webù. Starostovi od rána vyzvání telefon a novináøi jej žádají o komentáø ke zjištìní èeskıch tajnıch služeb. „Mám domluveno nìkolik schùzek,“ podotkl Hovìžák.

Likvidace následkù explozí v munièním areálu ve Vrbìticích zabrala šest let. Na zásahu v areálu se podílely tisíce až desetitisíce policistù, hasièù, vojákù a obèanskıch zamìstnancù. Policisté pøi nich ve spolupráci s hasièi zajišovali pyrotechnickı sbìr munice a jejích èástí. 

Vìtšina munice se pøevážela ke zneškodnìní do vojenského prostoru Libavá, èást pyrotechnici likvidovali pøímo ve Vrbìticích. Policejním pyrotechnikùm za šest let prošlo pod rukama pøi ohledání místa èinu pøes 13000 kusù munice, dalších 1800 pak pøi povrchovém sbìru. Pøi vıbuších bylo zasaženo 1319 hektarù pùdy, z toho zhruba 341 hektarù pøímo v areálu.

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude