Czech Republic

Zápasy v rouškách? Nemožné. Koledujeme si o velký zdravotní průšvih, kritizuje Pešán

„Když jsem prosil o uvolnìní a slíbil dodržování pravidel, neèekal jsem, že dìti budou muset hrát hokej v rouškách. To je pøece úplnı nesmysl. To si budeme vestoje nahrávat, abychom se vùbec nezadıchali, nebo jak? A pøitom ty dìti potøebují hrát a trénovat a dıchat a dıchat!“ pustil se tvrdì do kritiky vládního naøízení na svém twitterovém úètu reprezentaèní kouè.

Dìtem by se podle Pešána roušky nemusely nasazovat vùbec. U dospìlıch amatérskıch hokejistù a mládežnickıch kategorií je dokonce na stole varianta, že nebude možné zahájit soutìže vinou hrozících vážnıch zdravotních problémù spojenıch s používáním roušek bìhem vıkonu.

Ulevilo se i vám, že se hokejisté všech vìkovıch i vıkonnostních kategorií zase vracejí na stadiony?
Jednoznaènì jsem rád, že se hokej vrací zase na led. Svìt nám mezitím utíká mílovımi kroky a je dobré, že alespoò nìjak mùžeme pøibrzdit úprk všech ostatních. Ale rozhodnì ho nezastavíme tím, že budeme trénovat v rouškách.

Švıcarskı pokus s rouškami selhal

Hokejisté Curychu a Rapperswilu odehráli jednu tøetinu pøípravného zápasu v...

Švıcarská NLA zkoušela zavedení roušek v pøedsezonní pøípravì bìhem utkání Curychu s Rapperswilem. Hráèi si ochranu úst navlékli na jednu tøetinu a po ní prohlásili, že jim ztìžuje dıchání.

„Jak bych to popsal... Pøišlo mi to jako kravina. Tady ve Švıcarsku už to obèas trochu pøehánìjí. Virus se pøece dá chytit i na ledì, nejenom na støídaèce. Navíc se v tom nedá bıt, když naskoèíte z ledu na støídaèku, zadıcháte se ještì víc,“ øekl èeskı útoèník Rapperswilu Lukáš Lhoták.

S nápadem tehdy pøišel klubovı lékaø Zürich Lions Gery Büsser. Po neúspìšném pokusu nevylouèil i jiné náhradní øešení jako rozšíøení støídaèek, nebo pláty plexiskla mezi každım sedícím hokejistou.

Na twitteru jste nošení roušek u malıch hokejistù a amatérù oznaèil za nesmysl. Co pøesnì se vám nelíbí?
Chápu, že pøenos viru pøi vıdechu sportovcù je asi nebezpeènìjší než pøi bìžné nesportovní èinnosti. Ale nedokážu si pøedstavit, že budou dìti trénovat v rouškách. Speciálnì ty malé, které nemají kontaktu v hokeji tolik. Potøebují co nejvíce dıchat, protože sedìly dva mìsíce doma v obıváku.

O zmírnìní opatøení a udìlení vıjimky znovu vyjednává Národní sportovní agentura. Pøedpokládám, že jste to uvítal.
Je to logické, že se vyjednává o jiné možnosti opatøení pro náš sport. S rouškou si èlovìk mùže jít zahrát jakékoliv jiné sporty, ale hokej je v tomto ohledu velmi specifickı. Dìti pøes roušku nebudou moci dıchat, trénink potom nebude mít žádnı efekt. Na druhou stranu, pokud by se nepodaøilo vyjednat hokej bez roušek, budu rád, že dìti vyjedou na led, i když budou mít tuto ochranu oblièeje.

To ovšem mluvíme o nejmenších hokejistech. Jak si toto opatøení v praxi dokážete pøedstavit v juniorskıch a dorosteneckıch soutìžích, kde už se hraje hokej v poøádném tempu?
Rouška bude mít v tréninku extrémní vliv na dıchací systém. Proto si vùbec neumím pøedstavit, jak v plném nasazení udıchají zápasovou zátìž s rouškou pøilepenou na ústech. Buï budou muset trenéøi zmìnit skladby tréninku tak, že se v nižších tepovıch frekvencích budou trénovat dovednosti, než že by se do pøípravy zakomponovala i práce na kondici. Myslím si, že to nebude možné.

Konzultovalo s vámi ministerstvo zdravotnictví proè k souèasnému omezení došlo?
Nikdo to s námi nekonzultoval. Chápu, že vládní pøedstavitelé mají nyní jiné starosti než øešit s hokejisty, zda budou schopní pøi tréninku dıchat. Doufám, že se po nìkolika dnech od prvního rozvolnìní ustoupí od roušek v pøípravì, protože skuteènì nebudou mít kıženı efekt. 

V každém pøípadì by poøád hokejisté museli nosit roušky bìhem zápasù.
Obávám se, že pokud je nutné odehrát i zápasy s rouškou, nebude možné ani spustit soutìže. Zavání mi to zdravotním prùšvihem, zadıcháváním se pøi vıkonu. Vím o nìkolika zemích, kde hokej s rouškami zkoušeli a po dvou dnech od toho upustili, protože podat vıkon s rouškou na ústech prostì nejde.

Švıcarská liga zkoušela zavedení roušek na jednu tøetinu v pøedsezónním pøípravném zápasu mezi Curychem a Rapperswilem. Hráèi na støídaèce je museli mít nasazené, na ledì je mohli mít pod bradou, ale vìènì se jim vracely zpìt na oblièej a dìlaly potíže. Takže jako bıvalı hokejista je urèitì chápete?
Souhlasil jsem s nimi, že se taková ochrana oblièeje v zápase nedá nosit. Kdo hrál hokej, tak ví, že rouška také vıznamnì zúží zorné pole. Proto speciálnì u vyšších kategorií mùže docházet ke støetùm s protihráèem, které mohou naopak zpùsobit velké zdravotní potíže. Pøedstava kontaktního hokeje s rouškou na oblièeji mi nejde do hlavy.

Pøedseda Národní sportovní agentury Milan Hnilièka pøi akci v Brnì.

Jaké by bylo podle vás nejschùdnìjší øešení?
V dobì první vlny pandemie jsem zažil utkání bez divákù jak u dìtí, tak i dorostencù. Hráèi spolu stejnì trávili èas v šatnì a pak i pøi zápase. A už venku, na stadionech, nebo v tìlocviènách. Jediná cesta je, aby se hokej vrátil do normálu. 

A jak by to bylo nejkomfortnìjší pro hráèe?
Dìtem bychom mohli roušku nahradit izolací pøes møížku. Abychom zabránili slinám a aerosolùm pøejít volnì do prostoru, pùlku „košíku“ až po nos mùžeme zacelit izolaèní páskou. Jenže u dospìlıch hráèù mi nic jiného než volnı pohyb bez roušky nedává smysl.

Takže byste v pøípadì juniorù, dorostencù a dalších mladších kategorií zùstal jen u celooblièejovıch krytù, které už vìtšina z nich už nosí?
Nakázat všem juniorùm i dorostencùm, aby si poøídili celooblièejová plexiskla, je jedna z variant. Mohly by zredukovat možnost nákazy, aèkoliv i ty mají urèité prùduchy na ústa. Avšak za sklem a za rouškou zároveò by se vážnì nedalo trénovat. Pokud budeme vìdìt, že toto vládní naøízení potrvá nìkolik mìsícù, naøídil bych hráèùm právì používání tìchto plexiskel, aby mohli hrát.

Víte už nyní, jaké dopady bude mít souèasné opatøení z 3. stupnì PES na mládežnické reprezentaèní vıbìry?
Vìtší zásah než zastavení celého hokeje mít nebude. Nejsem schopnı teï øíct, jestli roušky budou pøi jejich trénincích i zápasech povinností. Pokud ano, budeme muset zastavit reprezentaèní program. Hráèi nebudou schopní pøipravit se na zápas, mohlo by docházet i ke svalovım zranìním. Budeme vyèkávat, jaká další rozhodnutí pøijdou a budeme se ze dne na den adaptovat na lepší trénink.

Ohrožuje toto naøízení o rouškách už podruhé pøípravu reprezentaèní dvacítky pøed mistrovstvím svìta?
Náš národní tım do dvaceti let bude trénovat v bublinì ve speciálních podmínkách. Hráèi vèas odletí do Kanady, kde budou mít ještì nìkolik tıdnù na to dohnat manko, které bohužel oproti ostatním reprezentacím mají.

Football news:

Bruno picked up 4 Player of the Month awards in 2020. Ronaldo, Henry and Lampard had the same number-but for a career in the Premier League
Lev - the best coach of the decade in the national teams, Deschamps-2nd, Shevchenko-17th (IFFHS)
Head of the Premier League: We ask players not to hug and change their behavior
Milan had rented the midfielder, Torino Meite until end of season with option to buy
Ramos played on painkillers with Athletic due to knee problems
Barcelona's presidential election is scheduled to take place on March 7
Sir Alex Ferguson: Fortunately, I was retired when I watched Liverpool play in the last two years