Czech Republic

Zakopejme válečné sekery a začněme jednat, říká lídryně ANO Vildumetzová

Je složité najít spoleènou øeè?

Zaèali jsme hned po volbách. Vyhráli jsme a mìli jsme fakt radost. Øíkali jsme si: zítra spustíme povolební vyjednávání. Druhý den jsme se dozvìdìli, že aniž by vítìz voleb dostal šanci vytvoøit koalici, tak se proti nám vytvoøil trojblok. Pak se to pøejmenovalo na monolit a odmítalo to bez uvedení jakéhokoli dùvodu jednat. Takže pøiznávám, jednoduché to opravdu není. Volby jsme vyhráli, jsme odpovìdní našim volièùm. Pøed volbami ani po volbách jsme se vùèi nikomu nevyhraòovali, chceme jednat s každým. Nevedli jsme agresivní nenávistnou kampaò, nic neboøíme, chceme dál poctivì pracovat. Celé ètyøi roky jsme se chovali slušnì, není za námi žádný skandál, žádný kostlivec, nebyl žádný koalièní problém. Snažili jsme se spoleènì táhnout za jeden provaz s cílem vybojovat toho pro náš Karlovarský kraj co nejvíce.

Kolik subjektù se vlastnì do zastupitelstva dostalo? Nebude to složité nejen na dojednání koalice, ale i na pozdìjší vládnutí?
Do zastupitelstva se dostalo osm subjektù, ale nìkteré jsou koalice dvou a více stran. Dohromady je to 14 názorových proudù. A nezapomeòme, že ne všichni zastupitelé jsou stranící. Takových osobností u nás bylo zvoleno sedm. Každému je jasné, že hledat pøi tìchto poètech kompromis, je opravdu nároèné. Krajská vláda byla navíc dosud devítièlenná, pokud by se toto èíslo mìlo navyšovat, znamenalo by to další zátìž pro krajský rozpoèet.

Proti ANO se dlouhodobì vymezuje STAN. Jsou i další strany èi hnutí se stejným názorem?
Chování nìkterých lidí mì fakt mrzí. Politici ze STAN se proti nám ostøe vymezovali pøed volbami. Vyhlašovali nám válku a pálili všechny mosty. Dokonce na moji osobu vytvoøili ve svém pøedvolebním letáku karikaturu upírky, kterou muèí èesnekem. Já mám pøitom èesnek docela ráda (smích). Na konci volební kampanì jsme cítili vymezování koalièních Pirátù. Kritizovali vìci, které mìli v gesci právì oni a nebyli schopni je plnit. Neustále jsem jim napøíklad øíkala: máme v programovém prohlášení rozklikávací rozpoèet, tak proè to poøad není? Byli to také Piráti, kteøí mìli na starosti celé ètyøi roky regionální rozvoj a všechno, co pak kritizovali ohlednì strategie a pøipravenosti projektù, mìli pod sebou. Nepochopitelné.

Vymezuje se ANO vùèi nìkterému ze subjektù?
Nevymezujeme se proti žádnému subjektu. Na kraji to není žádná velká politika jako v Praze, øada témat a zájmù je spoleèných. Všichni chceme dálnici do Prahy, vysokou školu, fungující zdravotnictví, oživit cestovní ruch, rozvíjet sport, zachránit kulturu atd. Jako bývalá starostka jsem s øadou protikandidátù døíve úzce spolupracovala, náš kraj je malý, všichni se tu známe. Napøíklad když byl pan Kulhánek primátor, spolupracovala jsem s ním jako øeditelka Svazu mìst a obcí. Skoro mi to jejich zatvrzelé NE pøijde až osobní, jako by neuznával ženy. Minimálnì na volitelných místech žádné nemìl. Mužský šovinismus je ale v 21. století mrtev. Já proto poøád øíkám: zakopejte váleèné sekery, pøestaòte hrát nesmyslné divadlo a pojïte jednat.

Minulý týden se hnutí Místní pokusilo o sestavení hodnì široké koalice bez SPD. Co si o tom myslíte? Jak jednání vypadalo?
Jednání svolali Místní a musím øíci, že jednání bylo z jejich strany vìcné a konstruktivní. Každý subjekt se vyjádøil, zda by vstoupil do superširoké koalice a zda se vùèi nìkomu vymezuje. Hnutí ANO jasnì deklarovalo, že se vùèi nikomu nevymezovalo, nevymezuje, že bychom chtìli menšinový podíl ve vládì a že je tøeba se bavit o prioritách. STAN øeklo: s hnutím ANO nikdy, nikdy, nikdy ..... Takže bohužel tato iniciativa nepøinesla žádný výsledek.

Èlenové Trojbloku doufají, že se povolební situace zmìní v jejich prospìch po uplynutí desetidenní lhùty od podpisu dohody o jednání ve shodì. Karlovaráci ale deklarovali zájem ve spolupráci pokraèovat. Co k tomu mùžete uvést?
Jsem ráda, že se ke Karlovarákùm pøidalo uskupení ODS a KDU-ÈSL s podporou Soukromníkù a doufám, že se nám podaøí co nejdøíve sestavit funkèní vládu. Je nás už dvacet a dál jednáme ve shodì. Lidi ale tento vyèerpávající maraton nezajímá. Bojí se o práci, mají strach z koronaviru, podnikatelé potøebují pomoc. Krajskou vládu èeká strašnì moc práce - krizové øízení, rozpoèet, rozpoètový výhled, nastavení dotaèních programù, oživení krajské ekonomiky, do toho øešení útlumu tìžby uhlí, záchrana pracovních míst, spolupráce s obcemi. Náš hejtman Petr Kubis teï vynakládá maximální úsilí ke zvládnutí celé situace a jsem moc ráda, že je v èele kraje èlovìk jako je právì on.

Football news:

Real started with Alaves: stupid hand Nacho and wild pass Courtois-again defeat
20 shells of times of the Second world war found on the basis of the Roma
Zidane Ob 1:2 with Alaves: the Start of the match is the worst for Real Madrid in the season. We lack stability
A clear penalty! Oh, my God. Ramos and Carvajal on the fall of Hazard in the match with Alaves
Ex-referee Andujar Oliver: Marcelo was pulled by the hair, it was necessary to put an 11-meter shot. There was no penalty on Hazard
Favre Pro 1:2 with Cologne: They were sitting in defence and Borussia were in too much of a hurry. There were few chances
Real Madrid conceded after a mistake by Courtois on a pass. Forward Alaves scored in an empty net