Czech Republic

Základní část NHL končí výhrou Bostonu, Pastrňák je nejlepším střelcem

Ukonèení základní èásti znamená, že bostonskı útoèník David Pastròák získá Maurice Richard Trophy pro nejlepšího støelce NHL; stejnì jako Alexandr Oveèkin z Washingtonu nastøílel 48 branek. Bruins se stali nejlepším tımem základní èásti a potøetí ve své historii získali Prezidentovu trofej.

Pastròák tak navázal na dosud jediného èeského držitele trofeje pro nejlepšího kanonıra ligy Milana Hejduka. Olympijskı vítìz z Nagana nastøílel v sezonì 2002/03 v dresu Colorada rovnıch 50 branek.

Pøedkolo play off

Vıchodní konference:
Pittsburgh - Montreal
Carolina - New York Rangers
New York Islanders - Florida
Toronto - Columbus

Západní konference:
Edmonton - Chicago
Nashville - Arizona
Vancouver - Minnesota
Calgary - Winnipeg

V minulém tıdnu návrh vedení ligy na rozšíøené play off odsouhlasila hráèská asociace. Termín rozehrání vyøazovací èásti ani dìjištì zápasù ještì nejsou známy. 

Bettman hovoøil o zhruba desítce možnıch stadionù, na nichž by NHL mohla bez divákù v hledištích sezonu dokonèit. Vybrána budou dvì hostitelská mìsta.

„Chtìl bych všechny ujistit, že hlavním dùvodem, proè tohle dìláme, jsou naši fanoušci. Dali nám v ohromném poètu najevo, že chtìjí, aby byla sezona dokonèena, pokud to bude možné. A hráèi i tımy mají jasno v tom, že chtìjí hrát a sezonu právoplatnì uzavøít,“ uvedl Bettman.

Kandidáty na hostitelská mìsta, z nichž jedno bude hostit boje ve Vıchodní a druhé v Západní konferenci, jsou Chicago, Columbus, Dallas, Edmonton, Las Vegas, Los Angeles, Minneapolis (St. Paul), Pittsburgh, Toronto a Vancouver.

Rozhodnutí, kde a kdy se zaène opravdu hrát, bude záviset na vıvoji situace s pandemií koronaviru, vládních naøízeních a možnostech testování. V každém z centrálních mìst bude zaveden komplexní systém testování. Každı tım bude moci pøicestovat v maximálním poètu 50 lidí, a to vèetnì hráèù, trenérù a dalších zamìstnancù.

„Je zøejmé, že oèekáváme, že se bude hrát pøes léto a až do brzkého podzimu,“ nastínil Bettman. „V tuto chvíli nestanovujeme žádná pøesná data, protože harmonogram našeho návratu ke høe budou urèovat jak okolnosti, které se vyvíjejí, tak potøeby hráèù,“ vysvìtlil Bettman.

Koronavirová pandemie pøerušila NHL 12. bøezna, kdy klubùm zbıvalo absolvovat 11 až 14 zápasù základní èásti. Ta už se dohrávat nebude, na základì aktuálního bodového prùmìru skonèila sezona pro Buffalo, New Jersey, Ottawu, Detroit, Anaheim, Los Angeles a San Jose. Místo obvyklıch 16 tımù se ve vyøazovací èásti pøedstaví 24 mužstev.

Nejlepší ètyøi tımy z každé konference pùjdou automaticky do 1. kola, ale budou mít možnost se pøedtím rozehrát. Nejlepší ètyøi tımy Vıchodu (Boston, Tampa Bay, Washington a Philadelphii) i Západu (obhájce titulu St. Louis, Colorado, Vegas a Dallas) èekají turnaje o nasazení v prvním kole, pøi nichž se utkají v rámci konference každı s každım.

Zbylıch 16 klubù absolvuje pøedkolo na tøi vítìzné zápasy. V utkáních o nasazení budou uplatòována pravidla základní èásti, ve vyøazovacích bojích se pojede podle obvyklıch pravidel play off.

Pøedkolo se bude hrát na tøi vítìzné zápasy, o délce sérií 1. a 2. kola se ještì musí rozhodnout. Stejnì tak bude tøeba urèit, zda série 2. kola budou nalosovány, nebo urèeny podle nasazení. Finále konferencí i závìreèná bitva o Stanley Cup se budou hrát klasicky v sériích na ètyøi vítìzství. Místo pro tyto zápasy zatím nebylo urèeno, ale pøedpoklad je takovı, že se konferenèní finále i finále Stanley Cupu odehrají v jednom ze dvou míst, kde se bude hrát celé play off.

Šéf soutìže oèekává, že kvalifikaèní a první dvì kola play off by se mohla stihnout odehrát za ménì než mìsíc.

„Jsou to mimoøádné a bezprecedentní èasy. Jakıkoliv plán na obnovení sezony nemùže bıt dokonalı. Jsem si jistı, že v závislosti na tom, jakému tımu fandíte, nebo o nìm píšete, byste mohli preferovat jinou možnost, jak to celé øešit,“ pøipustil Bettman.

PØÍPADNÌ V ÈERNÉM. Komisionáø NHL Gary Bettman je jedním z klíèovıch mužù pøi

Komisionáø NHL Gary Bettman 

„Vìøíme však, že jsme vytvoøili celkovì takovı plán, jež zahrnuje všechny tımy, které ještì mìly šanci probojovat se do play off ve chvíli, kdy byla sezona pøerušena. A z tohoto plánu vzejde vítìz Stanley Cupu, jenž si za ním bude muset projít tou jedineènou cestou, kterou nabízí NHL,“ doplnil Bettman.

Bìhem pøíštího tıdne by hokejisté mohli dostat svolení vrátit se v malıch skupinách k tréninkùm. Termín možného restartu sezony je nicménì stále nejistı. 

„Chci jasnì zdùraznit, že zdraví našich hráèù, trenérù, podpùrného personálu i našich komunit je prvoøadé. I když nic není bez rizika, zajištìní bezpeènosti a ochrany zdraví doposud bylo pro naše plánování zásadní. A tak to i nadále zùstane,“ zdùraznil Bettman.

Football news:

Annibale Frossi – the forgotten legend of Inter. Played in huge glasses, scored at the Hitler Olympics and narrowly escaped the war in Ethiopia
Sane had his first training session in Bayern
Manchester United have made the same starting line-up in five consecutive Premier League games for the first time in 27 years
Klopp wants to work for the German national team. The DFB is also Interested in it
Cadiz, who retired, will sign Negredo
Zaa from crystal Palace showed racist threats from the instagram account. The police detained a 12-year-old (!) schoolboy
Ole Gunnar Solskjaer: no One wins alone, unless you're Maradona