Czech Republic

Základní část extraligy finišuje. Pardubice jdou na Karlovy Vary

Vlastnì proè ne, v tabulce již u obou soupeøù svítí jistı postup do pøedkola play off, které zaèíná pøíští tıden, a tımy tak pøed posledními dvìma zápasy základní èásti nic netíží. Vary koneckoncù nìco podobného udìlaly i loni, když shodou náhod na jednapadesáté kolo do Vítkovic pøivezly mladíky a prohrály 2:8. Pomohly tak Vítkovicím k definitivní záchranì a horeènì se tehdy øešilo, že dehonestovaly celou ligu. Podnìt dostala i disciplinárka, ale Energetici zùstali bez trestu.

Tentokrát už se Vary na rozhodování o sestupujících podílet nebudou, Dynamu pøípadná vıhra zajistí maximálnì to, že pøedkolo bude s jistotou zaèínat doma. Také hraje o vyhnutí se Kometì, která by Vıchodoèechùm pøi jejich souèasné formì nadìlala asi nejvìtší potíže ze všech možnıch soupeøù.

Naposledy Dynamo v Ostravì nestaèilo 3:5 na Vítkovice a pøipsalo si pátou prohru z posledních šesti zápasù. Horkého snížení na 3:4 v úvodu poslední tøetiny nepomohlo, gólem do prázdné rozhodl Irgl.

„Ve druhé pøestávce jsme uznali, že nás opouští forma, ale tøetí tøetina už byla lepší. Vìøím, že vìci z ní si pøeneseme do play off,“ øekl po zápase Ondøej Roman, jenž se vùbec poprvé ve své kariéøe na vítkovickém ledì objevil jako soupeø.

Football news:

Six English clubs - Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal and Tottenham - intend to return to the Association of European Clubs (ESA) after they decided to withdraw from the European Super League
Super League does not give up: they promise to revise the format in order to return and save football further
Football belongs to the fans. Today, more than ever. Tweet of the day by Gerard Pique
AC Milan and Inter are withdrawing from the Super League
It turns out that Barcelona was not formally part of the Super League. Laporta is against her - and everything was planned in advance
Premier League clubs have abandoned the Super League under threat of suspension from national tournaments (The Guardian)
Juventus is not giving up on the Super League. Roma demands that Juve, AC Milan and Inter withdraw from the project